BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Piszu
ZARZĄDZENIE NR 27/04
BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ


z dnia 25 marca 2004 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz § 22 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz( Dz.Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498 )

zarządzam co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz wprowadza się następujące zmiany:


 1. w § 11 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

  „5) Samodzielne stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych – PF ”

 2. § 14 otrzymuje brzmienie:


  § 14

  Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu
 3. w § 15 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

  „13)bezpośredni nadzór nad pracami Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Radcy Prawnego.”

 4. § 16 otrzymuje brzmienie:
  „§ 16 . Do zakresu działań Zastępcy Burmistrza należy przede wszystkim:
  1. prowadzenie wszystkich spraw leżących w kompetencji Burmistrza w czasie jego nieobecności,
  2. bezpośredni nadzór nad pracami Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Samodzielnego stanowiska ds. Integracji z Unią Europejską, Samodzielnego stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw Gminy z zakresu działania nadzorowanych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.”
 5. w § 17 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

  „8) bezpośredni nadzór nad pracami Wydziału Organizacyjnego, Biura Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw Gminy z zakresu działania nadzorowanych wydziałów.”

 6. w § 24 skreśla się pkt 45 i pkt 54.

 7. w § 30 w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz programów pomocowych ”

 8. po § 30 dodaje się § 30 a w brzmieniu:

  „ § 30 a. Do zadań pracownika na stanowisku ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych należy:
  1. bieżące informowanie Burmistrza, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań i przedsięwzięć ze środków pomocowych Unii Europejskiej ,
  2. koordynowanie działań związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej projektami Gminy i prowadzenie bazy danych o tych projektach,
  3. przygotowanie aplikacji dla wybranych przez Urząd projektów,
  4. organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników do absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej,
  5. planowanie przygotowania niezbędnych dokumentów strategicznych do prawidłowej absorpcji środków pomocowych,
  6. udzielanie zainteresowanym mieszkańcom gminy Pisz informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej.”

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 15:18
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 15:57
Data edycji: poniedziałek, 29 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2927 razy
Ilość edycji: 1