BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz § 22 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku Nr 11, poz. 214, Nr 34, poz. 498, z 2004 r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz, 214, Nr 63, poz. 919, z 2007 roku Nr 126, poz. 1732) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 50/07 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2007 roku, zarządzeniem Nr 56/07 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2007 roku, zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2007 roku, zarządzeniem Nr 101/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2007 roku, zarządzeniem Nr 102/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pisz ,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Piszu,
3) Jednostkach organizacyjnych Gminy - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone do realizacji zadań Gminy,
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza,
5) Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Pisza,
6) Zastępcach Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępców Burmistrza Pisza,
7) Pierwszym lub Drugim Zastępcy Burmistrza - należy prze to rozumieć odpowiednio Pierwszego Zastępcę Burmistrza Pisza lub Drugiego Zastępcę Burmistrza Pisza,
8) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pisz,
9) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pisz, Głównego księgowego Gminy, Naczelnika Wydziału Finansowego,
10) Naczelnikach - należy przez to rozumieć Naczelników wydziałów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
11) Wydziałach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu o tej nazwie oraz Urząd Stanu Cywilnego,
12) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć wewnętrzne, jednoosobowe lub wieloosobowe komórki organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami,
13) Jednostkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i komórki organizacyjne.
14) Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika jednoosobowego stanowiska pracy lub wyznaczonego przez Burmistrza koordynatora wieloosobowego stanowiska pracy. ”
2) w § 11 po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) Samodzielne stanowisko pracy inspektora-menadżera projektu „Pisa-Narew” – MPN,
15) Samodzielne stanowisko pracy inspektora – menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej – MGW”

3) § 14 otrzymuje brzmienie:
㤠14
1. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Samodzielnego stanowiska pracy ds. Audytu Wewnętrznego, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Finansowego, Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Pionu Ochrony, Samodzielnego stanowiska pracy inspektora – menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej.
2. Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Samodzielnego stanowiska pracy ds. Informatyki.
3. Drugi Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Samodzielnego stanowiska pracy inspektora-menadżera projektu „Pisa-Narew”.
4. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Wydziału Ogólnego, Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych, Biura Rady Miejskiej.
5. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Wykaz stanowisk pracy pracowników Urzędu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.”

4) tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie:

„ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW BURMISTRZA, SEKRETARZA I SKARBNIKA”

5) w § 15 w ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni wyznaczony pisemnie przez niego Zastępca Burmistrza.”


6) § 16 otrzymuje brzmienie:
㤠16

1. Określenie stanowiska – Pierwszy Zastępca Burmistrza.
1) Cel stanowiska – nadzór nad przydzielonymi Wydziałami i komórkami organizacyjnymi.

2) Odpowiedzialność
Wobec: Burmistrza.
Podlegają mu: Naczelnicy oraz pracownicy przydzielonych Wydziałów i komórek organizacyjnych,

3) Zastępujący:
- w przypadku określonym w § 15 ust 1 pkt 3 Regulaminu - Burmistrza,
- Drugiego Zastępcę Burmistrza

4) Zastępowany: przez Drugiego Zastępcę Burmistrza.

2. Zadania związane ze stanowiskiem i zakres odpowiedzialności:

1) Finansowe
a) koordynowanie prac nad opracowywaniem i realizacją budżetu podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
b) kontrola bieżąca wydatków podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
c) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
d) pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.

2) Kierownicze
a) inspirowanie i realizowanie projektów związanych z zakresem jego zadań,
b) informowanie o działalności podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
c) prowadzenie narad i spotkań dotyczących zakresu powierzonych mu spraw,
d) reprezentowanie Gminy za zgodą Burmistrza.

3) Zawodowe
a) pracownik samorządowy,
b) odpowiedzialny za realizację budżetu w podległym mu zakresie,
c) odpowiedzialny za rozwój Gminy w podległym mu zakresie,
d) publiczna rola w organizacjach zewnętrznych, za zgodą Burmistrza.

4) Prawne
- nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie
powierzonych mu spraw.

5) Polityka i strategia
a) pomoc Burmistrzowi w kierowaniu Gminą,
b) określanie i przekazywanie zagadnień wymagających rozpatrzenia przez Burmistrza,
c) udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy.

6) Świadczenie usług
a) monitorowanie świadczenia usług przez podległe Wydziały i komórki organizacyjne,
b) ustalanie priorytetów wykorzystania dostępnych środków finansowych przez jednostki
organizacyjne Urzędu.

3. Burmistrz może w formie pisemnej powierzyć Pierwszemu Zastępcy Burmistrza realizację innych zadań oraz określić zakres odpowiedzialności.


7) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

㤠16a
1 Określenie stanowiska – Drugi Zastępca Burmistrza.
1) Cel stanowiska – nadzór nad przydzielonymi Wydziałami i komórkami organizacyjnymi.

2) Odpowiedzialność
Wobec: Burmistrza.
Podlegają mu: Naczelnicy oraz pracownicy przydzielonych Wydziałów i komórek organizacyjnych,

3) Zastępujący:
- w przypadku określonym w § 15 ust 1 pkt 3 Regulaminu - Burmistrza,
- Pierwszego Zastępcę Burmistrza.

4) Zastępowany: przez Pierwszego Zastępcę Burmistrza.

2. Zadania związane ze stanowiskiem i zakres odpowiedzialności:

1) Finansowe
a) koordynowanie prac nad opracowywaniem i realizacją budżetu podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
b) kontrola bieżąca wydatków podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
c) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
d) pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.

2) Kierownicze
a) inspirowanie i realizowanie projektów związanych z zakresem jego zadań,
b) informowanie o działalności podległych mu Wydziałów i komórek organizacyjnych,
c) prowadzenie narad i spotkań dotyczących zakresu powierzonych mu spraw,
d) reprezentowanie Gminy za zgodą Burmistrza.

3) Zawodowe
a) pracownik samorządowy,
b) odpowiedzialny za realizację budżetu w podległym mu zakresie,
c) odpowiedzialny za rozwój Gminy w podległym mu zakresie,
d) publiczna rola w organizacjach zewnętrznych, za zgodą Burmistrza.

4) Prawne
- nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie
powierzonych mu spraw.

5) Polityka i strategia
a) pomoc Burmistrzowi w kierowaniu Gminą,
b) określanie i przekazywanie zagadnień wymagających rozpatrzenia przez Burmistrza,
c) udział w formułowaniu polityki i strategii Gminy.

6) Świadczenie usług
a) monitorowanie świadczenia usług przez podległe Wydziały i komórki organizacyjne,
b) ustalanie priorytetów wykorzystania dostępnych środków finansowych przez jednostki
organizacyjne Urzędu.

3. Burmistrz może w formie pisemnej powierzyć Drugiemu Zastępcy Burmistrza realizację innych zadań oraz określić zakres odpowiedzialności.

8) w § 17 w ust 1 uchyla się pkt 3.

9) w § 18 w ust 1 uchyla się pkt 3.

10) po § 31a dodaje się § 31b i § 31c w brzmieniu:

„ § 31b
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy inspektora-menadżera projektu „Pisa-Narew” należy w szczególności:
1. Realizacja założeń Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Pisa-Narew”.
2. Pozyskiwanie inwestorów do realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Pisa-Narew”.
3. Współpraca z gminami Porozumienia „Pisa-Narew”.
4. Kompletowanie dokumentów, przygotowywanie wniosków do funduszy zewnętrznych.
5. Nadzór nad realizacją projektu i dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
6. Przygotowywanie założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udział w ocenie ofert.
7. Współpraca z projektantami.
8. Nadzór i kontrola rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami Porozumienia „Pisa-Narew”.
9. Opracowywanie planów budżetowych dla projektu inwestycyjnego.
10. Realizacja procesu uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych, w tym prowadzenie wymaganych przepisami prawa budowlanego procedur formalnoprawnych.
§ 31c
Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy inspektora – menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej należy w szczególności:

1. W zakresie projektu i dokumentacji:
a) przygotowanie „Planu Opracowania Projektu”,
b) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad wykonaniem i aktualizacją projektów budowlanych,
c) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad wykonaniem dokumentów na potrzeby analizy i oceny projektów zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (studium wykonalności),
d) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad przygotowaniem raportów oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
e) przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego składanego do instytucji wdrażającej daną oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z wytycznymi do tego programu oraz instytucji wdrażającej,
f) współpraca z projektantami robót budowlanych,
g) zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów potrzebnych, w celu uzyskania pozwoleń na budowę i po zakończeniu poszczególnych etapów projektu pozwoleń na ich użytkowanie.

2. W zakresie robót wykonawczych:
a) nadzór nad wdrażaniem projektu zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniami budowlanymi, zasadami i obowiązującymi normami,
b) współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie regularnych inspekcji budowy, oceny, kontroli, zatwierdzania i monitorowania jakości i obmiaru wykonywanych robót,
c) przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych wykonanych robót oraz próbnej eksploatacji,
d) rozważanie roszczeń wykonawcy robót i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań odpowiednich dla wszystkich stron.
3. Raportowanie i monitorowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie sprawozdawczości, w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń.
4. Promocja projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,
5. W zakresie spraw finansowo-księgowych:
a) nadzór i kontrola rozliczeń finansowych projektu,
b) nadzór i merytoryczne zatwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawców robót,
c) sporządzanie wniosków o płatności okresowe i płatność końcową,
d) sporządzanie innych dokumentów wymaganych przez instytucję wdrażającą, pośredniczącą i zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
6. Udział w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ocenie ofert.
7. Udział w przeprowadzanych kontrolach dotyczących realizacji projektu.
8. Opracowywanie planów budżetowych dla projektu inwestycyjnego. „

11) załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
12) załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

“ Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu

Lp. Jednostka organizacyjna Urzędu Stanowisko służbowe
1


Burmistrz -1 etat


Kierownicze stanowiska urzędnicze

Zastępca Burmistrza – 2 etaty


Sekretarz – 1 etat


Skarbnik – 1 etat


2 Wydział Ogólny


Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 4 etaty
Stanowiska pomocnicze (Archiwista, Telefonistka) – 2 etaty
Stanowiska pracowników obsługi ( Kierowca samochodu osobowego, Robotnik gospodarczy, Sprzątaczka, Goniec) - 5 etatów


Liczba etatów - 12

3 Wydział Finansowy
Kierownicze stanowiska urzędnicze (Zastępca Naczelnika / do spraw budżetowych / do spraw podatków i opłat lokalnych) – 2 etaty

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 10 i 1/2 etatów

Liczba etatów – 12 i 1/2
4 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 4 etaty

Liczba etatów - 5

5 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 3 etaty

Liczba etatów - 4

6 Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 9 etatów

Liczba etatów - 10
7 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) - 8 etatów

Stanowiska pracowników obsługi ( Robotnik gospodarczy) – 1 etat

Liczba etatów - 10
8 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 4 etaty

Liczba etatów - 5
9 Urząd Stanu Cywilnego

Kierownicze stanowisko urzędnicze (Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego ) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 1 etat
Stanowiska pomocnicze (Archiwista) – 1 etat


Liczba etatów -3

10
Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego Kierownicze stanowisko urzędnicze (audytor wewnętrzny) – 1 etat

Liczba etatów - 1

11 Samodzielne stanowisko pracy ds. Informatyki Stanowisko urzędnicze
(informatyk )– 1 etat

Liczba etatów - 1

12 Pion Ochrony Kierownicze stanowisko urzędnicze (pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych) – 1/8 etatu

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 1 etat

Stanowiska pracowników obsługi ( Konserwator) – 3 etaty

Liczba etatów – 4 i 1/8

13 Samodzielne stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów -1

14 Biuro Rady Miejskiej Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor,
Referent, Młodszy referent) – 2 etaty

Liczba etatów -2
15 Samodzielne stanowisko pracy inspektora-menadżera projektu Pisa-Narew Stanowiska urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów -1
16 Samodzielne stanowisko pracy inspektora – menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej Stanowiska urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów -1


Razem liczba etatów – 77 i 5/8
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2007 roku.

Data powstania: piątek, 5 paź 2007 19:16
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2007 15:38
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2735 razy