BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 maja 2011 r. – 21 czerwca 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Wybrano Pana Rafała Miarę oraz Pana Grzegorza Gąskę.
- podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Annę Heller.
2. Ogłoszono nabór na:
- młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 22 czerwca 2011 r.
- inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 27 czerwca 2011 r.
3. Zatrudniono 6 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 30 maja 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Rozbiórkę komina przy budynku wielomieszkaniowym położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5”. Umowę podpisano z Prace Wysokościowe Firma Alpinistyczna „Alpia” z siedzibą w Bytowie, za łączną cenę brutto 20 787,00 zł. Termin realizacji –30 lipca 2011 roku.

2. 31 maja 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II”. Umowę podpisano z konsorcjum firm TAMA Farby-Lakiery Sp z o.o. z siedzibą w Piszu oraz Zakład Ogólnobudowlany Leszek Brzostowski z siedzibą w Piszu TAMA, za łączną cenę brutto 640 567,35 zł. Termin realizacji – 30 sierpnia 2011 roku.

3. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagieły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Wpłynęło osiem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę brutto 23 370,00 zł. Podpisanie umowy – 28 czerwca 2011 roku. Termin wykonania – do 20.04.2013 roku.

4. 06 czerwca 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Usługi Geodezyjne mgr inż. Stefan Jermacz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 9450,00 zł. Termin realizacji – 31 sierpnia 2011 roku.

5. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2011 rok”. Otwarcie ofert – 24 czerwca 2011 roku.

6. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę placów zabaw na terenie szkół podstawowych Gminy Pisz, realizowanych na podstawie rządowego programu „Radosna Szkoła”. Otwarcie ofert – 04 lipca 2011 roku.

7. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont metalowego zbiornika PS-1200 na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Otwarcie ofert – 07 lipca 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Wykonano dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Karwik, Snopki, Łysonie, Jeglin, Pilchy, Babrosty, Wiartel, Jaśkowo, Imionek, Liski, Pogobie Średnie, Borki, Turowo, Bogumiły, Uściany, Kocioł Duży, Stare Guty.
2. Wykonano dokumentację projektową na modernizację oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu, budowę oświetlenia ciągu pieszego położonego wzdłuż dz. nr 2-1393 (chodnik pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 1 Maja w Piszu) oraz demontaż nieczynnej napowietrznej linii oświetleniowej wzdłuż ul. 1 Maja w Piszu.
3. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia terenu osiedla pomiędzy ulicą M.Konopnickiej a ulicą Czerniewskiego w Piszu.
4. Wykonano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.
5. Podpisano umowę o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość projektu – 2 556 819 zł, kwota dofinansowania – 1 559 035 zł.
6. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Borkach i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Karwiku.
7. Zakończono realizację II etapu inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów przy świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.
4. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
5. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.
7. Modernizacja basenu miejskiego w Piszu Etap II.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
2. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
3. Zawarto 28 umów dzierżawy gruntów.
4. Na podstawie aktu notarialnego dokonano obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia do nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego prowadzi również prace związane z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz.
Ponadto, w dniu 16.06.2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1316, opublikowano Uchwałę Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik. W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wejdzie w życie w dniu 16.07.2011 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniach od 10.06. do 12.06.2011 r. delegacja z Gminy Pisz przebywała w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas wizyty został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Gminą Kędzierzyn-Koźle.
2. Dla Szpitala Powiatowego w Piszu Gmina Pisz przekazała wideokolonoskop.
3. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem II Przeglądu Młodych Talentów.
4. Trwają przygotowania do Piskich Prezentacji Artystycznych w ramach Jarmarku Świętego Jana oraz do imprezy „Krok Piskiego Stylu”.
5. 5 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Piskiej Orkiestry Dętej.
6. W sołectwach: Bogumiły, Borki, Kałęczyn, Karpa, Karwik, Liski, Łysonie, Maszty, Pilchy, Rakowo Piskie, Rostki, Stare Guty, Trzonki, Turośl, Turowo, Zawady i Zdory zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Dziecka.
7. W sołectwach: Kocioł Duży i Kocioł, Maldanin, Wąglik, Jeże, Zawady i Maszty odbyły się festyny wiejskie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Wykonano remont przepustu na drodze płożonej na działce nr 92/1 obręb Maszty na kwotę 9 907,47 zł brutto.
3. Podpisano zlecenie na odbiór odpadu niebezpiecznego, który się znajdował w kontenerze na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 40 a. Odpad niebezpieczny został zebrany w 2010 roku z działki o numerze geodezyjnym 6/25 obręb Pisz 2 stanowiącej własność Gminy Pisz.
Wartość zamówienia – 12 830,40 zł brutto.
4. Podpisano umowę na dostawę 25 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby Gminy Pisz. Umowę podpisano z firmą MOTORPOL Krzysztof Domalewski, z siedzibą w Olsztynie, na łączną kwotę 41 082, 00 zł brutto.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 395 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 59 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 53 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 271 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 291.407,90 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 476.336,72 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 108.338,29 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dożywianiem objętych jest 849 dzieci.
Rozprowadzono wśród podopiecznych żywność pozyskaną z Programu „PEAD - Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”.
Kontynuowana jest realizacja Programu Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Piska Akademia Aktywności”. Prowadzone były warsztaty psychologiczne „Uwierz w siebie”, warsztaty doradztwa zawodowego i blok zajęć motywacyjno-integracyjnych. Obecnie udział w projekcie kontynuują 83 osoby. Od 17.06.2011 r. rozpoczęto realizację Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do młodzieży w Liskach i Borkach. Udział w nim biorą 43 osoby w wieku 15-24 lat. Program realizowany będzie do października 2011 r.
Data powstania: środa, 29 cze 2011 11:54
Data opublikowania: środa, 29 cze 2011 16:02
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2969 razy