BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości na terenie gminy i miasta Pisz w składzie:

1.Krzysztof Suwała – przewodniczący Komisji Przetargowej
2.Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
3.Ewa Żmijewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Prace Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1, będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr ../04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 25.03.2004r


Regulamin Pracy Komisji Przetargowej


§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy komisji przetargowej, zwanej dalej „komisją”, powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, zwanego dalej Burmistrzem dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2.

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do przygotowania i przeprowadzenia którego została powołana

§ 3.

1.Komisja po ustaleniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę lub zwięźle go określa.
2.Komisja przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Burmistrza:
1)propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2)projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3)ogłoszenie właściwe dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4)projekty innych dokumentów,
3.Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:
1)udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym wykonawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących jej treści,
2)otwarcie ofert,
3)ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskowanie do Burmistrza o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej ustawą,
4)wnioskowanie do Burmistrza o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,
5)ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,
6)przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
4.Komisja, przyjmuje za wartość zamówienia kwotę ustaloną na podstawie przepisów art. art. 32, 33, 34 i 35 ustawy.

§ 4.

1.Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2.Członkowie komisji mają prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach komisji.
3.Członkowie komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.
4.Członkowie komisji mają prawo do zgłaszania w każdym czasie pisemnych zastrzeżeń, co do pracy komisji – do przewodniczącego komisji.
5.Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania poufności prowadzonych prac.

§ 5.

1. Z każdego posiedzenia komisji sekretarz komisji sporządza protokół, zawierający:
1)oznaczenie miejsca i terminu posiedzenia,
2)listę obecności członków komisji, biegłych i innych osób obecnych podczas posiedzenia,
3) zapis czynności, decyzji i opinii podejmowanych i przedstawianych przez komisję podczas posiedzenia
2.Protokół sporządza sekretarz komisji, a podpisują wszyscy członkowie komisji.
3.Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji powinien zostać wyjaśniony w załączonej do protokołu notatce podpisanej przez przewodniczącego i sekretarza komisji.
4.Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia członka komisji, co do prawidłowości postępowania, do protokołu załącza się również pisemne zastrzeżenie członka komisji
5.Przewodniczący komisji przedkłada protokół Burmistrzowi do zatwierdzenia.


§ 6.

1.Członkowie Komisji (osoby wykonujące czynności) w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania , pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności , o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
2.W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec przewodniczącego Komisji (osób wykonujących czynności) czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Burmistrz.
3.Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach , o których mowa w ust. 1, powtarza się , z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.


§ 7.


1.Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
2.Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w § 6, ust. 1 oraz poinformowanie Burmistrza o okolicznościach wskazanych w § 6 ust.2,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizację odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


§ 8.

1.Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.
2.Do obowiązków sekretarza komisji należy:
1) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję,
2) opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego komisji,
3) obsługa techniczno – organizatorska i sekretarska komisji,
4)dbałość i ochrona nad dokumentacją postępowania, protokołami, ofertami oraz pozostałymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie jego trwania.

§ 9.

Do obowiązków członka komisji należy:
1)organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji– posiedzeń komisji,
2)prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego komisji, w tym w szczególności przesyłanie na wniosek wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez komisję,
4)przesyłanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 10.

1.Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych komisja składa wniosek do Burmistrza o powołanie biegłych.
2.Do biegłych stosuje się odpowiednio § 6.
3.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

§ 11.

1.Decyzje Komisji powinny zapadać jednomyślnie.
2.Jeśli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący Komisji zarządza głosowanie jawne, w którym każdy z członków ma jeden głos.
3.W przypadku, gdy w głosowaniu nie można rozstrzygnąć danej sprawy z powodu równej ilości głosów „za” i „przeciw” głos rozstrzygający ma przewodniczący Komisji.


§ 12.

1.W okresie dzielącym dzień ogłoszenia o postępowaniu od dnia składania ofert sekretarz komisji przyjmuje wpływające oferty i zabezpiecza ich przechowywanie.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.Komisja przeprowadza jawne otwarcie ofert podając obecnym nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4.Komisja po otwarciu ofert, na oddzielnym posiedzeniu, dokonuje oceny otrzymanych ofert stosując wyłącznie warunki i kryteria zawarte w dokumencie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt.2.
5.Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w dokumencie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt.2.
6.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 ust.1 ustawy, Komisja występuje do Burmistrza o unieważnienie postępowania.


§ 13.

1. Komisja poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
2. Komisja poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy.
§ 14.

1. O wniesieniu protestu przez wykonawców przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje członków komisji i zwołuje posiedzenie.
2. Sekretarz przygotowuje informację, o wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach, do akceptacji przez Burmistrza, a następnie przekazuje ją wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
3. Protokół z posiedzenia komisji wraz ze stanowiskiem komisji w związku z wniesionym protestem, przewodniczący przekazuje do zaakceptowania Burmistrzowi.


§ 15.

1.Na polecenie Burmistrza Komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.
2.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz zatwierdzając propozycję Komisji.

Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 15:16
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 15:57
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3214 razy