BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 12/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (16 grudnia 2010 r.- 29 grudnia 2010 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął dnia 27.12.2010 r. Zatrudniono Pana Łukasza Kowalczuk.

2. Przygotowano zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez PHU RENOMA Jadwiga Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 46.350,21 zł. Podpisanie umowy – 31 grudnia 2010 r.

3. Przygotowano zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PHU RENOMA Jadwiga Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 40.418,96 zł. Podpisanie umowy – 31 grudnia 2010 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. 17 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, Gm. Pisz”. Wpłynęło dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 43 920,00 zł. Umowę podpisano dnia 29 grudnia 2010 roku. Termin realizacji – 23 maja 2012 r.
  2. 17 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 309 996,12 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
  3. 30 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”. Wpłynęło osiem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 3 151 351,00 zł. Umowę podpisano dnia 29 grudnia 2010 roku. Termin realizacji – 30 listopada 2011 r.
  4. 22 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – zadanie nr 1 (zarządzanie i obsługa cmentarzy komunalnych)”. Umowę podpisano z ADMINISTRATOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 164 802,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
  5. 22 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – zadanie nr 2 (zarządzanie kaplicą przycmentarną)”. Umowę podpisano z ADMINISTRATOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 22 692,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
  6. 23 grudnia 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę podpisano z ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 109 987,20 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2011 roku.
  7. 09 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” J. Dąbrowski, Z. Kijora  Sp.j. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 318.200,00 zł. Umowę podpisano dnia 29 grudnia 2010 roku. Termin realizacji – 31 grudnia 2013 r.
  8. 13 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 338 580,72 zł. Umowę podpisano dnia 29 grudnia 2010 roku. Termin realizacji – 31 grudnia 2013 r.
  9. 13 grudnia 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Obsługę bankową budżetu Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 168 000,00 zł. Podpisanie umowy –  30 grudnia 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1.  Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.

2.  Wykonanie barier ochronnych na nadbrzeżu rzeki Pisy.

3.  Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o nr geod. 1182/3 w Piszu.

Inwestycje przygotowywane do realizacji (przygotowywanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnienia, dokumentacje projektowe i inne czynności administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych)

1. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.

4. Budowa budynku wielorodzinnego na osiedlu Wschód w Piszu.

5. Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

6. Budowa ulic Lisiej i Wańkowicza w Piszu.

7. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.

8. Przebudowa Al. Turystów w Piszu.

9. Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Snopki.

11. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Smoczej, Piwnej, Żytniej, Lisiej, Pszenicznej, Rysiej i Wilczej w Piszu.

12. Przebudowa kolektora sanitarnego przy cmentarzu komunalnym w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

 Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.

2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.  Zawarto 6 umów dzierżawy na nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Rozstrzygnięto 4 przetargi na sprzedaż działek usługowych położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego.

3. Sprzedano 4 lokale.

4. Sprzedano 2 działki położone na terenie miasta Pisz z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5. Zbyto w drodze darowizny 2 działki położone na terenie miasta Pisz, położone w pasie drogowym drogi krajowej.

6. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

7. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      doliny rzeki Pisy,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      części wsi Jaśkowo,

4)      farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,

5)      części wsi Karwik,

6)      części wsi Snopki,

7)      części wsi Wąglik

8)      północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

9)      północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

10)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI 

1.  W dniu 17 grudnia br. zorganizowano I Piskie Spotkanie Opłatkowe. Uroczystość uświetnił Ks. Bp. Ełcki Jerzy Mazur wraz z księżmi z dekanatu Pisz. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, władze Gminy Pisz i Powiatu Piskiego, radni gminni i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, piscy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz służb mundurowych i przedstawiciele Nadleśnictwa Pisz.

2.  Zakończono remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Karpie.

 PION OCHRONY

1. Kontynuowano czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1992 z ternu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

2. Wydano osiemnaście decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 175 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 26 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 52 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 166 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 399.177,07 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 527.334,70 zl na fundusz alimentacyjny kwotę 110.660,03 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów  szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dożywianiem objętych jest 832 dzieci.

Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 20 podopiecznych Ośrodka. Organizowane są one m.in. w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Gminie.

Ośrodek zakończył realizację III Edycji projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uroczystej konferencji w dniu 17 grudnia br. uczestnicy otrzymali dyplomy i certyfikaty potwierdzające uzyskane umiejętności.

W dniu 21 grudnia br. wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii zorganizowano Wigilię dla osób bezdomnych i samotnych.

Data powstania: czwartek, 17 lut 2011 12:03
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2011 14:01
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2396 razy