BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 2/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 stycznia 2011 r. – 09 marca 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na referenta ds. utrzymania dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie Miejskim  w Piszu. Wybrano Pana Wojciecha Przygoda.

2. Przeprowadzono nabór na referenta ds. gospodarki odpadami  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie Miejskim  w Piszu. Nie wybrano żadnej osoby.

3. Przeprowadzono 2 nabory na referentów w Straży Miejskiej  w Piszu. Wybrano Panią Martę Łuba oraz Panią Paulinę Kuliś.

4.  Zatrudniono 1 osobę w ramach zobowiązania po stażu.

5. Zatrudniono 21 osób w ramach prac interwencyjnych.

6. Zatrudniono 31 osób w ramach robót publicznych.

 SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 29 stycznia 2011 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 149 202 m2) umowę podpisano z P.P.H.U. „OLECH POL” Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 95 040,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 87 223 m2) umowę podpisano z Firmą Handlowo-Usługową „IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 139 530,60 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
 2. 18 lutego 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 50 nieruchomości) umowę podpisano z Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybical 22, za łączną cenę brutto 8 610,00 zł. Termin realizacji  – 31 grudnia 2011 roku.
 3. 21 lutego 2011 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (wycena lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 70 lokali) umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 12 600,00 zł. Termin realizacji  – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej -150 działek) umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 17 896,50 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 7 (inwentaryzacja lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 50 lokali) umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 4 000,00 zł. Termin realizacji  – 31 grudnia 2011 roku.
 4. 22 lutego 2011 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanej – 8 nieruchomości) umowę podpisano z Luso-Roux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 1 908,96 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 80 nieruchomości) umowę podpisano z Luso-Roux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 38 769,60 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu urządzenia infrastruktury technicznej – 80 nieruchomości) umowę podpisano z Luso-Roux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 38 769,60 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowej w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 30 nieruchomości) umowę podpisano z Luso-Roux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 10 479,60 zł. Termin realizacji  – 31 grudnia 2011 roku.
 5. 02 marca 2011roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu”. Umowę podpisano z Firmą Handlowo-Usługową Export-Import Stanisław Gajda z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 861 591,40 zł. Termin realizacji – 30 września 2011 roku.
 6. 09 lutego 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez  Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto  183 934,20 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku. Na zadanie nr 2 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy, poza obszarem miasta Pisz wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez  Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto  370 230,00 zł. Termin realizacji  – 31 grudnia 2011 roku.
 7. 01 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km ok. 108+452 do km ok. 109+600”. Wpłynęło osiem ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
 8. 17 lutego 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia z wolnej ręki na „Organizację występu zespołów podczas imprezy Mazurski Festiwal Grzańca 2011”.Umowę podpisano z Stage ART. II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę brutto 125 700,00 zł.
 9. 04 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz” (lokale użytkowe). Otwarcie ofert –  14 marca 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg do gruntów rolnych w miejscowościach: Łupki Kolonia za kwotę 14 760,00 zł brutto i Babrosty za kwotę 4 920,00 zł brutto dla „PIK” Krzysztof Leniec z siedzibą w Maldaninie.

2. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu (obok Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu) za kwotę 7 914,00 zł brutto dla Pracowni Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur z siedzibą w  Warszawie.

3. Podpisano umowę o dofinansowanie z Władzą Wdrażającą na projekt „Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz”. Całkowita wartość projektu – 52 934 312,00 zł, kwota dofinansowania – 44 994 166,00 zł.

             Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2. Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem  terenu działki o nr geod. 1182/3 w Piszu.

3. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

 Inwestycje gotowe do realizacji (w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia).

1. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od ul. Dworcowej do os. Mickiewicza w Piszu.

2. Budowa oświetlenia części ul. Trzcinowej w Piszu.

3. Budowa oświetlenia parkingu przy Parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu oraz ulic Kochanowskiego i Reja w Piszu.

 Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie)

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3. Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4. Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5. Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

7. Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

8. Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik.

9. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Smoczej, Piwnej, Żytniej, Lisiej, Pszenicznej, Rysiej i Wilczej w Piszu.

10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jeglin, Snopki, Karwik, Łysonie, Pilchy, Wiartel, Jaśkowo, Imionek, Babrosty.

11. Modernizacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu.

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
 2. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
 3. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców.
 4. Sprzedano w drodze przetargu 2 działki przeznaczone pod zabudowę usługową, położone w Piszu przy ul. Czerniewskiego.
 5. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. PCK.
 6. Przejęto do zasobu nieruchomości Gminy Pisz działkę położoną w Piszu przy
  ul. Gałczyńskiego, stanowiącą teren drogi wewnętrznej.
 7. Ogłoszono 1 przetarg na dzierżawę nieruchomości.
 8. Zawarto 19 umów dzierżawy gruntów.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1) doliny rzeki Pisy,

2) części wsi Piskorzewo,

3) części wsi Jaśkowo,

4)  farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5) części wsi Karwik,

6) części wsi Snopki,

7) części wsi Wąglik

8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano zabawy choinkowe z paczkami dla dzieci w miejscowościach: Liski, Turowo, Bogumiły, Szczechy Wielkie, Ciesina, Imionek.

2. Dofinansowano imprezę plenerową Winter Party w Pogobiu Średnim.

3. Wymieniono złącze energetyczne w świetlicy w Zdorach.

4. Wykonano remont kominka wraz z wymianą wentylatora w świetlicy wiejskiej w Karwiku.

5. Zakończyła się Piska Liga Halówki, której byliśmy współorganizatorem.

6. W celach promocyjnych zgłoszono Pisz, jako kandydata do wejścia na planszę polskiej edycji gry planszowej Monopoly.

7. Zorganizowano wspólnie z Muzeum Ziemi Piskiej spotkanie z lokalnymi artystami w sprawie powstania w Piszu cyklicznej imprezy „Piskie Prezentacje Artystyczne.”

8. W dniu 7 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie zorganizowania wioski narciarskiej w Wiartlu.

9.  Wybrano wykonawcę wydrukowania w 2011 roku 4 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”. Wykonawcą została „Agencja Wydawnicza Pisz Marek Truszkowski Tygodnik Piski” z siedzibą w Piszu. Całkowity koszt wykonania powyższej usługi wyniesie 7.626,00 zł brutto.

 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.

PION OCHRONY

1. Przystąpiono do czynności w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1992 z terenu Gminy Pisz.

2. Wszczęto trzy postępowania administracyjne oraz wydano decyzję administracyjną w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

 MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 952 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 109 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 107 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Przeprowadzono 749 rodzinnych wywiadów środowiskowych.Wydatkowano kwotę 449 535,47 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne) na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 562 807,33 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 118 245,00 zł.Dożywianiem objętych jest 837 dzieci.MGOPS po raz czwarty przystąpił do realizacji projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział weźmie 128 osób. Rozpoczęto rekrutację uczestników. Pierwsze zajęcia odbędą się w miesiącu kwietniu br.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2011 09:24
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2011 10:54
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2829 razy