BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 05/2004

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (30 kwietnia 2004 r. – 31 maja 2004 r.)
Informacja Nr 05/2004
z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu
okres pomiędzy sesjami RM (30 kwietnia 2004 r. – 31 maja 2004 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.Zatrudniono dwie osoby na okres 3 miesięcy oraz 1 osobę na okres 6 miesięcy w ramach prac publicznych.
2.Trwa kontrola gospodarki finansowej Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Kontrole przeprowadzają pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
3. Zakupiony samochód marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych – finansowany ze środków PFRON został przekazany do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
4.Pracownicy Urzędu w dniu 27 maja 2004r. z okazji Dnia Samorządowca otrzymali nagrody.
5.Trwają prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Pisz.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI


1. Przygotowano 4 projekty decyzji o warunkach zabudowy i warunkach podziału wraz z analizami.
2. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy.
3. Wszczęto 21 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
4. Wszczęto 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
- części wsi Szczechy Wielkie.
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
8. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych planów:
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
9. Odpowiedziano na 7 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
10. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
11. Sprzedano 87 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
12. Zawarto 46 umów dzierżawy na tereny pod garażami, na cele rolne i inne.
13. Wydano 15 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.
14. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.
15. Wydano 7 postanowień dotyczących opinii o możliwości podziału nieruchomości.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Uzyskano pozwolenia na budowę:
- instalacji deszczowej na ciepłowni
- sieci C.O. - na Pl. Daszyńskiego
- sieci C.O. - zadanie VI
- awaryjnego zasilania ciepłowni w energię elektryczną
2. Przygotowano dokumentację kosztorysów inwestorskich na:
- zasilanie awaryjne ciepłowni
- remont szkoły w Jeżach
3. Usunięto usterki w Szkole Podstawowej w Hejdyku
4. W okresie objętym niniejszą informacją wydano 127 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: „ Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączeniami na Pl. Daszyńskiego i ul. Wyzwolenia w Piszu ”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ TERMOBUD „ Sp. z o. o. siedzibą w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 21/23 za kwotę 138.202,13 brutto. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia została zawarta w dniu 26 maja 2004 r.
6. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia „ Dostawa ładowarki teleskopowej ”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – „ZEPPELIN POLSKA ”Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 za kwotę 295.118 brutto. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia została zawarta 27 maja 2004 r.
7. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: „Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Pisz”
8. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w przedmiocie zamówienia „Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej Pb 98 do samochodów służbowych Urzędu Gminy i Miasta Pisz” Pierwsze postępowanie unieważniono, gdyż nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Rozpoczęto ponownie procedurę przetargową w trybie zapytania o cenę.
9. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym „na dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod przenośnik taśmowy wraz z pomostem obsługi głowicy przenośnik kubełkowy dla ciepłowni miejskiej w Piszu” – „BIPROTRANS” Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Transportu Ciągowego z siedzibą w Częstochowie przy
ul. J. Kilińskiego 37
10. Przygotowano dokumentację przetargową na przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia „wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy i Miasta Pisz”. Przetarg ogłoszono 24 maja 2004 r.
11. Prowadzone były prace związane z profilowaniem dróg na terenie gminy Pisz.
12. Pracownik wydziału uczestniczył w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych.
13. Nadzorowano realizację umowy Nr GKI.7080/21/03 zawartej w dniu 10.10.2003r na dokonywanie odłowu bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kotle Dużym.
14.Nadzorowano realizację umowy Nr GKI-7062-29/03 zawartej w dniu 31.12.2003r na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
15. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR 7070-19/03/04 zawartej w dniu 31.03.2004r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz.”
16. Nadzorowano realizację umowy Nr GKI-550/10/03 zawartej w dniu 15.10.2003 r. na wykonanie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz.
17. Przeprowadzono 6 wywiadów związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.
18. Przygotowano projekty przydziału mieszkań i przedłożono odpowiedniej Komisji Rady Miejskiej do zaopiniowania.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- 2 decyzje - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- 1 decyzję - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- 17 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 15 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 19 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 194 wnioski na dowody osobiste,
Przyjęto 222 wnioski o wydanie dowodu osobistego.


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 242 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 27.04.2004r. do 26.05.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 238
- decyzje dotyczące umorzenia -2
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -1
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszu wpłynęło 591 wniosków o udzielenie pomocy i 1143 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego.
Przeprowadzono 514 wywiadów środowiskowych .

Wydano 1048 decyzji, w tym :

1.na świadczenia rodzinne - 476,
2.na zasiłki celowe - 189,
3.na zasiłki okresowe – 296,
4.na okresowe zasiłki macierzyńskie - 8,
5.na zasiłki stałe - 73,-
6.na usługi opiekuńcze zwykłe – 1 i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1,
7.oraz na dożywianie dzieci w szkole 4 decyzje dla 6 dzieci.

Wypłacono:

-świadczenia rodzinne na kwotę - 79.736,80 zł
-zasiłki celowe na kwotę - 70.230,- zł,
-zasiłki okresowe na kwotę – 24.036,- zł
-zasiłki stałe dla 73 osób na kwotę - 20.855,02 zł,
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 73 osób na kwotę- 30.514,-zł
-okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 2.214,80 zł,
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 19.794,-zł,
-zasiłki pielęgnacyjne dla 5 osób na kwotę 721,25 zł,
-zasiłki rodzinne dla 17 rodzin na 20 dzieci na kwotę 936,80 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1282 uczniów na łączną kwotę 39.352,75 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 61 osób.

Wydatkowano:

-ze środków Gminy 70.230,- zł,
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 97.414,34 zł,
-składki emerytalno-rentowe- 12.641,78 zł,
-składki zdrowotne – 2.868,28 zł,
-na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze - 81.394,85 zł,
-na dożywianie – 39.352,75 zł.

Łącznie wydatkowano: 303.902,- zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 38 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 37 aktów zgonu,
3.Sporządzono 2 akty małżeństw cywilnych,
4.Sporządzono 2 akty małżeństw konkordatowych
5.Wydano 7 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 17 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 20 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 125 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 42 przypiski do akt stanu cywilnego
10.Wysłano 79 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11.Zarejestrowano 805 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 1075 odpisów (skróconych i zupełnych).Data powstania: piątek, 4 cze 2004 18:47
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2004 13:40
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2678 razy