BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w :Piszu (30 grudnia 2010 r. – 26 stycznia 2011 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na robotników gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Zdzisława Witkowskiego, Pana Marcina Malinowskiego, Panią Halinę Ostrowską, Panią Irenę Trześniewską.

2. Zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

3. 21 stycznia br. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. 30 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 168 000,00  zł. Termin realizacji –  do 31 grudnia 2015 roku.
  2. 11 stycznia 2011 roku ogłoszono przetarg na ,,Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o pow. ogólnej 10 045 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 48 688 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 32 517 m2, bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) wpłynęło siedem ofert. 25 stycznia 2011 roku została zawarta umowa z P.P.H.U. „OLECH POL” Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 153 252,00 zł. Na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 87 223 m2) wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 139.530,60 zł. Termin podpisania umowy – 28 stycznia 2011 r. Na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 149 202 m2) wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. „OLECH POL” Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 95 040,00 zł. Termin podpisania umowy – 28 stycznia 2011 r. Na zadanie nr 4 (utrzymanie gminnych cmentarzy wojennych o powierzchni ogólnej 26 221 m2, utrzymanie gminnych cmentarzy komunalnych (teren wiejski) o powierzchni  ogólnej 29 300 m2) wpłynęły trzy oferty. 25 stycznia 2011 roku została zawarta umowa z P.P.H.U. „OLECH POL” Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 35 640,00 zł.
  3. 18 stycznia 2011 roku ogłoszono przetarg na ,,Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (wycena lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 70 lokali) wpłynęło siedem ofert, na zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanej – 8 nieruchomości) wpłynęły cztery oferty, na zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej -150 działek) wpłynęło siedem ofert, na zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 80 nieruchomości) wpłynęły cztery oferty, na zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu urządzenia infrastruktury technicznej – 80 nieruchomości) wpłynęły trzy oferty, na zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 50 nieruchomości) wpłynęło sześć ofert, na zadanie nr 7 (inwentaryzacja lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 50 lokali) wpłynęły trzy oferty, na zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowej w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 30 nieruchomości) wpłynęło pięć ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
  4. 18 stycznia 2011 roku ogłoszono przetarg na ,,Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu”. Otwarcie ofert – 3 lutego 2011 roku.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.  Zakończono remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

2.  Złożono wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3.  Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych (Babrosty, Łupki Kolonia).

4.  W wyniku zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy E-PROJEKT Wiesław Baluta, z siedzibą w Giżycku, za cenę 47 970,00  zł brutto,  na wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadań polegających na:

 „ Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Jeglin - gmina Pisz”

 „ Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - gmina Pisz”

 „ Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości  Karwik – gmina Pisz”

 „ Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości  Łysonie – gmina Pisz”

 „ Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości  Pilchy- gmina Pisz”

5.  W wyniku zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy E-PROJEKT Wiesław Baluta, z siedzibą w Giżycku, za cenę 51 660,00  zł brutto,  na wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadania polegającego na : „Modernizacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Lipowej i Okopowej w Piszu, budowie oświetlenia  chodnika łączącego ulicę Kościuszki z ulicą 1 Maja położonego wzdłuż bloku przy 1 Maja 4 oraz  demontażu nieczynnej napowietrznej linii oświetleniowej wzdłuż ulicy 1 Maja w Piszu”.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont i rozbudowa budynku  byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2. Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o nr geod. 1182/3 w Piszu.

3.  Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.

Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych)

1.  Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2.  Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3.  Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

4.  Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

5.  Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

6.  Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

7.  Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

8.  Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik.

9.  Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Smoczej, Piwnej, Żytniej, Lisiej, Pszenicznej, Rysiej i Wilczej w Piszu.

10.  Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży.

11.  Budowa drogi od drogi krajowej Nr 58 do Łupek.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.  Zawarto 14 umów dzierżawy nieruchomości.

2.  Rozstrzygnięto 4 przetargi na wydzierżawienie gruntów pod działalność gospodarczą-handel.

3.  Sprzedano 1 lokal mieszkalny.

4.  Sprzedano 2 działki przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

5.  Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Pisz.

6.  Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom.

7.  Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)  doliny rzeki Pisy,

2)  części wsi Piskorzewo,

3)   części wsi Jaśkowo,

4)  farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5)  części wsi Karwik,

6)  części wsi Snopki,

7)  części wsi Wąglik

8)  północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9)  północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano uroczystość przywitania Nowego Roku na Placu Daszyńskiego w Piszu.

2. Zorganizowano zabawy choinkowe w sołectwach : Uściany, Łupki, Łysonie, Borki, Rostki, Trzonki, Zdory.

3.  Zakończono budowę wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Uścianach.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.  Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2.  Sporządzono alfabetyczny wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2011 r. – 36 osób.

3. Sporządzono alfabetyczny wykaz osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz na 2011 r. – 27 osób.

PION OCHRONY

Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2011 roku, wraz z załącznikami:

- „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2011 roku”;

- „Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Pisz w 2011 roku”;

- „Plan szkolenia obronnego w Gminie Pisz w 2011 roku”.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 595 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 70 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 65 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 450 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 84 699,42 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne) na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 523 264,45 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 113 725,00 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dożywianiem objętych jest 837 dzieci.

Data powstania: czwartek, 17 lut 2011 12:23
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2011 13:56
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2637 razy