BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
Na podstawie art.128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn. zm. ), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz §10 pkt.2 Uchwały Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Burmistrz Pisza zarządza co następuje:
§ 1
1.Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem : 47.372.800,00 zł,
2.Plan wydatków ogółem : 45.650.626,00 zł.

§ 3
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.722.174,00 zł. przeznacza się na rozchody:
a)spłatę rat kredytów w kwocie 61.593,00 zł,
b)spłatę rat pożyczki w kwocie 1.660,581,00 zł,

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pisza

Andrzej Szymborski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2005 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2005 11:45
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2388 razy