BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 04/2004

Informacja Nr 04/2004 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (02 kwietnia 2004 r. – 30 kwietnia 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.Zatrudniono dwie osoby na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych na „Gminnych Doradców R”. Zatrudnione osoby będą pomagały rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
2.Zatrudniono w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu na okres 6 miesięcy 20 bezrobotnych w ramach robót publicznych.
3.W miesiącu kwietniu rozpoczęła się kontrola gospodarki finansowej Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. Kontrole przeprowadzają pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
4.W dniu 2 kwietnia Pani Burmistrz uczestniczyła w Giżycku w spotkaniu z przedstawicielami Włosko-Polskiej Izby Gospodarczej, którzy zaprezentowali włoskie technologie dotyczące programu rekultywacji jezior mazurskich. Organizatorem spotkania była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
5.6 kwietnia odbyło się kolegium sołtysów Gminy Pisz. W trakcie spotkania Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Piszu przeprowadził szkolenie w zakresie programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego. Ponadto omówiono bieżące problemy dotyczące terenów wiejskich.
6.6 kwietnia odbyło się spotkanie burmistrza z najemcami lokali użytkowych i przedstawicielami Piskiego Towarzystwa Gospodarczego. Spotkanie dotyczyło zasad sprzedaży lokali użytkowych.
7.14 kwietnia odbyło się szkolenie dla pracowników UGiM w Piszu oraz jednostek organizacyjnych nt „Metodyki przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego” oraz „Finansowania inwestycji komunalnych w świetle nowego Prawa zamówień publicznych oraz zmian w ustawie o finansach publicznych”. Szkolenie bezpłatnie przeprowadziła firma Invest Consulting z Poznania.
8.W kwietniu została przeprowadzona kontrola z PFRON w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na uruchomienie Punktu Przyjęć Interesantów oraz zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
9.W dniu 21 kwietnia na podstawie Zarządzenia Nr 38/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz. Zmiana dotyczyła określenia zdań dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, Wydziału Finansowego i Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
10.W dniu 08 kwietnia Zarządzeniem Nr 34/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz wprowadzono nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta Pisz.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano 4 projekty decyzji o warunkach zabudowy i warunkach podziału wraz z analizami.
2. Wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy
3. Wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
5. Wszczęto 21 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Prace planistyczne.

1.Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
- części wsi Szczechy Wielkie.
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej

2.Przygotowano projekty uchwał w sprawie :

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.

3.Odpowiedziano na 7 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

4.Wydano 4 wypisy z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

5.Opiniowano podziały i zagospodarowanie działek na terenie miasta i gminy Pisz -14 szt.
6.Sprzedano 74 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie za cenę 180.754 zł
7.Sprzedano nieruchomość zabudowaną, położoną we wsi Kwik gm. Pisz /poszkolną/ za cenę 180.000 zł
8.Zawarto 40 umów dzierżawy na tereny pod garażami, na cele rolne i inne.
9.Wydano 14 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Wydano 1 postanowienie dotyczące uzgodnienia planu wyrębu drzew.
2.Wydano 2 postanowienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 8 zaświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego.
4.Wydano 4 decyzje dotyczące wycinki drzew.
5.Wydano 52 zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych przez podatnika podatku rolnego.
6.Wydano 206 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
7.Wydano 5 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.
8.Opracowano dwa projekty uchwał w sprawie uznania lasów za ochronne oraz pozbawienia lasów charakteru ochronnego.
9.Prowadzono czynności pomocnicze związane z toczącymi się przed Sądem Rejonowym w Piszu sprawami dotyczącymi:
- odzyskania lokalu użytkowego w Ciesinie,
-wyegzekwowania zaległego czynszu od Centrum Okulistyki Kosmetycznej.
10.Przekazano do Wydziału Finansowego celem wypłacenia wykazy 10 kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 12,63 zł.
11.Przeprowadzono 30 wywiadów związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.
12.Prowadzono 33 bieżące sprawy, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym z zakresu nadzoru nad gospodarką komunalną.
13.Pracownik wydziału uczestniczył w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych.
14.Prowadzono rokowania w sprawie ugodowego rozwiązania umowy najmu lokali użytkowych przy ulicy 1-go Maja 2a.
15.Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż konstrukcji wspornej pod przenośnik taśmowy wraz z pomostem obsługi głowic przenośnika kubełkowego dla ciepłowni.
16.Unieważniono przetarg na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz.
17.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie gminy Pisz. Przetarg wygrała firma: CAMP Pisz za cenę 10.500,- zł.
18.Prowadzono nadzór nad profilowaniem dróg gminnych.
19.Opracowano i przekazano do zaopiniowania Policji i Powiatowemu Zarządowi Dróg projekt zmiany organizacji ruchu spowodowanej wydzieleniem zatok postojowych na ul. Trzcinowej i ul. Zagłoby
20.Opracowano projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Piskim dotyczącego modernizacji ulic: Długiej i Pionierów
21.Rozpoczęto prace związane z remontem drogi w Pogobiu Tylnym ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
22.Opracowano projekt porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika w Maldaninie.
23.Wydano zgodę na przebudowę wjazdu do sklepów od ulicy Słubickiej.
24.Nadzorowano realizację umowy Nr GKI-7080/21/03 zawartej w dniu 10.10.2003r. na dokonywanie odłowu bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości Kocioł Duży.
25.Zorganizowano akcję „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” . W akcji udział brały dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Pisz. W ramach akcji dokonano zakupu worków i rękawic dla uczestników. Część worków i rękawic przekazała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
26.Prowadzono nadzór nad realizacją umowy nr GKI-7062-29/03 zawartej w dniu 31.12.2003r. na „oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz”
27.Przygotowano projekt uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Podjęcie uchwały związane jest z otrzymaniem dotacji w wys. 3.298 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego, znajdującego się na terenie miasta i gminy Pisz.
28.Nadzorowano realizację umowy Nr GKI-550/10/03 zawartej w dniu 15.10.2003 r. na wykonanie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz.
29.Prowadzono czynności związane z planowanym ogrodzeniem boiska w miejscowości Zawady – zakup żerdzi i ich transport do miejscowości Zawady.
30.Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR 7070-19/03/04 zawartej w dniu 31.03.2004r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz.”

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- 16 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 20 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 10 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- 453 dowody osobiste.
Przyjęto 202 wnioski o wydanie dowodu osobistego.

Gmina otrzymała dotację w wys. 5.000 zł na sfinansowanie imprezy pod nazwą „Eurofestiwal” w dniu 01.05.2004 r.WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 127 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 27.03.2004r. do 26.04.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 114
- decyzje dotyczące umorzenia -3
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -9
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów – 1MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 30.03.2004 r. do 27.04.2004 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 511 wniosków o udzielenie pomocy. Przeprowadzono 437 wywiadów środowiskowych.

Wydano 362 decyzje, w tym:
1.na zasiłki celowe - 330,
2.na okresowe zasiłki macierzyńskie - 17,
3.na zasiłki rodzinne - 2,
4.na zasiłki stałe wyrównawcze – 4,
5.na zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 2,
6.na usługi opiekuńcze zwykłe – 3,
7.na dożywianie dzieci w szkole 4 decyzje dla 5 dzieci.


Wypłacono:
-zasiłki celowe na kwotę – 70.335,- zł,
-zasiłki stałe wyrównawcze dla 65 osób na kwotę – 24.013,45 zł,
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 73 osób na kwotę 30.514,- zł
-okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę - 2.795,74 zł,
-okresowe zasiłki macierzyńskie dla 53 osób na kwotę – 16.675,54zł,
-zasiłki pielęgnacyjne dla 20 osób na kwotę 2.885,00 zł,
-zasiłki rodzinne dla 17 rodzin na 36 dzieci na kwotę 1.476,20 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1276 uczniów na łączną kwotę 35.252,09 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 59 osób.

Wydatkowano:
-ze środków Gminy: 70.335,- zł
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 73.998,73 zł,
-na składki emerytalno-rentowe: 12.041,01 zł,
-na składki zdrowotne: 2.753,18 zł,
-na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: 4.361,20 zł,
Łącznie wydatkowano:163.489,12 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 43 akty urodzeń,
2.Sporządzono 20 aktów zgonu,
3.Sporządzono 3 akty małżeństw cywilnych,
4.Sporządzono 7 aktów małżeństw konkordatowych
5.Wydano 9 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 6 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 11 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 118 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 38 przypisków do akt stanu cywilnego
10.Wysłano 27 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11.Zarejestrowano 556 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 856 odpisów (skróconych i zupełnych).