BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (25 października 2011 r. – 24 listopada 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:


WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 7 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 27 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku”. Umowę podpisano z PHU Grot Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 90 188,89 zł. Termin realizacji – 16 grudnia 2011 roku.

2. 24 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnicką a ulicą Czerniewskiego w Piszu”. Umowę podpisano z PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 44 930,79 zł. Termin realizacji – 15 grudnia 2011 roku.

3. 06 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”. Wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu oraz EUROBUD Krzysztof Zajk z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 4 924 627,62 zł.

4. 31 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Akacjowej do ulicy Długiej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 100 912,40 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2011 roku.

5. 28 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z firmą Przewozy Pasażerskie „KM” w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 97 216,00 zł.
Termin realizacji od 01 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

6. 26 października 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina”. Wpłynęło trzynaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

7. 28 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Umowę podpisano ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach, za łączną cenę brutto 136 080,00 zł. Termin realizacji od 01 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

8. 31 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2011/2012 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 275 400,00 zł. Termin realizacji od 01 listopada 2011 roku do 15 maja 2012 roku.

9. 07 listopada 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu”. Wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez BIŁAS I SYNOWIE z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę brutto 216 357,00 zł.

10. 08 listopada 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Wpłynęło pięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

11. 31 października 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Pisz w sezonie 2011/2012”. Umowę podpisano z firmą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 199 800,00 zł. Termin realizacji od 15 listopada 2011 roku do 15 maja 2012 roku.

12. 18 listopada 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu ”Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zakończono zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kopernika w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1.Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2.Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu.
3.Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
4.Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
5.Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu.
6.Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
7.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1.Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2.Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3.Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Wydano 11 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości,
2.Wydano 1 decyzję dotyczącą rozgraniczenia nieruchomości,
3.Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom,
4.Dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz na rzecz najemców,
5.Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6.Rozstrzygnięto 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą, położonych w obrębie Pisz 1,
7.Rozstrzygnięto 1 przetarg na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, położonej na terenie gminy Pisz,
8.Zawarto 11 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz,

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1)doliny rzeki Pisy,
2)części wsi Piskorzewo,
3)części wsi Jaśkowo,
4)farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9)północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D), a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1)w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2)dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3)części wsi Piskorzewo,
4)części wsi Jaśkowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik,
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9)części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W dniu 11 listopada 2011 r. zorganizowano obchody Narodowego Dnia Niepodległości.
2.Gmina Pisz zakwalifikowała się do projektu „Decydujmy razem” – wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie metod angażowania społeczności lokalnej w tworzeniu polityki publicznej w następujących dziedzinach : zatrudnienie, przedsiębiorczość, integracja społeczna i zrównoważony rozwój.
3.Opracowano i złożono:
a)Projekt pn. „Wioska narciarska Wiartel” – w ramach projektu zaplanowane jest utworzenie tras narciarstwa biegowego w okolicach miejscowości Wiartel. Projekt złożony w ramach „małych” Projektów do LGD „Mazurskie Morze”
b)Projekt pn. „Po siłę i zdrowie na narty biegowe” – w ramach projektu zaplanowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe na nartach biegowych. Projekt złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
c)Projekt pn. „Umiemy pływać – jesteśmy bezpieczni” – w ramach projektu zaplanowane są zajęcia z dziećmi na basenie dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych z terenów wiejskich Gminy Pisz. Projekt złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4.Gmina Pisz była współorganizatorem X Zjazdu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Piszu
5.Gmina Pisz otrzymała oficjalnie znak promocyjny Zielone Płuca Polski.
6.Wizyta w Alytusie w sprawie projektu dotyczącego wsparcia dla przedsiębiorców.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.Wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
2.Przygotowano zlecenie na wycinkę 7 szt. drzew z terenu miasta i gminy Pisz na kwotę 1930,72 zł brutto.
3.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
4.Rozpatrywano i prowadzono 11 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1.Kontynuowano opracowywanie Planu Ochrony Informacji Niejawnych.
2.Kontynuowano opracowywanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
3.Wydano osiem decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
4.Kontynuowano opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz na czas zagrożenia i wojny.
5.Opracowano zestawienie wydatków dotyczących finansowania utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pisz za lata 2006-2011, jako materiał informacyjny na Zjazd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
6.Wydano zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 listopada 2011 r.
7.Dokonano aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 10 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 601 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 286 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 929 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 455 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 353 387,72 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 672 769,08 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 153.545,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Obecnie z bezpłatnych obiadów korzysta 765 uczniów.
Ośrodek realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Mój wybór - moje życie”. W ramach projektu prowadzone są spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, specjalistą ds. uzależnień, Policją oraz prowadzona jest indywidualna praca pedagogów w środowiskach domowych uczestników.
27 października 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działanie Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie „Piska Akademia Aktywności”.
Młodzież biorąca udział w Programie Aktywności Lokalnej w Borkach i Liskach uczestniczyła w„Warsztatach taneczno-muzycznych”, „Mogę zostać wolontariuszem”, „Warsztatach dziennikarsko-fotograficznych”, „Warsztatach tańca z ogniem i gry na bębnach afrykańskich”.
Wydano żywność pozyskaną z programu PEAD Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności UE. Żywność otrzymało 1550 osób.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2011 11:03
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2011 13:58
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2377 razy