BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 marca 2003 r.

piątek, 3 gru 2004 08:45
w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: - budowę drogi gminnej we wsi Liski; - budowę kolektora grawitacyjnego wraz z przepompownią w m. Wiartel Mały; - budowę zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Babrosty, współfinansowane ze środków programu operacyjnego "SAPARD".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 118/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 września 2003 roku

wtorek, 23 mar 2004 13:13
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz § 10 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dn. 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz.Urz.Woj.Warm. Maz. z 2003 r. Nr 11, poz. 214, Nr 34,poz. 498), zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Czytaj całość