BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowy (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2
Pracami Zespołu kierują:
1) Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Pisza;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Gminy Pisz.

§ 3
W skład Zespołu wchodzą:
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Piszu:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Skarbnik Gminy Pisz;
3) Naczelnik Wydziału Ogólnego;
4) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki;
5) Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego;
6) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
7) Komendant Straży Miejskiej.
2. Pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowani przez przełożonych do wykonywania zadań w Zespole, przedstawiciele:
1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu;
2) Komendanta Powiatowego Policji w Piszu;
3) Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

§ 4
W zależności od rodzaju zdarzenia i potrzeb, w pracach Zespołu na prawach członka uczestniczą pozostali kierownicy komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz, przedstawiciele pozostałych zespolonych służb, inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych, a także innych jednostek organizacyjnych, w tym:
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu;
2) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Piszu;
3) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu;
4) Prezes Zarządu Administrator sp. z o.o. w Piszu;
5) Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Piszu;
6) Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piszu;
7) Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu;
8) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu;
9) Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu;
10) Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu;
11) Dyrektor Piskiego Domu Kultury w Piszu;
12) Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
13) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu;
14) Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu;
15) Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu;
16) Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu;
17) Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu;
18) Kierownik Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego-Stacji w Łupkach;
19) Kierownik Posterunku Energetycznego w Piszu;
20) Mistrz Placówki Pisz Rejonu Dystrybucji Gazu Ełk.

§ 5
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 6
W uzasadnionych przypadkach, osoby, o których mowa w § 4 do udziału w pracach Zespołu mogą oddelegować upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 7
Obsługę Zespołu zapewniają:
1) Naczelnik Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu – w zakresie
administracyjno–kancelaryjnym;
2) Skarbnik Gminy Pisz – w zakresie finansowym.

§ 8
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na terenie Gminy Pisz;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Pisza wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Pisz;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pisz.

§ 9
Szczegółowy zakres funkcjonowania Zespołu określa „Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
.
§ 10
Miejscem prac Zespołu jest siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, o ile nie zostanie ustalone inne miejsce posiedzenia Zespołu.

§ 11
Traci moc zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 12
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego2012 r.
Data powstania: czwartek, 1 mar 2012 07:39
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2012 07:52
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 2289 razy