BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (20 maja 2011 r. – 26 maja 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

Zatrudniono 5 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II”. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm TAMA Farby-Lakiery Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu oraz Zakład Ogólnobudowlany Leszek Brzostowski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 640 567,35 zł. Podpisanie umowy – 31 maja 2011 roku. Termin realizacji – 30 sierpnia 2011 roku.
  2. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Podział, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, wznowienie granicy działki nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Wpłynęły dwie oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

            Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

5. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kociołek Szlachecki.

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.

Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie)

1.  Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2.  Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3.  Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4.  Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5.  Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6.  Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

7.  Budowa drogi od ulicy Wąglickiej do m. Wąglik.

8.  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pilchy, Turowo, Stare Guty, Borki, Kocioł Duży, Bogumiły, Uściany, Liski, Snopki, Karwik, Łysonie, Jeglin, Pogobie Średnie, Wiartel, Imionek, Jaśkowo oraz Łupki - Kolonia.

9.  Modernizacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu.

10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie osiedla położonego przy ul. Konopnickiej w Piszu.

11. Przebudowa dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Łupki - Kolonia i Babrosty.

12. Zagospodarowanie skweru na rogu ulic: Kościuszki i Kopernika w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
  2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
  2. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom.
  3. Dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.
  4. Przekazano nieruchomość w formie darowizny na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad .
  5. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Piszu przy ul. Mazurskiej.
  6. Zawarto 2 umowy dzierżawy gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1) doliny rzeki Pisy,

2) części wsi Piskorzewo,

3) części wsi Jaśkowo,

4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5) części wsi Karwik,

6) części wsi Snopki,

7) części wsi Wąglik

8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

Urząd Miejski był współorganizatorem Mityngu Profilaktycznego z okazji Dnia Rodziny.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.  Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego.

2.  Przygotowano zapytanie ofertowe na zakup 25 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby Gminy Pisz.

PION OCHRONY

1. Wydano dziewięć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów pożarniczych wycofanych z eksploatacji, będących w użytkowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 145 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 7 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 11 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 85 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Wydatkowano kwotę 48.324,55 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 65.157,95 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 14.160,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dożywianiem objętych jest 847 dzieci.

Rozprowadzono wśród podopiecznych żywność pozyskaną z Programu „PEAD - Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”.

Kontynuowana jest realizacja Programu Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu   „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie prowadzone są warsztaty psychologiczne „Uwierz w siebie”. Program realizowany będzie do października 2011 r.

 

Data powstania: czwartek, 2 cze 2011 14:20
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2011 15:37
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2596 razy