BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 09/2004

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (29 października 2004 r. – 25 listopada 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W listopadzie przyjęto do Urzędu Miejskiego w Piszu 4 osoby w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac przy remoncie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Piszu, do roznoszenia korespondencji oraz do pomocy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

2.4 listopada w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży p. Barbarą Kuczałek oraz Dyrektorem do Spraw Oświatowych p. Bolesławem Grabowskim. Spotkanie było poświęcone pomocy organizacyjnej i merytorycznej w prowadzeniu działalności opiekuńczo-wychowawczej w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu (ul. Warszawska 1). W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz Pisza, Starosta Piski, Radni Rady Miejskiej w Piszu i Rady Powiatu, Nauczyciele ZSO, pracownicy Internatu, rodzice wychowanków.

3.W dniu 3 listopada w Mrągowie Zastępca Burmistrza Pisza uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin „Czyste Mazury”.

4.W dniu 11 listopada w Piskim Domu Kultury Burmistrz Pisza uczestniczył w uroczystej „Wieczornicy” poświęconej 86 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

5.W ramach obchodów Święta Niepodległości Oddział Powiatowy Ligi Polskich Rodzin w Piszu zorganizował uroczyste spotkanie o charakterze patriotycznym połączone z odczytem „Historia Polski i Ruchu Narodowego oraz hołd złożony wszystkim tym, którzy przyczynili się do odbudowania suwerennego Państwa Polskiego”. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu oraz Burmistrz Pisza.

6.9 listopada w UM w Piszu odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stopień porucznika Wojska Polskiego kombatantom Armii Krajowej. W imieniu Ministra Obrony Narodowej nominację wręczyli ppłk Czesław Przyborowski – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku oraz Burmistrz Pisza.

7.19 listopada w Giżycku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie dotyczyło m.in. wspólnego projektu gmin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich dotyczącego regulacji gospodarki wodno-ściekowej na obszarze samorządów, które wezmą udział w projekcie. Projekt ma być dofinansowany w ramach Funduszu Spójności. W posiedzeniu wziął udział Burmistrz Pisza.

8.19 listopada w Nadleśnictwie Spychowo odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Piska” i „Jezioro Łukajno”. Komisja jest zespołem doradczo-konsultacyjnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie opracowywania planu ochrony dla wyznaczonego obszaru. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, nadleśnictw i innych instytucji związanych z ochroną środowiska. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Maria Sokoll – Zastępca Burmistrza Pisza. Natura 2000 to Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie państw członkowskich UE. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą: a) obszary specjalnej ochrony ptaków; b) specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

9.22 listopada Burmistrz Pisza spotkał się z mieszkańcami wsi Łupki. Podczas spotkania mówiono o bieżących sprawach dotyczących mieszkańców.

10.24 listopada w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie „koncepcji programowej nowego przebiegu drogi krajowej nr 63 w miejscowości Pisz”. Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozważa dwa warianty – jeden za 40 mln. zł i drugi za 27 mln. zł. W obu koncepcjach są uwzględnione ścieżki rowerowe. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pisza. Nowy przebieg drogi krajowej nr 63 prowadzić ma od ul. Warszawskiej poprzez obrzeże osiedla przy ul. Gałczyńskiego do ul. Kwiatowej z nową przeprawą mostową.

11.W dniu 04 listopada 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3 – działka nr 110/4
- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3 – działka nr 110/6
- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Piszu przy ulicy Mickiewicza – działka nr 182
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 13
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 9
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 14
4. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt.5
5. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1
6. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1.

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
-zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /PWiK/
-
2. Przygotowano Uchwałę w sprawie:
-opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz

3. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

4. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
-zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr 129/3
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część działki nr 1431/4
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

5. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Odpowiedziano na 23 wnioski w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 7 zaświadczeń dotyczących zalesienia gruntów, (zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek z zapisem w Studium)

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 14 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 11 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 7 umów dzierżawy na teren na cele rolne,

IV Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 18 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 22 działki pod garażami na terenie miasta Pisz,

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

- wysłano 33 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu zbiorowego we wsiach: Hejdyk i Ciesina położonych w gminie Pisz“ z wykonawcą wyłonionym w przetargu- „Środowisko” s. c. ul. Moniuszki 17 11-500 Giżycko za kwotę 41.602 zł.,

2.Unieważniono pierwsze postępowanie na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2004/2005” na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe.

3.Trwa postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni„

4.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony „na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”.

5.Uczestniczono w postępowaniach przetargowych na: „dostawa mebli, podłogowych płytek ceramicznych, materiałów montażowo – wykończeniowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu”, „ wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz, projektu lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz oraz studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych lokalnym programem rewitalizacji, jak również projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.”,

6.Wydano 24 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

7.Wydano:
- 8 decyzji dotyczących wycinki drzew,
- 1 postanowienie dotyczące gospodarki odpadami,
- 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

8. Przygotowano projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pisz.

9. Prowadzono nadzór nad budową Al. Piłsudskiego w Piszu oraz nad przebudową linii oświetleniowej na Al. Piłsudskiego.

10. Prowadzono uzgodnienia odnośnie opracowania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu, zadania realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu.

11. Prowadzono nadzór nad modernizacją drogi dojazdowej zlokalizowanej między blokami nr 7 i 9 przy ulicy Lipowej w Piszu.

12. Wydano decyzję w sprawie przebiegu trasy linii napowietrznej nN 0,4kV AsXSn 4x35 nad drogą gminną w miejscowości Trzonki.

13. Wydano postanowienie w sprawy opinii odnośnie projektu geologicznego nowego przebiegu drogi krajowej nr 63 w m. Pisz.

14. Prowadzono nadzór na pracami w zakresie profilowania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz.

15. Sprawowano nadzór nad remontami n/w szkół na terenie miasta i gminy Pisz:
- Szkoła Podstawowa Jeże
- Szkoła Podstawowa Liski
– Szkoła Podstawowa Kocioł Duży
- Gimnazjum Nr 1 w Piszu
Przygotowano i przeprowadzono odbiory robót budowlanych przy udziale przedstawicieli PAOW w szkołach podstawowych w Liskach i w Jeżach.

16. Sprawowano nadzór nad robotami inwestycyjnymi:
- wykonanie pomostu drewnianego w miejscowości Kwik,
- wykonanie pomostu drewnianego w miejscowości Zdory.

17. Sporządzono kosztorys inwestorski na remont posadzki w budynku tut. Urzędu.

18. Prowadzono sprawy związane z wykonaniem ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Jeże. W dniu 16.11.2004 r. dokonano odbioru w/w prac oraz rozliczono dotację w wysokości 4.400,00 zł otrzymaną na wykonanie omawianego ogrodzenia zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Pisz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Jeże.

19. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI-7062/29/03 zawartej w dniu 31.12.2003 r. na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.

20. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7070-19/04 zawartej w dniu 31.03.2004 r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.

21. Nadzór nad realizacją umowy Nr GKR.5550-4/04 zawartej w dniu 20 października 2004 r. na „świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”.

22. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7080-5/04 zawartej w dniu 15 października 2004 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie”.

23. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7044-47/03/04 zawartej w dniu 29 marca 2004 r. na wykonywanie „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1. Zakończono kontrolę w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszu.
2. Przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
a)3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
b)2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
c)1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
d)18 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
e)39 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
f)26 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
g)310 dowodów osobistych;

2. Przyjęto 374 wnioski o wydanie dowodu osobistego.

3. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę mebli, podłogowych płytek ceramicznych, materiałów montażowo-wykończeniowych. Odpowiednio do podziału przedmiotu zamówienia na części, w zakresie realizacji zadania nr 1 wybrano ofertę firmy „CEZAS-GLOB” Spółka z o.o. w Olsztynie, za cenę 16.400, 46 zł brutto, w zakresie realizacji zadania nr 2 wybrano również ofertę tej samej firmy za cenę 8.272,21 zł brutto.
4. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Wpłynęło siedem wniosków /4-stowarzyszenia, 3-szkoły/, sześć ofert zostało ocenionych pozytywnie, jedna jest w trakcie uzupełniania. Przyznane dotacje obejmują kwotę 8.590 złotych.
5. Przy pomocy Urzędu Miejskiego zostały przeprowadzone przez Przychodnię Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku nieodpłatne badania mammograficzne dla kobiet. Przebadano 351 kobiet.
6. Ogłoszony został II konkurs na „Świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych, wsi i sołectw”.
7. Rozpoczęto przygotowania do wystroju świątecznego miasta polegające na sprawdzeniu i zakupieniu elementów ozdobnych oraz wystąpieniu do Nadleśnictwa o przekazanie drzewek.
8. Złożony został wstępny projekt na dofinansowanie programu realizowanego w Piszu w ramach obchodów Roku Polskiego w Niemczech i Roku Niemieckiego w Polsce 2005-2006. Projekt obejmuje organizację /przy współpracy Starostwa/ spotkania burmistrzów i starostów polskich i niemieckich oraz wiosennego festiwalu „Songi Brechta”. Termin - maj 2005, wnioskowana kwota dotacji - 15.000 zł.
9. Gmina uzyskała środki w wys. 74.400 zł na dofinansowanie kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania konkretnych czynności. Ogłoszenie o możliwościach uzyskania dofinansowania zamieszczone zostało w Biuletynie Gminnym, jednak do chwili obecnej brak jest zainteresowania ze strony pracodawców.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 88 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 86
- decyzje dotyczące odroczenia podatków -2

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 28.10.2004r. do 23.11.2004r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1015 wniosków o udzielenie pomocy i 94 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 878 wywiadów środowiskowych, w tym: 871 wywiadów do celów pomocy społecznej, 6 wywiadów alimentacyjnych i 1 wywiad w zakresie uzależnień od alkoholu.

Wydano 842 decyzje, w tym :

1.na zasiłki rodzinne - 77,
2.na zasiłki opiekuńcze - 11,
3.na zasiłki celowe - 410,
4.na zasiłki okresowe - 322,
5.na zasiłki stałe - 3,
6.na usługi opiekuńcze - 3,
7.na dożywianie dzieci w szkole –16

Wypłacono:

1.zasiłki rodzinne dla 1302 osób na kwotę – 335.040,34 zł.
2.świadczenia opiekuńcze dla 239 osób na kwotę – 58.116,00 zł.
3.zasiłki celowe na kwotę – 74.349,50 zł,
4.zasiłki okresowe na kwotę – 91,204,00 zł,
5.zasiłki stałe dla 79 osób na kwotę – 20.959,84 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 961 uczniów na łączną kwotę – 38.506,80 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 82 osoby.

Wydatkowano:

1.ze środków Gminy: 165.553,50 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych – 91.204,00zł
2.ze środków zleconych:
-na zasiłki stałe: 20.959,84zł,
-składki emerytalno-rentowe: 9.291,30zł,
-składki zdrowotne: 2.851,14zł,
-na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze: 393.156,34zł,
-na dożywianie: 38.506,80 zł.

Łącznie wydatkowano: 630.318,92 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 33 akty urodzeń,
2.Sporządzono 15 aktów zgonu,
3.Sporządzono 3 akty małżeństw konkordatowych
4.Wydano 16 decyzji administracyjnych,
5.Wydano 4 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6.Przyjęto 2 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
7.Wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
8.Wydano 1 zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
9.Sprawdzono 523 wnioski o wydanie dowodów tożsamości.
10.Wysłano i wpisano 28 przypisków do akt stanu cywilnego
11.Wysłano 9 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
12.Wysłano 2 wnioski o nadanie medali
13.Wpisano 17 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14.Zarejestrowano 420 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 526 odpisów (skróconych i zupełnych)


Sporządził:
Jarosław Turski

Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:51
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2836 razy