BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 08/2004

Informacja Nr 08/2004 z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (29 września 2004 r. – 28 października 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 20.10.2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
-uchwała w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za 2004r.

2.W dniu 25 października 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
-uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

3.W dniu 28 września 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Spółki

4.Od dnia 26 października 2004r. nowym Dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu został Tadeusz Cwaliński

5.Od dnia 25 października 2004r. przyjęto do Urzędu Miejskiego w Piszu w ramach przyuczenia do zawodu 2 osoby na 3 miesiące– całkowita refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

6.Od 26 października 2004r. przyjęto do Urzędu Miejskiego w Piszu 2 osoby w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac przy remoncie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Piszu

7.W dniu 07.10.2004r. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Piszu. W zadaniu Nr 1 obejmującym dostawę oprogramowania PB_USC USC nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z powyższym unieważniono postępowanie. W zadaniu nr 2 obejmującym dostawę oprogramowania EWMAPA VIEW 6 dla WINDOWS w wersji dla gmin i oprogramowania EWOPIS 2 dla WINDOWS w wersji dla gmin wybrano ofertę złożoną przez firmę GEOBID Sp. z o.o., ul. Kossutha 7, 40-844 Katowice za cenę – 4.270 zł brutto. W zadaniu nr 3 obejmującym dostawę oprogramowania do kosztorysowania nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z powyższym unieważniono postępowanie.

8.W dniu 26 października 2004r. przeprowadzono negocjacje z Przedsiębiorstwem Techniczno Handlowym TECHNIKA Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Toszecka 2 w sprawie dostawy oprogramowania PB_USC. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zostanie dostarczone oprogramowanie za cenę 5.063 zł.

9.W dniu 11 października 2004r. Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu została przyznana nagroda roczna.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 7
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 15
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 10
4. Wydano decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy - szt. 1
5. Wydano decyzję odmowną w sprawie wydania warunków zabudowy - szt 1.
6. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt.4
7. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 2
8. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt 1.

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
-zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /PWiK/

2. Przygotowano projekty Uchwał w sprawie:
•zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany
•przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Miasta i Gminy Pisz
•przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
•przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

3. Przygotowano ponowny przetarg na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

4. Kontynuowano procedurę związaną z wykonaniem miejscowych planów :

-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / strona zachodnia nad rzeką Pisą/.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

5. Odpowiedziano na 9 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Odpowiedziano na 15 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Wydano 1 opinię dotyczącą zmiany elewacji zewnętrznej budynku.

III Prace związane z wydzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 5 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 4 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki,

IV Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 22 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 7 lokali użytkowych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pogobie Tylne.

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 15 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy.

VII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

- wysłano 31 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Remont parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu”. Wybrano ofertę złożoną przez: PPHUT „SAM – POL” s. c. ul. Ełcka 18, 19 – 200 Grajewo, za cenę – 101 461,30 zł brutto. Dnia 7 października 2004r została podpisana umowa.
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Modernizację oświetlenia ulicznego przy Al. Piłsudskiego w Piszu.”.Wybrano ofertę złożoną przez: „ELTOR” Białystok Spółka z o.o. w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 za cenę – 76 816,35 zł brutto. Dnia 7 października 2004r została podpisana umowa.
3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie.” Wybrano ofertę złożoną przez: SCHRONISKO dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska, za cenę – 60.000 zł brutto. Dnia 15 października 2004r została podpisana umowa.
4. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „ Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz.”. Wybrano ofertę złożoną przez: Przewozy Pasażerskie „K.M” Waldemar Bodus ul. Mickiewicza 10/17 12 – 200 Pisz, za cenę – 51 000 zł brutto. Dnia 20 października 2004r. została podpisana umowa.
5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu zbiorowego we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz“. Wybrano ofertę złożoną przez „Środowisko” s. c. ul. Moniuszki 17 11-500 Giżycko, za cenę – 41 602 zł brutto.
6. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005”
7. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni”.
8. W omawianym okresie wydano:
- 4 decyzje dotyczące wycinki drzew
- 1 postanowienie dotyczące gospodarki odpadami
- 4 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
9. Sprawowano nadzór nad remontami n/w szkół na terenie miasta i gminy Pisz :
- Szkoła Podstawowa w Jeżach
- Szkoła Podstawowa w Liskach
- Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu ul. Dworcowa 7
- Gimnazjum Nr 1 w Piszu ul. Lipowa 15
10. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa Alei Piłsudskiego w Piszu”.
11. Nadzorowano roboty przy remoncie drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Lipowej w Piszu.
12. Zawarta została umowa oraz prowadzono nadzór nad remontem przepustu w miejscowości Kocioł Duży w ciągu drogi gminnej położonej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 255 i 234.
13. Prowadzono uzgodnienia w sprawie opracowywanej dokumentacji na modernizację ulicy Pionierów i ul. Długiej w Piszu.
14. W okresie objętym informacją wydano 313 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
15. Prowadzono sprawy związane z wykonaniem ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Jeże,m.in. zawarta została umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na wykonanie w/w ogrodzenia.
Powyższe zadanie realizowane jest w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Pisz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Jeże.
16. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI-7062-29/03 zawartej w dniu 31.12.2003 r. na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
17. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7070-19/04 zawartej w dniu 31.03.2004r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.
18. Zawarta została umowa na wykonanie projektu technicznego adaptacji budynku biurowego w Piszu przy ul. Mickiewicza 39 na lokale mieszkalne (były budynek biurowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu).

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rozpoczęto kontrolę w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości
alkoholu oraz na piwo”;
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
18 % zawartości alkoholu”;
- 3 decyzje - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 30 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 22 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 25 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 262 dowody osobiste;
- 7 decyzji z wniosków o wymeldowanie.
Przyjęto 304 wnioski o wydanie dowodu osobistego.

1. Ogłoszony został przetarg na wyposażenie świetlic wiejskich /meble, płytki podłogowe/. Otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 08.11.2004 r.
2. Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Termin składania ofert mija 15.11.2004 r. Kwota przeznaczona na ten cel - 14.490 zł.
3. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu w wersji operacyjno-konwojowej. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Fimot Filipkowscy s.j. w Ełku Placówka Terenowa w Piszu, za cenę 60.000 zł brutto.WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 144 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 132
- decyzje dotyczące umorzenia -2
- decyzje dot. odroczenia -1
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów - 9

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 23.09.2004r. do 27.10.2004r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 952 wnioski o udzielenie pomocy i 89 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego.
Przeprowadzono 844 wywiady środowiskowe, w tym między innymi: 833 wywiady do celu pomocy społecznej i 8 wywiadów alimentacyjnych

Wydano 1345 decyzji, w tym :

1.na zasiłki rodzinne - 71,
2.na zasiłki opiekuńcze - 9 ,
3.na zasiłki celowe - 630 ,
4.na zasiłki okresowe – 570 ,
5.na zasiłki stałe - 2,
6.na usługi opiekuńcze – 3,
7.na dożywianie dzieci w szkole – 60.

Wypłacono:

-zasiłki rodzinne dla 1384 osób na kwotę – 392.773,80 zł.
-świadczenia opiekuńcze dla 271 osób na kwotę – 60.788,00 zł.
-zasiłki celowe na kwotę – 77.887,79 zł,
-zasiłki okresowe na kwotę – 90.229,00 zł,
-zasiłki stałe dla 79 osób na kwotę – 26.200,91 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 928 uczniów na łączną kwotę – 20.611,11 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 79 osób.

Wydatkowano:

-ze środków Gminy 77.887,79 zł,
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 116.429,91 zł,
-składki emerytalno-rentowe- 9.456,59 zł,
-składki zdrowotne – 2.585,30 zł,
-na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 453.561,80 zł,
-na dożywianie – 20.611,11 zł.

Łącznie wydatkowano: 680.532,50 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 63 akty urodzeń,
2.Sporządzono 27 aktów zgonu,
3.Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych,
4.Sporządzono 19 aktów małżeństw konkordatowych
5.Wydano 19 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 9 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 2 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Wydano 1 zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
9.Sprawdzono 321 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
10.Wysłano i wpisano 174 przypisków do akt stanu cywilnego
11.Wysłano 14 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
12.Wysłano 2 wnioski o nadanie medali
13.Wpisano 6 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14.Zarejestrowano 498 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 613 odpisów (skróconych i zupełnych)