BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
Zarządzenie Nr 29/05
Burmistrza Pisza
z dnia 17 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się zbiorcze sprawozdanie w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wierzytelności gminy udzielonych w trybie Uchwały Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 142 poz. 1762 ), stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 należy przedłożyć:
-Radzie Miejskiej w Piszu,
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Burmistrz Pisza

Andrzej Szymborski


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 maj 2005 10:52
Data opublikowania: środa, 4 maj 2005 11:36
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2451 razy