BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (10 marca 2011 r. – 06 kwietnia 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1.      Ogłoszono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie Miejskim  w Piszu. Termin składania ofert do 11 kwietnia 2011 r.

2.       W dniach od 28.03.2011 r. do 06.04.2011 r. przeprowadzono wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich w następujących miejscowościach: Zdory, Kałęczyn, Borki, Bogumiły, Liski, Karpa, Hejdyk, Kocioł, Kocioł Duży, Uściany, Ciesina, Jeglin, Maldanin, Pietrzyki, Jagodne. Nowi sołtysi zostali wybrani w miejscowościach: Kałęczyn – Pani Teresa Andrzejczyk, Bogumiły – Pani Teresa Siwik, Kocioł – Pani Krystyna Strynkowska, Kocioł Duży – Pani Bożena Rutkowska, Pietrzyki – Pan Henryk Dziekoński. W pozostałych miejscowościach funkcję sołtysa pełnić będą dotychczasowi sołtysi.

3.      Zatrudniono 41 osób w ramach prac interwencyjnych.

4.      Zatrudniono 24 osoby na ½ etatu w ramach prac interwencyjnych.

 SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 01 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km ok. 108+452 do km ok. 109+600”.  Wpłynęło osiem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez PE-Polska Sp. z. o. o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, za łączną cenę brutto 21 799,29 zł. Podpisanie umowy – 15 kwietnia 2011 roku.
 2. 14 marca 2011 roku unieważniono postępowanie na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz” z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. 15 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie, za łączną cenę brutto 21 799,29 zł.
 4. 21 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz” (inwentaryzacja i wycena 2 lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie). Wpłynęły cztery oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 5. 05 kwietnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Otwarcie ofert  –  17 maja 2011 roku.
 6. 28 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Otwarcie ofert –  12 kwietnia 2011 roku.
 7. 01 kwietnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbiórkę komina przy budynku wielomieszkaniowym położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5”. Otwarcie ofert –  18 kwietnia 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.      Złożono wniosek o dofinansowanie pt.”Ciepła i słoneczna szkoła w Piszu dzięki instalacji kompletnego systemu solarnego” dla Gminnego Zespołu Szkół w Piszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu: 3 216 450,00 zł, kwota dofinansowania: 2 718 300,00 zł.

2.      Zakończono remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem  terenu działki o nr geod. 1182/3 w Piszu.

 Inwestycje w trakcie realizacji

1.      Remont i rozbudowa byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2.      Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.

3.      Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie)

1.      Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2.      Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3.      Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4.      Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5.      Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6.      Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

7.      Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

8.      Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik.

9.      Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Smoczej, Piwnej, Żytniej, Lisiej, Pszenicznej, Rysiej i Wilczej w Piszu.

10.   Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jeglin, Snopki, Karwik, Łysonie, Pilchy, Wiartel, Jaśkowo, Imionek, Babrosty.

11.  Modernizacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu.

12.  Przebudowa dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Łupki Kolonia i Babrosty.

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
 2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
 2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
 3. Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Piszu przy ul. Czerniewskiego.
 4. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Wiartel, stanowiącej staw wraz z nadbrzeżem.
 5. Zawarto 17 umów dzierżawy gruntów.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      doliny rzeki Pisy,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      części wsi Jaśkowo,

4)      farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5)      części wsi Karwik,

6)      części wsi Snopki,

7)      części wsi Wąglik

8)      północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9)      północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet w świetlicach w Turośli i Kociołku Szlacheckim.

2. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do świetlic wiejskich w Rostkach i Karpie.

3. Wykonano zadaszenie wejścia i schodów świetlicy w Zdorach.

4. Od  17  do 24 marca 2011 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

5. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Piszu promowali Gminę Pisz na XVII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w dniach: 25-27 marca br. oraz na Warszawskich Targach Turystyki i Wypoczynku „LATO 2011” w dniach : 01-03 kwietnia br.

6. Zakończyły się rozgrywki koszykarzy w VII Memoriale „Świdra” i „Cinka” – XVII edycji Piskiej Ligii Koszykówki, której Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego.

2. Zlecono firmie SKRAWMET Grzegorz Karwowski z siedzibą w Piszu, dostawę 47 szt. tablic z regulaminem placu zabaw wraz z montażem na terenie placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz, za łączną cenę brutto 10 404,40 zł.

3.  Przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ełku w sprawie udzielenia pozwolenia na prace konserwatorskie przy schronie biernym typu Regelbau 502 przy ul. Nidzkiej w Piszu.

PION OCHRONY

1. Kontynuowano czynności w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1992 z ternu Gminy Pisz.

2. Przystąpiono do opracowania nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.

3. Wszczęto trzydzieści osiem postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 501 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 110 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 110 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzono 394 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydatkowano kwotę 324 754,30 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 543 709,88 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 120 635,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dożywianiem objętych jest 840 dzieci. W dniach 01 i 02 kwietnia br. wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii oraz Oddziałami „Caritas” przy Parafii Św. Jana i Matki Boskiej Ostrobramskiej zorganizowano Wielkanocną Zbiórkę Żywności - zebrano 682,136 kg. Żywność zostanie rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących podopiecznych.

Data powstania: wtorek, 12 kwi 2011 12:21
Data opublikowania: wtorek, 12 kwi 2011 13:00
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2716 razy