BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 8/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (22 czerwca 2011 r. – 17 sierpnia 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Ewę Romachow.
- inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Alinę Bognę Buszyniewicz.
2. Zatrudniono 29 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono ponowne wybory sołtysa we wsi Rakowo. Wybrano Panią Alinę Alicką.
4. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 05 lipca 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacyjnym PRIM S.A. z siedzibą w Ełku, za łączną cenę brutto 2 641 757,10 zł. Termin realizacji – 20 kwietnia 2013 roku.

2. 28 czerwca 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Umowę podpisano z Zakładem Obsługi Inwestycji „KOMPLEX-BUD” z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę brutto 23 370,00 zł. Termin realizacji – 20 kwietnia 2013 roku.

3. 21 lipca 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę placów zabaw na terenie szkół podstawowych Gminy Pisz, realizowanych na podstawie rządowego programu „Radosna Szkoła”. Umowę podpisano z NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Gromie, za łączną cenę brutto 469 955,26 zł. Termin realizacji – 30 września 2011 roku.

4. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wpłynęły trzy oferty. Umowę zawarto 29 lipca 2011 roku ze Spółdzielnią Budowlaną „SKOMAND” z siedzibą w Ełku, za łączną cenę brutto 331 186,47 zł. Termin realizacji – 15 września 2011 roku.

5. 20 lipca 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont metalowego zbiornika PS-1200 na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków w Piszu”. Umowę podpisano z EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, za łączną cenę brutto 254 610,00 zł. Termin realizacji – 03 września 2011 roku.

6. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o numerach geodezyjnych 236 i 239 w obrębie wsi Łupki”. Wpłynęły dwie oferty. Umowę zawarto 28 lipca 2011 roku z przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 518 568,90 zł. Termin realizacji – 30 września 2011 roku.

7. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Mickiewicza, na skrzyżowaniu ulicy Trzcinowej z ulicą Długą oraz wzdłuż ulic Reja i Kochanowskiego w Piszu”. Wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 110 000,75 zł. Podpisanie umowy - 22 sierpnia 2011 roku. Termin realizacji – 40 dni od dnia podpisania umowy.

8. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 3 145 249,94 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Podpisanie umowy - 22 sierpnia 2011 roku. Termin realizacji – 31 grudnia 2020 roku.

9. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Otwarcie ofert - 18 sierpnia 2011 roku.

10. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”. Otwarcie ofert - 30 sierpnia 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.
4. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
5. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
6. Modernizacja basenu miejskiego w Piszu - Etap II.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.
8. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Łupki - Kolonia.
9. Budowa placów zabaw na terenach szkół podstawowych Gminy Pisz, realizowanych na podstawie rządowego programu „Radosna szkoła”.

Inwestycje przygotowywane do realizacji

1. Zagospodarowanie dz. o nr 387/18 przy ul. Kościuszki w Piszu (skwer) – 300 000,- zł.
2. Budowa oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Czerniewskiego w Piszu – 150 000,-zł.
3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Piszu – 270 000,- zł.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
2. Wydano 28 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
3. Przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, położonych w Piszu na Osiedlu Wschód.
4. Na podstawie aktów notarialnych sprzedano 2 nieruchomości w tym nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Pisz, ul PCK) oraz nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej (Pisz, ul. Gizewiusza).
5. Zawarto 37 umów dzierżawy gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1)doliny rzeki Pisy,
2)części wsi Piskorzewo,
3)części wsi Jaśkowo,
4)farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9)północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego prowadzi również prace związane z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 24 czerwca br. w ramach Piskich Prezentacji Artystycznych odbył się I Jarmark św. Jana.
2. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem imprezy hiphopowej – V edycji „Krok Piskiego Stylu”.
3. Gmina Pisz była współorganizatorem "Piskich koncertów organowych".
4. Zorganizowano uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy im. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego.
5. Zakupiono koszulki okolicznościowe dla uczestników pielgrzymki na Jasną Górę.
6. W dniu 09 lipca br. w amfiteatrze Piskiego Domu Kultury odbyła się kolejna edycja Jarmarku Rycerskiego.
7. W dniach 06-07 sierpnia br. odbyła się III edycja imprezy „Pisz Music Festiwal”. W ramach festiwalu odbył się I Mazurski turniej „Skrzydlate Wiosło”. Gwiazdami festiwalu byli: Maciej Maleńczuk, The Bitels Revival i Katarzyna Nosowska z zespołem HEY.
8. Gmina Pisz wspólnie ze Stowarzyszeniem „RoZruSZnik” była organizatorem spotkania młodzieży z Polski i Białorusi w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Aktywna młodzież polsko-białoruska najlepszym rozrusznikiem nowoczesnej Europy”- warsztaty młodzieżowe. W spotkaniu uczestniczyła 20 - osobowa grupa młodzieży z partnerskiego Rejonu Woronowo na Białorusi oraz 20 - osobowa grupa z Polski, w tym: 16 osób z Pisza i 4 osoby z Kędzierzyna-Koźla.
9. Gmina Pisz była współorganizatorem Objazdowych Dni Fantastyki - „DZIKON”, które odbyły się w dniach 12-14 sierpnia 2011 r.
10. Ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie: upowszechniania sportu oraz wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym.
11. W sołectwach: Rakowo Piskie, Borki, Turowo Duże, Snopki, Ciesina, Liski, Uściany, Hejdyk, Bogumiły, Jagodne, Babrosty, Łupki, Pogobie Średnie, Kociołek Szlachecki, Stare Guty, Szeroki Bór Piski i Wiartel odbyły się festyny wiejskie.
12. Zakończono i rozliczono termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kwiku ( 30 684,93 zł).
13. Usunięto awarię kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym.
14. Zakupiono materiały do ogrodzenia boiska w Bogumiłach.
15. Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 2.000, 00 zł na organizację dożynek gminnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrywano i prowadzono 17 spraw dotyczących usunięcia drzew.
2. Wykonano i rozliczono remont cmentarza wojennego w Dłutowie (Porozumienie Nr PS-V.5230.0.7.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. dotacja ROPWiM na kwotę 7 500, 00 zł + 600, 00 zł dotacja Wojewody), wykonawca - firma Zakład Remontowo - Budowlany Czerwiński Krzysztof 12-200 Pisz, Snopki 26a.
3. Zlecono do wykonania zadanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (dotacja Wojewody w kwocie 7 000,00 zł) -wykonawca- Wojciech Olszewski P.P.H.U. „OLECH POL” 12-200 Pisz, Łupki 108 d.
4. Wydano 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5. Wydano 22 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego.
6. Wykonano remont chodnika ul. Wąskiej w Piszu na kwotę 29 520, 00 zł brutto.
7. Wykonano remont chodnika w pasie drogowym ulicy Rybackiej, na działce o nr geod. 488/1 obręb Pisz2 na kwotę 3 075, 00 zł brutto.
8. Zakupiono 20 sztuk ławek z oparciami za kwotę 11 143, 80 zł brutto.
9. Wykonano prace związane z remontem chodnika zlokalizowanego na działce gminnej o nr geod. 471/2 przy ul. Rybackiej w Piszu za kwotę 3 826, 53 zł brutto.
10. Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Piszu o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego - dawne biuro przepustek jednostki wojskowej w Szerokim Borze Piskim.
11. Podpisano umowę na utrzymanie i konserwację fontanny i zdrojów wody pitnej zlokalizowanych na Placu Daszyńskiego w Piszu na kwotę 16 543, 50 zł brutto obowiązującą od dnia 03.08.2011 r. do dnia 31.10.2011r.
12. Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Piszu o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej Nr 8, 10, 12 i 14 w Piszu.
13. Wykonano prace związane z wykonaniem studni chłonnych na działce o nr geodezyjnym 320/15 przy ul. Klementowskiego w Piszu oraz na działce o nr geodezyjnym 306/14 przy ul. Gdańskiej w Piszu za łączną kwotę 10 969, 14 zł brutto.
14. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na prace związane z montażem urządzeń układu technologicznego fontanny zlokalizowanej na działce gminnej o nr geod. 554 przy ul. Klementowskiego w Piszu za kwotę 31 857, 00 zł brutto.
15. Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Piszu o zamiarze wykonania ogrodzenia na działce gminnej o nr geod. 14/111 w miejscowości Borki 10 (budynek socjalny).

PION OCHRONY

1. W miesiącu lipcu przystąpiono do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz na czas zagrożenia i wojny.
2. Dokonano aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
3. W wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż pojazdów pożarniczych wycofanych z eksploatacji, będących w użytkowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych został sprzedany pojazd pożarniczy marki Żuk użytkowany dotychczas przez OSP Wiartel za cenę 660,- zł, wobec braku zainteresowania kupnem pozostałych pojazdów marki Żuk użytkowanych dotychczas przez OSP Liski i OSP Rostki, zostały one skasowane.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 8 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 746 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 150 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 181 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 605 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 442 064,91 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 1 089 440,97 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 255 206,77 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Obecnie przyjmowane są wnioski o dożywianie na nowy rok szkolny.
Pozyskano z Programu „ PEAD” - Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej żywność w ilości 17.200,10 kg, którą rozprowadzono wśród 1547 podopiecznych.
Ośrodek otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w kwocie 37.000 zł na realizację projektu „Mój wybór - moje życie” w ramach konkursu „Powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie”. Program obejmuje kompleksowym wsparciem grupę młodzieży i ich rodziców poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem, pedagogiem i innymi trenerami oraz indywidualną pracę pedagogów w środowiskach domowych uczestników.
Kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. W ramach konkursu Nr 1/POKL/9.1.1/2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, otrzymano dofinansowanie na Projekt „Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola”. Wartość projektu wynosi łącznie 1 088 033,18 zł. Projekt będzie finansowany w 85 % (tj. kwota 924 828,18 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15 % (tj. kwota 163 205 zł) będzie stanowić wkład własny Gminy Pisz w postaci niepieniężnej. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.
2. Przeprowadzono konkursy na dyrektorów:
- w Szkole Podstawowej w Hejdyku – zaproponowano Panią Grażynę Bałdyga
- w Szkole Podstawowej w Liskach – zaproponowano Panią Annę Narowską
- w Gimnazjum Nr 1 w Piszu – zaproponowano Panią Jolantę Cecylię Lubecką.
Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 12:18
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2011 13:20
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2689 razy