BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 06/2004

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (31 maja 2004 r. – 30 czerwca 2004 r.)
Informacja Nr 06/2004
z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu
okres pomiędzy sesjami RM (31 maja 2004 r. – 30 czerwca 2004 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 16 czerwca 2004r. Gmina i Miasto Pisz podpisała z Fabryką Sklejka Pisz S.A. umowę dzierżawy miejsca na umieszczenie reklamy na mini rampie do uprawiania skateboardingu na okres od 16 czerwca 2004r. do 30 maja 2007r. położonej w Piszu przy ulicy Mickiewicza za cenę 1.872,11 zł.

2.W dniu 21 czerwca 2004r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zarejestrował czasopismo: Panorama Piska Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz.

3.W dniu 03.06.2004r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki za 2003r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2003r.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003
-uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki Panu Henrykowi Pośrednikowi z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Pani Jadwidze Krakowskiej z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2003
-uchwała w sprawie zbycia nieruchomości
-uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Janowi Dąbrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Zbigniewowi Skoczeń z wykonywania obowiązków w roku 2003

4.W dniu 22 czerwca 2004r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała nr 3/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres od 01 stycznia 2003r. do 31.12.2003 r.
-uchwała nr 4/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2003.
-uchwała nr 5/2004 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
-uchwała nr 6/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Kołakowskiemu Dyrektorowi spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 7/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Chylińskiemu członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 8/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Zielińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 9/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Jermacz członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 10/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Leniec członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 11/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Ciotrowskiej członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 12/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Bałdydze członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała nr 13/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Orzoł członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała nr 14/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Janinie Sawickiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 15/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Cwalińskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 16/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Jermacz członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003
-uchwała nr 17/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Skarzyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.
-uchwała nr 18/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Chrzanowskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2003.

5.W dniu 24 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu , na którym podjęto uchwałę nr 3/2004 w sprawie zmiany umowy spółki.

6.W dniu 24 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu. Z uwagi na niedokończone badanie bilansu spółki zgromadzenie zostało przerwane do czasu uzyskania opinii biegłego rewidenta.

7.W dniu 02 czerwca 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały :
- uchwała nr 2/2004 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
- uchwała nr 3/2004 w sprawie zmiany umowy spółki.

8.W dniu 28 czerwca 2004r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały:
-uchwała nr 4/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres od 01 stycznia 2003r. do 31.12.2003 r.
-uchwała nr 5/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2003.
-uchwała nr 6/2004 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
-uchwała nr 7/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Bargłowskiemu członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 8/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Stachelek członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 9/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Jaworskiemu członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 10/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Sadłowskiej członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 11/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Borawskiej członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 12/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Sakowskiej członkowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
-uchwała nr 13/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Bogdanowiczowi członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003.
-uchwała nr 14/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Zenonowi Bednarczyk członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003.
-uchwała nr 15/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Szczepanowi Skrodzkiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003.
-uchwała nr 16/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Rajs członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003
-uchwała nr 17/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Ludmile Długozima członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003
-uchwała nr 18/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Hannie Podsiad członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003
-uchwała nr 19/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Lewandowskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003
-uchwała nr 20/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Kamińskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003
-uchwała nr 21/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Janinie Krupie członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2003

9.W miesiącu czerwcu zakończyła się kontrola gospodarki finansowej Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

10.Trwają prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Pisz. W czerwcu do wyremontowanych pomieszczeń zostało przeniesione Biuro Rady Miejskiej w Piszu.

11.W dniu 29 czerwca 2004r. nastąpiło oficjalne otwarcie Biura Integracji Europejskiej. Biuro Integracji Europejskiej zostało utworzone w wyniku podpisanej w dniu 18 maja 2004r. umowy pomiędzy Gmina i Miastem Pisz a Instytutem Europeistyki w Warszawie. Działalność Biura będzie polegać na przyjmowaniu zleceń z Urzędu Gminy i Miasta Pisz i od przedsiębiorców na opracowanie wniosków o środki unijne. Biuro mieści się na parterze budynku Urzędu w pokoju nr 17

12.W dniu 31 maja 2004r. odwołano ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu Pana Mariusza Trupacza. Rozwiązanie umowy nastąpiło bez wypowiedzenia z uwagi na niezłożenie oświadczenia majątkowego. W chwili obecnej obowiązki Dyrektora pełni Pani Barbara Damięcka.


13.W dniu 14 czerwca Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

14.W dniu 25 czerwca 2004r. wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o zatrudnienie dodatkowych osób: 5 w ramach robót publicznych i 1 osoby w ramach prac interwencyjnych.

15.W dniu 13 czerwca 2004r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Pisz największą ilość głosów oddano na listę Nr 1 (Platforma Obywatelska) - 27,66% i listę Nr 10 (Liga Polskich Rodzin) – 22,96%


16.Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Jarosław Turski w dniu 23 czerwca 2004r. uczestniczył w Warszawie w konferencji podsumowującej wyniki konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004.

17.15 czerwca 2004r. burmistrz Andrzej Szymborski uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu

18.18 czerwca 2004r. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Jarosław Turski uczestniczył w otwarciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Oddział w Piszu


19.17 czerwca 2004r. burmistrz Andrzej Szymborski wziął udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Tematem spotkania była sytuacja w firmie HOLZWERK w Piszu i EASTWOOD Drygały.

20.17 czerwca 2004r. burmistrz Andrzej Szymborski spotkał się z Wiesławem Matysem – Okręgowym Inspektorem Pracy. Tematem spotkania była sytuacja w firmie HOLZWERK w Piszu

21.5 czerwca 2004r. w Ełku odbyły się uroczystości związane z V rocznicę wizyty Jana Pawała II w tym mieście . W uroczystościach wziął udział burmistrz Andrzej Szymborski.

22.Przygotowano część dokumentacji niezbędnej do zlecenia dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych na:

- dostawę mebli do Urzędu Gminy i Miasta Pisz
-dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i Miasta Pisz.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy
1.Przygotowywano projekty decyzji o warunkach zabudowy i warunkach podziału wraz z analizami
2. Wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy
3. Wszczęto 11 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
4. Wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5. Wydano jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
- zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu/
2. Przygotowano projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dotyczącego obrębu części wsi Maldanin, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 198/3; 198/4; 198/5; 198/6 i 198/7.

3. Kontynuowano prace związane z zamówieniem publicznym na wykonanie miejscowych planów:

- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część- dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część- dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Odpowiedziano na 12 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 44 umowy dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 4 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren na cele rolne,
- rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę terenu położonego w Piszu przy Al. Piłsudskiego,
- rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę terenu na cele rolne we wsi Liski,
- Przekazano w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Polskich w Piszu zabudowaną nieruchomość położoną w Piszu przy Pl. Daszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum Katolickiego.

IV Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 8 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie za łączną kwotę 16.056 zł.
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości poszkolnej we wsi Wiartel. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono nabywcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe JUKON Sp. z o.o., który zaoferował kwotę 694.655 zł.,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu przy Al. Turystów. Nieruchomość sprzedano Grażynie Szumowskiej za kwotę 29.910 zł.

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.

VII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

- wysłano 160 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Wykonano 3 zatoki postojowe ( dokonano oznakowania) dla taksówek osobowych przy ulicach:
- Trzcinowej - 1 zatoka
- Zagłoby – 2 zatoki
2. Prowadzone były prace związane z profilowaniem dróg na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Po uzyskaniu opinii Wojewody dotyczącej szkód wywołanych wywozem drzew po huraganie w 2002 r. w m. Pogobie Tylne przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg żwirowych w miejscowości Pogobie Tylne w zakresie odbudowy nawierzchni żwirowych, w którym wyłoniony został wykonawca , tj. Henryk Leszczyński 12 – 200 Pisz ul. Usługowa 10 – za cenę 116.501,80 zł brutto.
4. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację ulicy Wiśniowej w Piszu, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „WIBED” Beata Kubrak za cenę 85.828,88 zł brutto.
5. Prowadzono sprawę opracowania map ( zlecenie, uzgodnienia) w skali 1:500, stanowiących podkłady do zaprojektowania chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 58 do miejscowości Maldanin.
6. Opracowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/259/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu zadania pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej”.
7. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu.
8. W okresie objętym niniejszą informacją wydano 155 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
9. Prowadzono sprawy dot. przydziału lokali mieszkalnych , w związku z przeznaczeniem budynków do rozbiórki przy ul. Rybackiej 6 oraz 1 Maja 2.
Przydziały otrzymali:
1) Zaczkowska Halina zam. Pisz ul. 1 Maja 2/1 – przydzielono lokal nr 4 przy ul. Olsztyńskiej 11.
2) Stefańska Bogusława zam. Pisz ul. Rybacka 6/13 – przydzielono lokal nr 14 przy ul. Matejki 2.
10. Prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali mieszkalnych:
1) na lokal mniejszy – Banach Marianna zam. Pisz ul. Olsztyńska 11/1 – zamiana na lokal nr 3 przy ul. Okopowej 5.
2) na lokal większy – Czerniak Krystian zam. Pisz ul. Olsztyńska 11/4 – zamiana na lokal nr 1 przy ul. Olsztyńskiej 11.
11. Opracowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2002 – 2006”.
12. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI.7080/21/03 zawartej w dniu 10.10.2003 r. na dokonywanie odłowu bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kotle Dużym.
13. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKI-7062-29/03 zawartej w dniu 31.12.2003 r. na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
14. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7070-19/04 zawartej w dniu 31.03.2004 r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.
15. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI-5550/10/03 zawartej w dniu 15.10.2003 r. na wykonywanie transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Pisz.
16. Opracowano dokumentację przetargową oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w przedmiocie zamówienia: dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy i Miasta Pisz. Postępowanie unieważniono, gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARKANN” z siedzibą w Piszu za cenę 4.419,57 złotych brutto przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2.740 złotych brutto.
17. Opracowano dokumentację przetargową oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu technicznego wodociągu zbiorowego we wsiach Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę LUT-WOD Projektowanie i Wykonawstwo Wodociągów i Kanalizacji Stanisław Letkiewicz z siedzibą w Suwałkach za cenę 40.260,00 zł brutto przewyższyła kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 39.906,54 zł brutto.
18. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wycenę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz. Wybrano ofertę konsorcjum złożonego z K. Jórzaka, S. Samełko i T. Kmieć za cenę 76 616 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
19. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 98 do samochodów służbowych Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Wybrana została oferta firmy „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski i Zdzisław Kijora ul. Grunwaldzka 1 12 – 200 Pisz za cenę 3,79 zł brutto za jeden dm3.
20. Prowadzono sprawy związane z realizacją inwestycji pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz”, w tym nadzór nad realizacją :
- wykonania zasilania rezerwowego na terenie ciepłowni
- wykonania kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe
- budowy sieci c.o. na Pl. Daszyńskiego i Wyzwolenia
oraz przygotowanie rozliczenia do Fundacji Ekofundusz i dokumentacji do odbioru końcowego ciepłowni.
21. Prowadzono sprawy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na remont Szkoły Podstawowej w Jeżach.
22. W omawianym okresie wydano:
- 4 decyzje dotyczące usunięcia drzew
- 4 postanowienia dotyczące gospodarki odpadami
- 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
23. Opracowano projekt uchwały w sprawie zmian statutu związku gmin „Czyste Mazury”.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej18 % zawartości alkoholu”,
- 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- 6 decyzji - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 18 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 18 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 18 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 200 dowodów osobistych,
- 5 decyzji wskutek wniosków o wymeldowanie.
Przyjęto 145 wniosków o wydanie dowodu osobistego.


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 242 decyzje administracyjne w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 27.04.2004r. do 26.05.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 238
- decyzje dotyczące umorzenia -2
- decyzje dotyczące odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -1
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające odnośnie działania Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Pisz

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Pisz wszczęto 3 postępowania sprawdzające, które zakończą się uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 28 maja 2004r. do 23 czerwca 2004 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 311 wniosków o udzielenie pomocy i 64 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego.

Przeprowadzono 272 wywiadów środowiskowych.

Wydano 947 decyzji, w tym:
1. na świadczenia rodzinne - 703,
2. na zasiłki celowe - 76,
3. na zasiłki okresowe – 167,
4. na zasiłki stałe - 1,

Wypłacono:
- zasiłki rodzinne na kwotę – 461.077,90 zł
- świadczenia opiekuńcze na kwotę – 95.365,00 zł
- zasiłki celowe na kwotę – 14.510,00 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 44.093,00 zł
- zasiłki stałe dla 77 osób na kwotę - 21.484,41 zł,
- okresowe zasiłki macierzyńskie dla 38 osób na kwotę 12.958,38 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1282 uczniów na łączną kwotę 45.898,80 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 61 osób.

Wydatkowano:

- ze środków Gminy 61.828,03 zł,
- ze środków zleconych:
- na zasiłki: 34.442,79 zł,
- składki emerytalno-rentowe- 6.555,84 zł,
- składki zdrowotne – 2.092,43zł,
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 556.442,90zł,
- na dożywianie – 45.898,80zł.

Łącznie wydatkowano: 707.260,79 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 42 akty urodzeń,
2. Sporządzono 27 aktów zgonu,
3. Sporządzono 1 akt małżeństw cywilnych,
4. Sporządzono 8 aktów małżeństw konkordatowych
5. Wydano 7 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 16 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 20 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Sprawdzono 111 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9. Wysłano i wpisano 34 przypiski do akt stanu cywilnego
10. Wysłano 2 kopie aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11. Wpisano 6 wzmianek na marginesach akt stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12. Zarejestrowano 490 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 614 odpisów (skróconych i zupełnych).