BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (07 kwietnia 2011 r. – 28 kwietnia 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu  :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. W dniach od 07.04.2011 r. do 27.04.2011 r. przeprowadzono wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich w następujących miejscowościach: Imionek, Karwik, Łupki, Jeże, Łysonie, Kociołek Szlachecki, Kwik, Trzonki, Maszty, Zawady, Pilchy, Rostki, Pogobie Tylne, Pogobie Średnie, Wąglik, Rakowo Piskie, Rakowo, Snopki, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie, Szeroki Bór Piski, Turowo. Nowi sołtysi zostali wybrani w miejscowościach: Jeże – Pan Krzysztof Kalicki, Kociołek Szlachecki – Pan Marian Pietraszko, Zawady – Pan Edward Prusinowski, Pilchy – Pan Krystian Świenc, Wąglik – Pan Damian Borkowski, Snopki – Pan Łukasz Olender. W pozostałych miejscowościach funkcję sołtysa pełnić będą dotychczasowi sołtysi.

2.   Zatrudniono 9 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. 28 marca 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie prac remontowo-budowlanych i modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 22.593,98 zł. Podpisanie umowy – 04 maja 2011 r.
  2. 01 kwietnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbiórkę komina przy budynku wielomieszkaniowym położonym w Piszu przy ul. Młodzieżowej 5”. Wpłynęło siedem ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
  3. 20 kwietnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Modernizację basenu miejskiego w Piszu – etap II”. Otwarcie ofert w dniu 05 maja 2011 roku.
  4. 28 kwietnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz” (inwentaryzacja i wycena 2 lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie). umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 642,06 zł. Termin realizacji – 30 czerwca 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Podpisano umowę o dofinansowanie, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łupki Kolonia. Koszt zadania - 640 000,00 zł, dofinansowanie – 100 000,00 zł.

2. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Pisz”. Wartość projektu – 4 090 220 zł, dofinansowanie – 1 954 525,00 zł.

             Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2. Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

 Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie)

1.  Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2.  Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3.  Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4.  Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5.  Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6.  Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

7.  Budowa drogi od ulicy Wąglickiej do m. Wąglik.

8.  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Smoczej, Piwnej, Żytniej, Lisiej, Pszenicznej, Rysiej i Wilczej w Piszu.

9.  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jeglin, Snopki, Karwik, Łysonie, Pilchy, Wiartel, Jaśkowo, Imionek, Babrosty.

10. Modernizacja oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipowej i Okopowej w Piszu.

11. Przebudowa dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Łupki Kolonia i Babrosty.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
  2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

2. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku.

3. Sprzedano w drodze przetargu 1 nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Piszu przy ul. PCK.

4. Zawarto 45 umów dzierżawy gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      doliny rzeki Pisy,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      części wsi Jaśkowo,

4)      farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5)      części wsi Karwik,

6)      części wsi Snopki,

7)      części wsi Wąglik

8)      północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9)      północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 11 kwietnia 2011 r.  ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych.

Na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 190.000 zł.

2) polityki prorodzinnej.

Na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 20.000 zł.

 3) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym.

Na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 70.000 zł.

4) bezpieczeństwa obywateli.

Na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 15.000 zł.

5) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 5.000 zł.

     Termin składania ofert – 04.05.2011 r.

2. Odbyło się VIII Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poezji i Poezji Śpiewanej „Pisz i Śpiewaj Poezję”, którego Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

27.04.2011 r. Burmistrz Pisza uczestniczył w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Gmina Pisz jest jednym z 37 samorządów realizujących projekt, w ramach którego w Kotle Dużym będzie budowana stacja przeładunkowa i wykonana zostanie rekultywacja zamkniętego wysypiska.

 PION OCHRONY

1. Prowadzona jest kwalifikacja wojskowa rocznika 1992 z terenu Gminy Pisz.

2. Wydano 33 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

3. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 425 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 51 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 25 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przeprowadzono 357 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydatkowano na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne kwotę 348.547,23 zł, na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 524.461,00 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 122.565,00 zł. Dożywianiem objętych jest 845 dzieci.

W miesiącu kwietniu br. pozyskano żywność w ramach Programu „PEAD- Dostarczanie Nadwyżek Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” w ilości 10.968 kg o wartości 19.582,66 zł. Żywność jest dystrybuowana wśród potrzebujących podopiecznych.

W bieżącym roku MGOPS po raz czwarty realizuje projekt systemowy „Piska Akademia Aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w nim bierze 128 osób. Obecnie trwają zajęcia warsztatowe, których celem jest motywacja i integracja uczestników.

 

Data powstania: czwartek, 2 cze 2011 13:35
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2011 15:32
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2945 razy