BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Pisza z dnia 04 maja 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr 174005N, o długości 1850m, na odcinku od drogi powiatowej nr 1522N w kierunku miejscowości Uściany Nowe.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej nr 174005N, o długości 1850m, na odcinku od drogi powiatowej nr 1522N w kierunku miejscowości Uściany Nowe w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grzegorz Witkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3.Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4.Agnieszka Masłowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.