BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 147/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr 32/07 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Piszu wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) Ewelina Koszewska - Członek Komisji
3) Paweł Szczech – Członek Komisji”

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2007r.

Data powstania: czwartek, 29 lis 2007 09:02
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2007 09:04
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2322 razy