BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 84/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 21/14 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 44/14 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) ZP – należy przez to rozumieć pracownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu odpowiedzialnego w ramach zakresu obowiązków za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji zgodnie z pzp,”

2) w § 6 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Plan roczny sporządza i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu ZP na podstawie planów zamówień sporządzanych przez Naczelników (rocznych wydziałowych planów zamówień) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia planu finansowego Urzędu na dany rok budżetowy.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Plan roczny zawiera w szczególności informacje dotyczące:

       1) przedmiotu zamówienia;

       2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

       3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

       4) orientacyjnej wartości zamówienia;

       5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.”

3) w § 7 w ust. 6 oraz w § 26 ust. 2 wyrazy „Wydział Ogólny” zastępuje się wyrazami „Wydział Organizacyjny”,

4) w § 10 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustalenie wykazu wykonawców, do których zostanie wysłane zapytanie ofertowe, o ile zapytanie takie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,”

5) w § 11 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych wykonawców w formie pisemnej, postaci elektronicznej lub poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.”

6) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zapytanie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.”

7) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. ZP potwierdza zgodność wniosku z Regulaminem.”

8) załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2016 r.

 

 BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:01
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 13:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1158 razy