BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

środa, 9 sty 2008 14:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008r.

środa, 6 lut 2008 10:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej.”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2008 r.

środa, 19 mar 2008 14:53
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

czwartek, 17 kwi 2008 15:05
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

czwartek, 17 kwi 2008 15:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r.

poniedziałek, 19 maj 2008 14:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2008 r.

poniedziałek, 30 cze 2008 08:15
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ( Measure Authorising Officer - MAO) pn. " Regulacja gosopodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz", planowanego do realizacji przy pomocy środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - oś priorytetowa I.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2008 r.

wtorek, 15 lip 2008 12:30
w sprawie powołania zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu ( Measure Authorising Officer - MAO) pn." Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - aglomeracja Pisz", planowanego do realizacji przy pomocy środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - oś priorytetowa I.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2008 r.

wtorek, 15 lip 2008 11:58
w sprawie wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2008r.

piątek, 18 lip 2008 14:50
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 115/08 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2008 r.

czwartek, 28 sie 2008 11:16
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 125/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 11:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od. m. Borki do m. Jeże, etap II.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 127/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

poniedziałek, 22 wrz 2008 11:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2008 r.

czwartek, 6 lis 2008 11:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2008 r.

środa, 29 paź 2008 14:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 173/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

środa, 26 sie 2009 13:04
w sprawie ustalenia procedur: - weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, - przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji o poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, - archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastrukura i Środowisko oraz 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z postanowieniami art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
Czytaj całość