BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 42/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu pracy Urzędowi Gminy i Miasta Pisz zarządzam co następuje:

§ 1
Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu:
1)ustala się 02 maja 2005r. dniem wolnym od pracy.
2)wyznacza się 14 maja 2005r. dniem pracy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.