BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 03/2004

z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (25 lutego 2004 r. – 02 kwietnia 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.Dokonano zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz polegających na:
- likwidacji samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej, samodzielnego stanowiska ds. kontroli, samodzielnego stanowisko ds. informatyki oraz stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zadania z samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej zostały przejęte przez Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia. Zadania z samodzielnego stanowiska ds. Kontroli przejęte zostały przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Zadania z samodzielnego stanowiska ds. informatyki przejęte zostały przez Wydział Organizacyjny.
-połączeniu Wydziału Architektury i Budownictwa z Wydziałem Geodezji i utworzeniu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Naczelnikiem Wydziału została Pani Małgorzata Borak, a zastępcą Naczelnika Pan Krzysztof Suwała.
-połączeniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z Wydziałem Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska i utworzeniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Naczelnikiem Wydziału został Pan Dariusz Zacharzewski.
- utworzeniu Samodzielnego stanowiska ds. integracji z Unia Europejską, Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych
-utworzeniu stanowiska Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – funkcję tę objął Pan Jarosław Andrzej Turski
- powierzeniu Zastępcy Burmistrza sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracami Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Samodzielnego stanowiska ds. Integracji z Unią Europejską, Samodzielnego stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i prowadzenia w imieniu Burmistrza spraw Gminy z zakresu działania nadzorowanych wydziałów.
- powierzeniu Sekretarzowi Gminy sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracami Wydziału Organizacyjnego, Biura Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i prowadzenia w imieniu Burmistrza spraw Gminy z zakresu działania nadzorowanych wydziałów.

2.W dniu 12 marca 2004r. zatrudniono osobę niepełnosprawną Panią Sylwię Zarzecką na okres 3 lat na stanowisko referenta w Punkcie Przyjęć Interesanta – telefonistka.
3.Zawarto dwie umowy o pracę ze stażystami na okres 1 miesiąca od 22 marca 2004r. do 21 kwietnia 2004r. – zobowiązanie wynikające z umowy o staż absolwencki z Powiatowym Urzędem Pracy.
4.Rozwiązano stosunek pracy za wypowiedzeniem zawarty na podstawie aktu mianowania z Naczelnikiem Wydziału Geodezji Panem Stanisławem Olszak z przyczyn niedotyczących pracownika, który przejdzie na emeryturę z dniem 1 lipca 2004.
5.Rozwiązano umowę o pracę z 3 pracownikami na zasadzie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
6.Wypowiedziano umowę o pracę inspektorowi w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia z przyczyn niedotyczących pracownika.
7.W dniu 26 marca 2004r. odbyło się szkolenie z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zorganizowane dla pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
8.W dniu 24 lutego 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały:
- nr 2/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Jagodnej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 1127/37 o powierzchni 917 m2, zabudowaną budynkiem biurowym w trybie licytacji organizowanej przez komornika Sądowego za kwotę nie wyższą niż 350.000,- zł.
- nr 3/2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu.
9.W dniu 24 marca 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu , na którym podjęto uchwałę nr 1/2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu
10.Na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Pisz uruchomiony został „Punkt przyjęć interesanta”.
11.Zakupiono samochód marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych – finansowany ze środków PFRON
12.W dniu 12 marca 2004r. został zatrudniony Paweł Wysocki na stanowisku inspektora do spraw budownictwa drogowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
13.Od 21 marca 2004r. została wymieniona centrala telefoniczna z analogowej na cyfrową. W związku z tym uległy zmianie numery telefonów.
14.2 marca 2004r. burmistrz uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem biura ds. klęsk żywiołowych przy gabinecie premiera RP, które dotyczyło finansowania odbudowy dróg zniszczonych na skutek uprzątania drewna ze zniszczonej przez huragan Puszczy Piskiej.
15.2 marca 2004r. burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Sejmiku Gospodarczego p. Stefanem Dukiem . Spotkanie dotyczyło możliwości rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
16.W dniu 08 marca 2004r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Kuratorem Oświaty w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania oświaty na terenie gminy Pisz.
17.19 marca 2004 odbyło się spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Oddziału Warmińsko- Mazurskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat wspólnych inwestycji drogowych i mostowych na terenie Gminy Pisz.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami zagospodarowania terenu 10 szt.
2.Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i warunkach podziału wraz z analizami 4szt
3. Wydano 1 decyzję o lokalizacji celu publicznego
4. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego szt 9
5. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 22

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
- części wsi Szczechy Wielkie.
oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej

2. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.

3. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

3. Wydano 4 wypisy z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

III. Opiniowanie podziałów i zagospodarowania działek na terenie miasta i gminy Pisz - na bieżąco / 10 szt. /

IV. Sprzedano 11 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz za cenę 24.890 zł
V. Sprzedano 1 lokal mieszkalny przy ul. Rybackiej 6/7 w drodze przetargu za cenę 32.400 zł
VI Sprzedano nieruchomość zabudowaną, położoną we wsi Zdory gm. Pisz /poszkolną/ za cenę 165.000 zł
VII. Zawarto 38 umów dzierżawy na tereny pod garażami, na cele rolne i inne.
VIII. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Przeprowadzono przetarg na profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i
żużlowych na terenie miasta i gminy Pisz, realizacja umowy od 01 kwietnia 2004 r. Wybrano ofertę Pana Henryka Leszczyńskiego ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz.

2. Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz. Wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu za cenę 154.881,12 zł.

3.Realizowano umowę Nr GKI-7080/21/03 zawartą w dniu 10-10-2003r. na dokonywanie odłowu
bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości Kocioł Duży.

4.W okresie objętym niniejszą informacją wydano 200 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

5.Przejęto protokołem zdawczo – odbiorczym lokal mieszkalny położony w Piszu przy ul. Okopowej 3/5 i dokonano zgłoszenia do Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej do zasiedlenia.

6. Przejęto protokołem zdawczo- odbiorczym lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 7.

7.Pracownik Wydziału uczestniczył w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych budynków, w których Gmina posiada udziały.

8.Rozstrzygnięto przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego i podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Pisz na okres 01-04-2004 do 31-12-2006 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy PPH Elektromet Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F Biała Piska za cenę 119.955 zł.
9.Przygotowano dokumentację przetargową na wycenę nieruchomości na terenie gminy i miasta Pisz.
10.Podpisano umowę z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont szkoły podstawowej w Jeżach. Koszt inwestycji 75.000 zł. w tym dofinansowanie z PAOW 30.750 zł.
11. Przygotowano dokumentację przetargową na remont szkoły w Jeżach.
12.Realizowano umowę na dostawę i montaż placu zabaw.
13.Prowadzono 47 bieżących spraw z nadzoru nad gospodarką lokalową.
14 Naliczono zwrot 56 kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 652,28 zł. .
15.Przygotowano dokumentację i opisano aktualną sytuację mieszkaniową osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali położonych przy ul. Okopowej 5/3oraz ul. Matejki 3/54.
16.Uzupełniano dokumentację i bieżącą analizę kwestionariuszy wywiadów prowadzonych w lokalach przeznaczonych do sprzedaży.
17.Prowadzono prace w terenie - sprawdzono warunki lokalowe osób składających podania o zamianę lokalu w obrębie zasobów gminnych Niedźwiedzie 1, Olsztyńska 11, Okopowa 4, Moniuszki 9.
18.Prowadzono adaptację strychu i sali widowiskowej położonej w Piszu przy ulicy Parkowej na cele mieszkaniowe -6 mieszkań.
19.Analizowano możliwości adaptacji budynku PEC-u na cele mieszkaniowe.
20.Przygotowano dokumentację w sprawach ubiegania się o przyznanie lokalu z zasobów komunalnych Gminy na rok 2005.
22. Prowadzono nadzór nad budową ciepłowni miejskiej.
23.Prowadzono nadzór nad usuwaniem usterek w Szkole Podstawowej w Hejdyku.
24.Wykonano kosztorysy na remont dachu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.
25.Przeprowadzono czynności odbioru instalacji elektrycznej – świetlica w Kociołku Szlacheckim
26.Analizowano możliwości przekwalifikowania Ośrodka Zdrowia w Ciesinie na cele mieszkalne.
27.Przeprowadzono ocenę stanu technicznego z analizą możliwości adaptacji poddasza na ul. Słowackiego 13.
28.Prowadzono nadzór nad realizowaną umową Nr GKI 7062-29/03 na ,,oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz”
29.Realizowano umowę Nr GKI 7040-1-11/03 zawartą w dniu 19.12.2003 r. na zimowe utrzymanie dróg i chodników
30.Zlecone zostało wykonanie:
- opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę ulicy Wiśniowej w Piszu,
- opracowania dokumentacji technicznej drogi dojazdowej przy ul. Dworcowej do ul. Mickiewicza,
- aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu.
31.Wydano 475 zaświadczeń uprawniających do nabywania bonów paliwowych przez podatników podatku rolnego.
32.Wydano 2 decyzje na wycinkę drzew.
33.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA
- wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 23 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 12 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 658 dowodów osobistych.
- przyjęto 469 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Rozdysponowano sprzęt zakupiony do świetlic wiejskich (3 stoły do tenisa stołowego, 4 zestawy sprzętu muzycznego, 52 krzesła, 12 stołów, 4 stoliki, sprzęt sportowy, gry zespołowe).

-pracownik Wydziału uczestniczył w pracach komisji poborowej


PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Trwa kontrola w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu


WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 150 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 21.02.2004r. do 26.03.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 133
- decyzje dotyczące umorzenia -5
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -7
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów – 1
- Postanowienia 3

W dniu 31 marca Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podpisał Zarządzenie Nr 31/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 21.02.2004 r. do 29.03.2004 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 931 wniosków o udzielenie pomocy.
Przeprowadzono 827 wywiadów środowiskowych.

Wydano740 decyzji, w tym:

1.na zasiłki celowe - 652
2.na okresowe zasiłki macierzyńskie - 18
3.na jednorazowe zasiłki macierzyńskie - 18
4.na zasiłki rodzinne - 1
5.na zasiłki stałe wyrównawcze - 2
6.na dożywianie dzieci w szkołach - 23 decyzje dla 44 dzieci
7.na zasiłki celowe na sfinansowanie gorących posiłków - 26.


Wypłacono:

-zasiłki celowe na kwotę - 102.793,-zł
-zasiłki stałe wyrównawcze dla 75 osób na kwotę - 20.157,41 zł.
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 72 osób na kwotę 30.514,-zł.
-okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 3.026,71 zł.
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 17.112,25 zł.
-zasiłki pielęgnacyjne dla 21 osób na kwotę 3.737,75 zł.
-zasiłki rodzinne dla 18 rodzin na dzieci 35 na kwotę 2.252,20 zł.

Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1271 uczniów na łączną kwotę
42.727,38 zł
Usługami opiekuńczymi objęto 58 osób.

Wydatkowano:

-ze środków Gminy:
- na zasiłki: 102.793 zł,
- na dożywianie 42.727,38 zł,
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 70.810,37 zł,
-składki emerytalno-rentowe- 1.903,02 zł,
-składki zdrowotne – 1.772,11 zł,
-na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- 5.989,95 zł.
Łącznie wydatkowano: 225.995,83 zł.URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 49 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 32 akty zgonu,
3.Sporządzono3 akty małżeństw cywilnych,
4.Wydano 14 decyzji administracyjnych,
5.Wydano 8 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6.Przyjęto 14 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
7.Wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
8.Sprawdzono 415 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 70 przypisków do akt stanu cywilnego
10.Wysłano 93 kopie aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11.Wpisano 9 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe
12.Zarejestrowano 481 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 680 odpisów (skróconych i zupełnych).