BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2011 r.

środa, 9 lut 2011 12:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2011 r.

środa, 23 mar 2011 14:17
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru uczestników do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” realizowanego przez Gminę Pisz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2011 r.

wtorek, 5 kwi 2011 11:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2011 r.

piątek, 29 kwi 2011 12:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2011 r.

środa, 29 cze 2011 12:36
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej"
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2011 r.

wtorek, 5 lip 2011 07:29
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „PISZ ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:06
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:14
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:17
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:26
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2011r.

wtorek, 27 gru 2011 11:34
w sprawie powołania komisji konkursowej. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §14 ust.1 i 2 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządzam, co następuje:
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

czwartek, 29 gru 2011 14:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

czwartek, 29 gru 2011 12:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi
Czytaj całość