BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 10/2004

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (27 listopada 2004 r. – 29 grudnia 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W grudniu przyjęto do pracy do Urzędu Miejskiego w Piszu 42 osoby na jeden miesiąc w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Pisz.
2.Od dnia 01.12.2004r. zatrudniono na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Pana Stanisława Chudonia.
3.Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu. W Zadaniu Nr 1 obejmującym dostawę 4 szt. komputerów klasy PC, 4 szt. monitorów wybrano ofertę złożoną przez firmę: COMPLAND SKLEP KOMPUTEROWY Bartłomiej Witka, ul. Kościuszki 10, 12-200 Pisz za cenę brutto 13.782,00 zł. W Zadaniu Nr 2 obejmującym dostawę oprogramowania do kosztorysowania wybrano ofertę złożoną przez firmę: ACTiWA Filia Ełk, ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk za cenę brutto 2.316,78 zł
4.Wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz w szczególności zaś doradztwa oraz sporządzania opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Do negocjacji zaproszono Pana Krzysztofa Białobrzeskiego prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Ostrołęce.
5.Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa – etylina bezołowiowa 98, 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu, do kosiarek i podkaszarek. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Transportowe TRACOM Sp. z o.o. w Mrągowie, ul. Giżycka 7a, 11-700 Mrągowo na dostawę etyliny Pb-98 za cenę brutto 3,18 zł., Pb 95 – 3,12 zł. brutto, ON – 3,15 zł. za 1 litr, oleje silnikowe łącznie 600,48 zł. brutto.
6.W dniu 10 grudnia 2004r. unieważniono postępowanie w przedmiocie zamówienia: dostawa podłogowych płytek ceramicznych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
7.Wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie dostawy ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i pomieszczeń przy Placu Daszyńskiego 7
8.2 grudnia w Nadleśnictwie Pisz odbyło się spotkanie w sprawie „Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pisza.
9.9 grudnia Burmistrz Pisza spotkał się z mieszkańcami wsi Pogobie Średnie – mówiono o bieżących sprawach dotyczących miejscowości.
10.w dniu 17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się Kolegium Sołtysów, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące sołectw. Inspektor UM ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich przedstawił zebranym trzy zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”: 1) Działanie 2.2 – Scalanie gruntów; 2) Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 3) Działanie 2.5 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Ponadto Kierownik Placówki KRUS w Piszu omówił zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń rolników, a Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła informacji na temat zasad udzielania dofinansowania na dożywianie dzieci w szkole oraz zasad udzielania świadczeń rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
11.20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi agroturystyki na terenie Gminy Pisz. Organizatorami spotkania byli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu oraz Piskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazury". Burmistrz Pisza przedstawił zadania, które Gmina wykonała w celu poprawy infrastruktury turystycznej i agroturystycznej (m.in. ścieżki rowerowe) oraz omówił plany inwestycyjne, które wspomóc mają rozwój agroturystyki. Mówiono również o warsztatach pamiętnikarskich dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Warsztaty odbywać się będą od stycznia do marca, a ich celem jest praktyczna nauka wyrabiania pamiątek. Burmistrz Pisza pozytywnie ocenił współpracę z Piskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Mazury”.
12.21 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie dwóch samochodów w wersji operacyjno-konwojowej dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Koszt zakupu jednego z pojazdów (60.000 zł) pokryły Gmina Pisz (50%) oraz Gmina Biała Piska (50%). Drugi samochód dla piskiej policji przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Po ceremonii przekazania samochodów w KPP w Piszu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył m.in. Burmistrz Pisza.
13.20 grudnia Burmistrz Pisza uczestniczył w programie artystycznym z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu.
14.21 grudnia Burmistrz Pisza uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Uścianach.
15.22 grudnia Burmistrz Pisza uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 12
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 17
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 17
4. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt.9
5. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 5
6. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 3.

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
-zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /PWiK/

2. Przygotowano Uchwały w sprawie:

- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
- zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /PWiK/

3. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:

-zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr 129/3
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

4. Odpowiedziano na 5 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Odpowiedziano na 25 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 9 zaświadczeń dotyczących zalesienia gruntów, (zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek z zapisem w Studium)
7. Wydano 1 wypis z planu Zagospodarowania Przestrzennego.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 3 umowy dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 2 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na teren na cele rolne,


IV Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 39 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
- sprzedano 6 działek pod garażami na terenie miasta Pisz,
- sprzedano 2 lokale użytkowe na terenie miasta Pisz,
- sprzedano 2 działki zabudowane na terenie miasta Pisz będące dotychczas przedmiotem
użytkowania wieczystego

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 26 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.

- Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.
- Wydano 1 postanowienie w sprawie opinii dotyczącej zgodności projektu podziału
nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego

VII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

- wysłano 12 wezwań do zapłaty za bezumowne użytkowanie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3, 12 – 200 Pisz, za cenę – 84 901,29 zł brutto.
2.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni”. Wybrano oferty złożone przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej 3, 12 – 200 Pisz, za cenę – zadanie nr 1 – 35 020,00 zł brutto, zadanie nr 4 – 28 824,00 zł brutto, zadanie nr 5 – 32 927,00 zł brutto, zadanie nr 7 – 8 952,00 zł brutto, zadanie nr 8 – 7 600,00 zł brutto oraz zadanie nr 9 – 20 432,00 zł brutto. Na zadania: nr 2 utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2007r., o powierzchni ogólnej 8 774 m2; nr 3: utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 41 762 m2 oraz nr 6: utrzymanie cmentarzy wojennych o powierzchni ogólnej 1 680 m2 wybrano oferty złożone przez Firmę Usługową ATUT Jan Kulesza z siedzibą w Piszu przy ulicy Kościuszki 5/28, za cenę – zadanie nr 2 – 23 658,21 zł brutto, zadanie nr 3 – 160 867,22 zł brutto oraz zadanie nr 6 – 5 177,09 zł brutto.
3.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2004r.
4.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”. Wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul.Wąglicka 1, 12 – 200 Pisz, za cenę – 0,35 zł brutto za zarządzanie 1 m2 lokalu.
5.Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKI-7062/29/03 zawartej w dniu 31.12.2003 r. na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
6.Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7070-19/04 zawartej w dniu 31.03.2004 r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.
7.Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKR.5550-4/04 zawartej w dniu 20 października 2004 r. na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”.
8.Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7080-5/04 zawartej w dniu 15 października 2004 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie”.
9.Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7044-47/03/04 zawartej w dniu 29 marca 2004 r. na wykonywanie „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”.
10.Przeprowadzono postępowanie w sprawie zamówienia na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia bryły kościoła przy ulicy Kopernika w Piszu, umowę podpisano w dniu 20 grudnia 2004 r.
11.W omawianym okresie wydano:
- 7 decyzji dotyczących wycinki drzew,
- 3 postanowienia dotyczące gospodarki odpadami,
- 1 postanowienie dotyczące planu ruchu kopalni piasków kwarcowych,
- 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- 227 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
12. Dokonano końcowych odbiorów robót remontowych na szkołach:
- Pisz ul. Lipowa
- Pisz ul. Dworcowa
13. Sporządzono wnioski o dotacje na remont cmentarzy i mogił z okresu I wojny światowej.
14. Sporządzono wnioski o dotacje na inwestycje sportowe w Gminie Pisz do Wojewódzkiego Biura Sportu.
15. Przeprowadzono prace związane z przygotowaniem budynku po byłej PEC przy ul. Mickiewicza 39 do zimy ( dokonano sprawdzenia instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej).
16. Przydzielono lokal mieszkalny położony w Piszu przy ulicy Okopowej 5/11 dla rodziny Pani Ireny Śmiarowskiej.
17. Zatwierdzono wykaz osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy w roku 2005.

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
1. Przeprowadzono kontrolę w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 15 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 43 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 124 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 16 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 460 dowodów osobistych;
- 12 decyzji w sprawie o wymeldowanie;
- 2 decyzje w sprawie o zameldowanie.
Przyjęto 613 wniosków o wydanie dowodu osobistego.


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 129 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 122
- decyzje dotyczące umorzenia - 1
- decyzje dotyczące odroczenia podatków - 6

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 24.11.2004r. do 23.12.2004r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 951 wniosków o udzielenie pomocy i 71 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 887 wywiadów środowiskowych, w tym: 871 wywiadów do celów pomocy społecznej, 10 wywiadów alimentacyjnych i 6 wywiadów w zakresie uzależnień od alkoholu.

Wydano 1193 decyzje, w tym :

1.na zasiłki rodzinne - 62,
2.na zasiłki opiekuńcze - 5,
3.na zasiłki celowe - 857,
4.na zasiłki okresowe – 224,
5.na zasiłki stałe - 5,
6.na usługi opiekuńcze – 3,
7.na dożywianie dzieci w szkole –19
8.na zakup gorących posiłków- 18.

Wypłacono:

-zasiłki rodzinne dla 1417 osób na kwotę – 348.741,24 zł.
-świadczenia opiekuńcze dla 253 osób na kwotę – 61.062,00 zł.
-zasiłki celowe na kwotę – 154.660,20 zł,
-zasiłki okresowe na kwotę – 132.638,36 zł,
-zasiłki stałe dla 84 osób na kwotę – 27.203,33 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 992 uczniów na łączną kwotę – 63.352,63 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 85 osób.

Wydatkowano:

-ze środków Gminy : 287.298,56 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych –132.638,36zł
- na dożywianie dzieci w szkole – 63.352,63 zł.
- ze środków zleconych: 449.092,87 zł
-na zasiłki stałe: 27.203,33 zł,
-składki emerytalno-rentowe- 9.187,29 zł,
-składki zdrowotne – 2.899,01 zł,
-na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 409.803,24 zł,

Łącznie wydatkowano: 799.744,06 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 31 akty urodzeń,
2.Sporządzono 16 aktów zgonu,
3.Sporządzono 2 akty małżeństw konkordatowych
4.Sporządzono 2 akty małżeństw cywilnych
5.Wydano 8 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 2 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 6 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 485 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 42 przypiski do akt stanu cywilnego
10.Wysłano 18 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11.Wpisano 16 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12.Zarejestrowano 453 osoby o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 604 odpisy (skróconych i zupełnych)


Sporządził:
Jarosław Turski

Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:55
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2622 razy