BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 kwietnia 2011 r. – 19 maja 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu  :

 WYDZIAŁ OGÓLNY

1. W dniach od 28.04.2011 r. do 04.05.2011 r. przeprowadzono wybory sołtysów i Rad Sołeckich w następujących miejscowościach: Wiartel, Turowo Duże, Zdunowo, Turośl, Babrosty, Stare Guty. Nowi sołtysi zostali wybrani w miejscowościach: Zdunowo – Pani Urszula Charubin, Turośl – Pani Małgorzata Jędrzejczyk, Babrosty – Pani Ewa Długozima. W pozostałych miejscowościach funkcję sołtysa pełnić będą dotychczasowi sołtysi.

2. Ogłoszono nabór na dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Termin składania ofert do 20 maja 2011 r.

3. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 27 maja 2011 r.

4. Zatrudniono 24 osoby w ramach prac interwencyjnych.

5. 10 maja br. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbiórkę komina przy budynku wielomieszkaniowym położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5”. Wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Bartosza Przystalskiego Prace Wysokościowe Firma Alpinistyczna „Alpia” z siedzibą w Bytowie, za łączną cenę brutto 20 787,00 zł. Podpisanie umowy –  30 maja 2011 roku.
 2. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Wpłynęło osiem ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 3. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II”. Wpłynęły trzy oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 4. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Wpłynęło 8 ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 5. 04 maja 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Umowę podpisano z PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 22 593,98 zł. Termin realizacji – 04 lipca 2011 roku.
 6. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Otwarcie ofert w dniu 24 maja 2011 roku.
 7. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2011 rok”. Otwarcie ofert w dniu 24 maja 2011 roku.
 8. 18 maja 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę wideokolonoskopu diagnostyczno-zabiegowego”. Umowę podpisano z PANAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 75 762,00  zł. Termin realizacji  –  29 czerwca 2011 roku.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

            Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

5. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kociołek Szlachecki.

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.

 Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie)

1.  Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2.  Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3.  Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4.  Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5.  Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6.  Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

7.  Budowa drogi od ulicy Wąglickiej do m. Wąglik.

8.  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pilchy, Turowo, Stare Guty, Borki, Kocioł Duży, Bogumiły, Uściany, Liski, Snopki, Karwik, Łysonie, Jeglin, Pogobie Średnie, Wiartel, Imionek, Jaśkowo, oraz Łupki - Kolonia.

9.  Modernizacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu.

10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla położonego przy ul. Konopnickiej w Piszu.

11. Przebudowa dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Łupki - Kolonia i Babrosty.

12. Zagospodarowanie skweru na rogu ulic: Kościuszki i Kopernika w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
 2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
 2. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
 3. Dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 4. Sprzedano w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, na rzecz dzierżawcy nieruchomości.
 5. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość niezabudowaną.
 6. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.
 7. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Piszu przy ul. Rybackiej.
 8. Zawarto 16 umów dzierżawy gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1) doliny rzeki Pisy,

2) części wsi Piskorzewo,

3) części wsi Jaśkowo,

4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5) części wsi Karwik,

6) części wsi Snopki,

7) części wsi Wąglik

8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych;

przyznano dotacje dla 18 organizacji na łączną kwotę 180.987,00 zł.

2) polityki prorodzinnej;

przyznano dotacje dla 8 organizacji pozarządowych na łączną kwotę   20.000 zł.

3) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;

przyznano dotacje  dla 11 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 59.980 zł.

4) bezpieczeństwa obywateli;

przyznano dotacje dla 3 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 15.000 zł.

5) współpracy z organizacjami pozarządowymi;

przyznano  dotację dla 1 organizacji pozarządowej w kwocie 5.000 zł.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2. Wydano 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3. Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Ziemi” na terenie miasta i gminy Pisz.

PION OCHRONY

1. Przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1992 z terenu Gminy Pisz.

2. Wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

3. Przystąpiono do weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 335 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 37 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 57 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 248  rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Wydatkowano kwotę 227.045,61 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 26.369,45 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 2.376,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dożywianiem objętych jest 847 dzieci.

Rozprowadzono wśród podopiecznych żywność pozyskaną z Programu „PEAD - Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”.

Kontynuowana jest realizacja Programu Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu   „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie realizowane są 2 bloki zajęć: motywująco-integracyjne i warsztaty psychologiczne „Uwierz w siebie”. Udział bierze 85 osób. Program realizowany będzie do października 2011 r.

Data powstania: czwartek, 2 cze 2011 13:53
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2011 15:34
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2769 razy