BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 marca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz 874, Nr 166, poz.1611,Nr 189, poz.1851, z 2004r Nr 19, poz. 177) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz § 10 pkt.2 Uchwały Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie budżetu na 2004 rok

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w planie dochodów:
-zwiększa się plan dochodów o 130.893,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zwiększa się plan wydatków o 175.708,00 zł.,
- zmniejsza się plan wydatków o 44 815,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem: 34.924.519,00 zł.
2.Plan wydatków ogółem: 36.206.719,00 zł.

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy wynosi 1.282.200,00 zł
2.Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł przeznacza się na spłaty rat pożyczki.
3.Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.994.700,00 zł.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 11:27
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 11:39
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2705 razy