BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 01/2004

Informacja Nr 01/2004 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (30 grudnia 2003 r. – 29 stycznia 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 30 grudnia 2003r. zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy PH-T TRACOM Sp. z o.o. w Mrągowie na dostawę etyliny Pb-98 za cenę 3,18 zł. za 1 litr i ofertę firmy BENTRA Sp. Jawna, Pisz na dostawę etyliny Pb-95 za cenę 3,15 zł. za 1 litr i ON za cenę 2,60 zł. za 1 litr.
2.W dniu 19 stycznia 2004r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu, na którym podjęto uchwałę nr 1/2004 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Piszu
3.W dniu 19 stycznia 2004r. Rada Nadzorcza Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu powołała z dniem 27 stycznia 2004 r. Panią Wandę Sikorską – Brzozowską na stanowisko Prezesa Zarządu PTBS Sp. z o.o. w Piszu
4.W dniu 21 stycznia 2004r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup sprzętu techniki biurowej do Urzędu Gminy i Miasta Pisz.
5.W dniu 21 stycznia 2004r. Zarządzeniem nr 9/04 Burmistrz Gminy i Miasta Pisz wyznaczył termin zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty.
6. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z zadaniem „Punkt przyjęć interesanta”, który dofinansowany będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.W dniu 26 stycznia 2004 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mieczysław Olender przeszedł na emeryturę.
8.Od dnia 22 stycznia 2004r. zatrudniono prawnika Pana Adama Masłowskiego na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym.
9.Od dnia 05 stycznia 2004r. zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych w Wydziałach Organizacyjnym i Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

WYDZIAŁ GEODEZJI

1. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 37 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie gminy.
3. Zawarto 11 umów dzierżawy na tereny pod ogródki i na cele rolne.
4. Sprzedano 13 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Piszu os. Łupki. Z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 362.400 zł.
5. Sprzedano 2 działki położone w Piszu przy ul. Spacerowej na powiększenie przyległych działek budowlanych za cenę 22.000 zł
6. Sprzedano 1 działkę letniskową, położoną we wsi Jaśkowo za cenę 40.100 zł
7. Nabyto na rzecz Gminy Pisz działkę pod istniejącą przepompownią ścieków we wsi Snopki o pow. 161 m2 za cenę 1.200 zł oraz działkę przy ul. Św. Wojciecha w Piszu leżącą w pasie drogowym drogi gminnej o pow. 244 m2 za cenę 3.660 zł, na podstawie aktów notarialnych z dnia 09.01.2004 r.
8. Ogłoszono 26 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, ogródki i na cele rolne.
9. Ogłoszono 62 wykazy nieruchomości – lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
10. Ogłoszono przetarg na wycenę działek przy ul. Warmińskiej, Al. J. Piłsudskiego oraz we wsi Karwik w związku z przygotowaniem do sprzedaży
11. Rozstrzygnięto przetarg na wycenę działek przy ul. M. Reja, J. Kochanowskiego i Wiosennej.

WYDZIAŁ ROLNICTWA

1.Wydano 3 decyzje dotyczące wycinki drzew.
2.Wydano 2 postanowienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 57 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego w celu uzyskania decyzji o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej.
4. Wszczęto 3 postanowienia administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
5.Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie nasadzenia drzew i krzewów w parkach miejskich. Termin realizacji zadania 01.03.2004r. – 31.05.2004r.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Umorzono jedno postępowanie administracyjne w sprawie warunków zabudowy .
2. Wydano opinie o podziałach w formie postanowień - 2 szt.
3. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i analizy zagospodarowania terenu - 4 szt.
4.Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-wsi Jeglin,
-części wsi Pilchy obejmującego działki o numerach geodezyjnych od 209/1 do 209/22,
5.Przygotowano projekty uchwał w sprawie:
-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany,
-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki,
-przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ulicy Gdańskiej,
6.Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz .

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1.W trakcie realizacji jest inwestycja pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz”, gdzie:
- zakończono I etap i rozpoczęto II etap rozruchu ciepłowni,
- na terenie kotłowni trwają prace wykończeniowe – budowlane i montaż automatyki,
- wykonano przejście sieci cieplnej przez rzekę,
2.Przyjęto 223 wnioski o dodatki mieszkaniowe, wydano 150 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
3.Rozstrzygnięty został przetarg na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz, wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu za cenę 78.890,00 złotych.
4.Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz – przetarg ogłoszony na dzień 05.03.2004r.
5.Unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz, gdyż złożone oferty nie spełniały wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na świadczenie w/w usług został ogłoszony następny przetarg – na dzień 10.02.2004r.
6.W okresie, który obejmuje informacja, prowadzone były akcje odłowu bezpańskich psów, odłów dokonywany był zarówno na terenie miasta jak też na terenie gminy Pisz.
7.Unieważniono przetarg na lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 7, ogłoszenie następnego przetargu na dzień 09.02.2004r.
8.Prowadzone są postępowania na drodze sądowej pomiędzy Gminą Pisz a najemcami mieszkań komunalnych o wydanie 2 lokali mieszkalnych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

-Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”,
-Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
-Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18% zawartości alkoholu”,
-Wydano 5 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”,
-Wydano 3 decyzje - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”
-Wydano 28 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-Wydano 32 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-Wydano 40 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
-Wydano 690 dowodów osobistych,
- Przyjęto 473 wnioski o wydanie dowodu osobistego

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

Na bieżąco załatwiane były sprawy z zakresu przedmiotowego stanowiska, między innymi rozpoczęto czynności związane z przygotowaniami do przeprowadzenia poboru rocznika 1985 z Gminy i Miasta Pisz w dniach 05-19.03.2004 r.

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Na wniosek osób uprawnionych przeprowadzono 2 postępowania sprawdzające zakończone uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

1.Rozpoczęto kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu.
2.Trwa kontrola problemowa w Piskim Domu Kultury w Piszu

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 111 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 29.12.2003r. do 23.01.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 102
- decyzje dotyczące umorzenia -5
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -3
- odwołania - 1

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 30.12.2003 do 23.01.2004 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 631 wniosków o udzielenie pomocy.
Przeprowadzono 502 wywiady środowiskowe.
Wydano 559 decyzji, w tym :
-na zasiłki celowe -499
-na zasiłki macierzyńskie-7
-na zasiłki stałe wyrównawcze- 4
-na zasiłki rodzinne-16
-na zasiłki pielęgnacyjne- 3
-na zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym- 4
oraz na dożywianie 26 decyzji – dla 3 dzieci

Wypłacono :
-zasiłki celowe na kwotę 28.793,48 zł.
-zasiłki okresowe na kwotę 834,01 zł.
-dożywianie na kwotę 3.208,12 zł.
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 17.153,07 zł.
-zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2.408,90 zł.
-zasiłki rodzinne na kwotę 1.062,24 zł.
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na kwotę 418 zł
-zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 19.527,72 zł
Usługami opiekuńczymi objęto 52 osoby.
Z pomocy w formie dożywiania korzysta 1.222 dzieci.

Wydatkowano :
-ze środków Gminy 32.001,60 zł.
-ze środków zleconych :
- na zasiłki 37.514,80zł.
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3.471,14 zł.
•składki ZUS- 8.427,68 zł
•składki zdrowotne-2.371,21 zł
Łącznie wydatkowano; 83.786,43 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 45 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 26 aktów zgonu,
3.Sporządzono 10 aktów małżeństw konkordatowych,
4.Sporządzono 4 akty małżeństw cywilnych,
5.Wydano 11 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 3 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 6 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Wydano 2 zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
9.Sprawdzono 328 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
10.Zarejestrowano 396 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 498 odpisów (skróconych i zupełnych).