BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Na podstawie art. 18 ust 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Z dniem 04 maja 2005r. ustanawiam Pana Zbigniewa Wdowiarskiego Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.