BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 września 2011 r. – 24 października 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:


WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Zatrudniono 66 osób w ramach prac interwencyjnych.
2.Zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych.
3.Przeprowadzono nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Joannę Ewę Banach.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.06 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”. Umowę podpisano z konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu oraz RZOŃCA Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Józef Rzońca z siedzibą w Łomży, za łączną cenę brutto 2 886 042,42 zł. Termin realizacji – 28 września 2012 roku.

2.03 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1”. Umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 199 875,00 zł.

3.06 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLBET – Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich, za łączną cenę brutto 298 274,87 zł.

4.11 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie dz. o nr geod. 387/18 przy ul. Kościuszki w Piszu”. Umowę podpisano z Zakładem Remontowo-Budowlanym Stefan Zajk z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 152 827,50 zł. Termin realizacji – 15 listopada 2011 roku.

5.21 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku”. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 101 012,96 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Podpisanie umowy nastąpi 27 października 2011 roku. Termin realizacji – 16 grudnia 2011 roku.

6.20 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnicką a ulicą Czerniewskiego w Piszu”. Wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 44 930,79 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 15 grudnia 2011 roku.

7.06 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”. Wpłynęło siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

8.28 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Akacjowej do ulicy Długiej w Piszu”. Wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Cementowej 3, za łączną cenę 100.912,40 zł brutto.

9.13 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Waldemara Jana Bodusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie KM w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, przy Pl. Daszyńskiego 11, za łączną cenę 97.216,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

10.18 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymania”.

11.19 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2011/2012”. Otwarcie ofert - 27 października 2011 roku.


WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.Zakończono przebudowę drogi do gruntów rolnych w miejscowości Łupki - Kolonia.
2.Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na os. przy ul. Mickiewicza, ul. Trzcinowej, ul. Kochanowskiego i ul. Reja w Piszu.
3.Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Piszu.
4.Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1.Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2.Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.
3.Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
4.Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
5.Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kopernika w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1.Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2.Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3.Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Wydano 6 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości.
2.Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
3.Na podstawie aktu notarialnego sprzedano 1 nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położoną w Piszu na Osiedlu Wschód.
4.Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców położony na terenie miasta Pisz,
5.Ogłoszono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości na cele usługowe, położonych na terenie miasta Pisz,
6.Rozstrzygnięto 8 przetargów na wydzierżawienie gruntów pod działalność handlową położonych na terenie miasta Pisz,
7.Zawarto 27 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1)doliny rzeki Pisy,
2)części wsi Piskorzewo,
3)części wsi Jaśkowo,
4)farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9)północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D), a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1)w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2)dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3)części wsi Piskorzewo,
4)części wsi Jaśkowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik,
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9)części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem:
• zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki, w dniach 13.10.2011 r. – 14.11.2011 r. projekt zmiany w/w Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony został do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu zmiany w/w Studium należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2011 r.
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, w dniach 07.10.2011 r. – 27.10.2011 r. projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony został do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do w/w projektu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2011 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Gmina Pisz była współorganizatorem Dnia Edukacji Narodowej oraz VIII Gali Wilka i Wilczka Piskiego.
2. Przyznano stypendia Burmistrza Pisza dla wyróżniających się uczniów za 2010 r. i nagrody dla sportowców za wyniki w 2010 r.
3. Wydano Panoramę Piską -Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz Nr 3 (17) październik 2011 r.
4. Zorganizowano wizytę delegacji z Kędzierzyna-Koźla w Piszu.
5. Zakończono pierwszy etap remontu świetlicy wiejskiej w Borkach umożliwiający otwarcie w niej punktu przedszkolnego (koszt 6 393,63 zł)
6. Zakończono budowę piłkochwytu na boisku w Wiartlu (koszt 4 967,60 zł)

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.Rozpatrywano i prowadzono 16 spraw dotyczących usunięcia drzew
2.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
3.Wykonano 2 studnie chłonne na działce gminnej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 11 w Piszu za kwotę 5 969,19 zł brutto (działka o nr geod. 446/15 obręb Pisz 2) ,
4.Zakończono inwestycję związaną z „Dostawą i montażem urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz” – koszt inwestycji 80. 890,95 zł brutto,
5.Wydano 14 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
6.Wykonano remont przepustu w drodze gminnej położonej na granicy działek o nr geod. 7 i 13 obręb Zdunowo.

PION OCHRONY

1.Przystąpiono do opracowania Planu Ochrony Informacji Niejawnych.
2.Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
3.Wydano sześć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
4.Kontynuowano opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz na czas zagrożenia i wojny.
5.Zakończono opracowanie Planu Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Pisz, który przesłano do zatwierdzania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 644 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 663 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 778 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 529 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 406.089,72 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 873.513,40 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 160.585,48 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Obecnie z bezpłatnych obiadów korzysta 744 uczniów.
Ośrodek realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Mój wybór - moje życie”. W ramach projektu prowadzone są spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, pedagogiem i innymi trenerami oraz prowadzona jest indywidualna praca pedagogów w środowiskach domowych uczestników.
Kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.
W ramach Klubu Integracji Społecznej odbywają się „ Warsztaty problemowe”, „ABC zarządzania budżetem domowym” i ”Warsztaty wizerunku i autoprezentacji”.
Młodzież biorąca udział w Programie Aktywności Lokalnej w Borkach i Liskach uczestniczyła w „Warsztatach Taneczno-Muzycznych”.
Ośrodek pozyskał żywność z programu PEAD Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności UE w ilości 33.754 kg na kwotę 58.498,25 zł, którą rozprowadza wśród podopiecznych.
Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 12:39
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2011 13:32
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2445 razy