BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 48/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Na podstawie art. 18 ust 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm.) oraz § 45 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz, zmienionego zarządzeniem Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku, zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku, zarządzeniem Nr 92/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 lipca 2004 roku oraz zarządzeniem Nr 45/05 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2005r. zarządzam co następuje:


§ 1

Z dniem 04 maja 2005r. odwołuję Panią Annę Michalak ze stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.


§ 2
Traci moc zarządzenie nr 36/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 kwietnia 2003r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.