BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (06 listopada 2010 r.-02 grudnia 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 35 osób w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 09 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu”. Umowę podpisano z Jarosławem Barankiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz z siedzibą w Grajewie, za łączną cenę brutto 321 226,00 zł. Termin realizacji– 17 grudnia 2010 roku.
2. 30 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Remont i rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu”. Umowę podpisano z Jackiem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 1 424 331,40 zł. Termin realizacji– 31 października 2011 roku.
3. 16 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Arturem Sebastianem Zadrogą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne – Artur Zadroga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 22 125,00 zł. Termin realizacji– 31 marca 2011 roku.
4. 03 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Wpłynęło dwadzieścia ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
5. 09 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz”. Wpłynęły cztery oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
6. 17 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz”. Wpłynęło dziewięć ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
7. 25 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano ze Stefanem Jermaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne mgr inż. Stefan Jermacz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 2 900,00 zł. Termin realizacji– 31 grudnia 2010 roku.
8. 23 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Wpłynęła jedna oferta. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.
9. 26 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Otwarcie ofert - 06 grudnia 2010 roku.
10. 30 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”. Otwarcie ofert - 15 grudnia 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę pn. „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – etap I.”
2. Zakończono remont chodników i nawierzchni ulicy 1 Maja w Piszu na kwotę 641 976,45 zł brutto.
3. Zakończono budowę przejścia dla pieszych przez drogę nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budową oświetlenia ciągu pieszo- rowerowego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 na kwotę 296 704,00 zł brutto.
4. Zakończono remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. M. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu na kwotę 918 831,18 zł brutto.
5. Zakończono remont nawierzchni drogi do ogródków działkowych w Piszu na działkach o nr geodezyjnych 535, 540 i 541/3 (ul. Gdańska) na kwotę 367 691,51 zł brutto.
6. Zakończono budowę drogi gminnej za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu na kwotę 101 056,89 zł brutto.
7. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Turowo, Stare Guty, Borki, Pogobie Średnie, Kocioł Duży, Bogumiły, Uściany i Liski.
8. Dostarczono wyposażenie zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace projektowe nad dokumentacją bloku wielorodzinnego przy ul. Zagłoby w Piszu.
2. Remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
3. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o nr geod. 1182/3 w Piszu.
4. Remont i rozbudowa byłego Ośrodka Kultury w Wiartlu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Zakończono realizację zadania:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie wsi Łupki”.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 7 działek położonych na terenie miasta Pisz.
2. Zawarto 14 umów dzierżawy na nieruchomości położone na terenie miasta Pisz.
3. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz przeznaczonej pod zabudowę usługową.
4. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
6. Nabyto na podstawie Aktu Notarialnego 2 nieruchomości położone na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

Do dnia 10 grudnia 2010 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Gmina Pisz była współorganizatorem imprezy „Ogarnij to” , podczas której odbyła się premiera filmu z IV edycji Kroku Piskiego Stylu.
2. Zorganizowano obchody 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
3. Zakończono remont instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Karpie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 06.11.2010 r. do 02.12.2010 r. wydano 50 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 35 wniosków.
2. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
3. Zakończono prace związane z remontem drogi położonej na działce nr 67 w miejscowości Jaśkowo oraz remontem nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 przy ul. Młodzieżowej w Piszu na kwotę 54 689,28 zł brutto.
4. Zakończono prace dotyczące „Remontu nawierzchni utwardzonych na działce o nr geod. 460/4 w Piszu” na kwotę 43 200,00 zł brutto - ul. Warszawska.

PION OCHRONY

1. Zakończono remont zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Hejdyk.
2. Przystąpiono do czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1992 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
3. Wydano dwanaście decyzji w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 495 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 141 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 835 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 358 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 303.352,17 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 512.475,72 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 926. 371,77 zł.
Dożywianiem w szkole i przedszkolu objętych jest 782 dzieci.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 30 podopiecznych Ośrodka.
Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2010 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2010 13:02
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2557 razy