BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2018 r.

środa, 24 sty 2018 08:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 08:01
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2018 r.

piątek, 16 lut 2018 09:09
w sprawie zmiany w "Programie odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie nr 36/ 19 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2019 r.

środa, 27 lut 2019 14:00
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 Oś priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 41/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 14:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2018 r.

piątek, 9 mar 2018 14:31
w sprawie powołania członka zespołu do spraw realizacji Projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2018 r.

środa, 28 mar 2018 11:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 kwi 2018 11:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 82/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

poniedziałek, 30 kwi 2018 14:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 90/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2018 r.

wtorek, 22 maj 2018 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej oraz drogi na dz. o nr geod. 148/19, 148/4, 142/20 obręb Pisz 2
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 130/18 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 159/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2018 r.

środa, 12 wrz 2018 11:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 180/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2018 r.

sobota, 13 paź 2018 11:27
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 190/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2018 r.

środa, 24 paź 2018 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 212/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

poniedziałek, 3 gru 2018 08:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 214/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2018 r.

wtorek, 11 gru 2018 14:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 221/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 21 sty 2019 11:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 31 gru 2018 08:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r.
Czytaj całość