BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 9/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (18 sierpnia 2011 r. – 21 września 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Ogłoszono nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu.
2.Zatrudniono 50 osób w ramach prac interwencyjnych.
3.Przeprowadzono ponowne wybory sołtysa we wsi Pietrzyki. Wybrano Panią Ewę Waśkiewicz.
4.14 września br. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.22 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Mickiewicza, na skrzyżowaniu ulicy Trzcinowej z ulicą Długą oraz wzdłuż ulic Reja i Kochanowskiego w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 110 000,75 zł. Termin realizacji– 01 października 2011 roku.

2.10 sierpnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Wpłynęło dziesięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Józefa Kozłowskiego z siedzibą w Tychowie, za łączną cenę brutto 80 890,95 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 6 października 2011 roku.

3.12 sierpnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”. Wpłynęło dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu oraz RZOŃCA Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Józef Rzońca z siedzibą w Łomży za łączną cenę brutto 2 886 042,42 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 28 września 2012 roku.

4.13 września 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placu zabaw położonym w miejscowości Turowo Duże”. Umowę podpisano z Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Gromie, za łączną cenę brutto 19 866,96 zł. Termin realizacji – 27 września 2011 roku.

5.29 sierpnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1”. Wpłynęło sześć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U „OLECH POL” Wojciech Olszewski z siedzibą w Łupkach za łączną cenę brutto 199 875,00 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji - 15 października 2011 roku.

6.02 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20, 298/37, 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu” (budynki nr 8,10,12,14). Wpłynęło pięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

7.09 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie dz. o nr geod. 387/18 przy ul. Kościuszki w Piszu” (skwer na rogu ul. Kopernika).

8.20 września 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnickiej a ulicą Czerniewskiego w Piszu”. Otwarcie ofert - 05 października 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.Zakończono budowę placów zabaw na terenach szkół podstawowych Gminy Pisz , realizowanych na podstawie rządowego programu „Radosna szkoła”
2.Zakończono modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II. Pływalnia jest otwarta od dnia 19 września 2011 roku.

Inwestycje w trakcie realizacji

1.Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2.Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.
3.Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
4.Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
5.Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Łupki -Kolonia.
6.Trwają czynności odbiorowe świetlicy wiejskiej w Pilchach.


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1.Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2.Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3.Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Wydano 4 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości.
2.Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków.
3.Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową , jednorodzinną położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej;
4.Na podstawie aktu notarialnego sprzedano 1 nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położoną w Piszu na Osiedlu Wschód;
5.Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców położone w obrębie Jeże.
6.Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Jagodne przeznaczonej pod działalność gospodarczą;
7.Zawarto 4 umowy dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.
8.Wysłano 14 przedsądowych wezwań do zapłaty zaległości finansowych.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1)doliny rzeki Pisy,
2)części wsi Piskorzewo,
3)części wsi Jaśkowo,
4)farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9)północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego prowadzi również prace związane z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.Gmina Pisz była współorganizatorem III koncertu organowego w ramach "Piskich koncertów organowych".
2.W dniach 20-21 sierpnia br. Gmina Pisz była organizatorem imprezy „Leśne smaki”. Impreza odbyła się w ramach projektu pn. „Leśne Smaki – PISZ 2011”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
3.Rozstrzygnięto X edycję konkursu na najładniejsze posesje na terenie Gminy Pisz w 2011 r.
4.Zorganizowano w dniu 1 września 2011 r. apel upamiętniający tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i tych którzy walczyli o wolną Polskę.
5.Gmina Pisz była współorganizatorem Festiwalu Runa Leśnego, który odbył się w dniu 10.09.2011 r.
6.W dniu 18 września 2011 r. zorganizowano uroczystość odsłonięcia pomnika Melchiora Wańkowicza.
7.Zorganizowano festyny wiejskie w : Karpie, Rakowie, Turowie Dużym i Karwiku, Turośli.
8.Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Borkach umożliwiający otwarcie w niej punktu przedszkolnego.
9.Zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Starych Gutach (koszt 7.700,- zł).
10.Gmina Pisz była współorganizatorem regat o "Błękitną Wstęgę Jeziora Roś".
11.Przedstawiciele Gminy Pisz uczestniczyli w Walnym zebraniu LGD poświęconemu PO RYBY.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.Dokonano rozbiórki obiektu budowlanego (dawne biuro przepustek Jednostki Wojskowej w Szerokim Borze Piskim ) zlokalizowanego na działce gminnej o nr geod. 2/38 obręb Snopki za kwotę 6150,00 zł brutto.
2.Zakończono prace związane z montażem urządzeń układu technologicznego fontanny zlokalizowanej na działce gminnej o nr geod.554 przy ul. Klementowskiego w Piszu za kwotę 31 857,00 zł brutto.
3.Zakończono prace związane z „Remontem ogrodzenia na działce gminnej o nr geod.14/111 w miejscowości Borki” za kwotę 12 255,72 zł brutto (obiekt świetlicy z terenem).
4.Podpisano umowę na okres od 08.09.2011 r. do 31.12.2011 r. na rozstawienie i opróżnianie 34 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w tym 11 szt. pojemników PET z siatki stalowej i 23 szt. pojemników Minilider typu dzwon na terenie miasta i gminy Pisz za kwotę 5 226,96 brutto.
5.Rozpatrywano i prowadzono 11 spraw dotyczących usunięcia drzew.
6.Przeprowadzono jesienną akcję „Sprzątanie świata”.
7.Wykonano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
8.Wydano 13 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
9.Wykonano remont mostka drewnianego usytuowanego w ciągu dróg gminnych położonych na działkach o numerach geodezyjnych 61/2 i 77 obręb Jagodne na kwotę 9 225,00 zł brutto.

PION OCHRONY

1.Wydano siedemnaście decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
2.W miesiącu wrześniu 2011 r. przystąpiono do opracowania Planu Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 11 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 875 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 1406 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 428 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 698 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 328 059,36 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 588 367,86 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 151 738,33 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Obecnie przyjmowane są wnioski o dożywianie dzieci w szkołach na nowy rok szkolny.
Ośrodek realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Mój wybór - moje życie”. W ramach projektu prowadzone są spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, pedagogiem i innymi trenerami oraz prowadzona jest indywidualna praca pedagogów w środowiskach domowych uczestników. Młodzież przebywała przez okres 5 dni w Ośrodku Inicjatyw Społecznych w miejscowości Kacze Bagno. Brała udział w warsztatach uczących odpowiedzialności i samodzielności .
Kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. W ramach Klubu Integracji Społecznej odbywają się „ Warsztaty problemowe”, „ABC zarządzania budżetem domowym”, ”Warsztaty wizerunku i autoprezentacji”.
26 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników KIS i ich rodzin.
W Programie Aktywności Lokalnej zgodnie z założeniami prowadzone są „Warsztaty Taneczno-Muzyczne” skierowane do młodzieży z Lisek i Borek.
3 września 2011 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym odbyły się dwa „Letnie Pikniki Rodzinne” w miejscowościach Liski i Borki skierowane do uczestników PAL i ich rodzin. Udział wzięli również mieszkańcy tych miejscowości.
Data powstania: czwartek, 3 lis 2011 12:31
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2011 13:28
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2610 razy