BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 01/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 grudnia 2009 r. – 19 stycznia 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Janusza Patalan.
2. Zatrudniono 33 osoby w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 26 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Projektowych M. i K. Olchowscy s.c. z siedzibą w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 3A, za łączną cenę brutto 67 710,00 zł. W związku ze złożonym, przez jednego z Wykonawców protestem postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W dnia 21 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych (przesyłki listowe o masie do 50 g) dla Urzędu Miejskiego w Piszu”. Umowę podpisano z Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, za łączną cenę netto 377 129,31 zł.-cały okres. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2012 roku.

3. W dnia 29 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w Mieście i Gminie Pisz”. Na zadanie nr 2 umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 85 065,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2010 roku.

4. W dnia 31 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w Mieście i Gminie Pisz”. Na zadanie nr 1 umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 202 872,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2010 roku.

5. W dnia 31 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w Mieście i Gminie Pisz”. Na zadanie nr 3 umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 74 365,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2010 roku.

6. W dniu 29 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze”. Umowę podpisano z „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora z siedzibą w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej 1, za łączną cenę brutto 111 434,80 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2010 roku.

7. W dnia 30 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 76 974,77 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 31 grudnia 2010 roku.

8. W dniu 08 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm Zakład Remontowo – Budowlany Stefan Zajk. z siedzibą w Piszu przy ul. Słonecznej 51 oraz BRUX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul Produkcyjnej 102, za łączną cenę brutto 7 094 834,69 zł. Termin podpisania umowy nie został jeszcze ustalony.

9. W dniu 18 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych, i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty po jednej na każde z zadań. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Firmę Produkcyjno Usługową „WIÓREK” Andrzej Kuliś z siedzibą w Piszu przy ul. Gdańskiej 24, za łączną cenę brutto 259 860,00 zł. – zadanie nr 1 oraz za łączną cenę brutto 616 100,00 zł – zadanie nr 2. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 30 grudnia 2009 roku z uwagi na fakt iż ceny najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia.

10. W dniu 21 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zakup wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

11. W dniu 07 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni utwardzonych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 469/9 położonej przy ulicy Warszawskiej w Piszu”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 stycznia 2010 roku.

12. W dniu 11 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – etap I”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

13. W dniu 12 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 20 stycznia 2010 roku. Wpłynęły dwie oferty.

14. W dniu 13 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 21 stycznia 2010 roku.

15. W dniu 14 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 22 stycznia 2010 roku.

16. W dniu 15 stycznia 2010 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 09 lutego 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę oświetlenia ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ul. Zielonej w Jagodnem.
2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z programu Litwa-Polska pn „Stworzenie transgranicznych więzi gospodarczych poprzez wsparcie MŚP z rejonu Pisza i Alytusa”.
3. Wykonano dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
4. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do wsi Łupki.
5. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg do piekarni ZAKO i ogrodów działkowych w Piszu.
6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Piszu i remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.
7. Trwają prace koncepcyjno-projektowe przebudowy parków miejskich w Piszu, rewitalizacji wieży ciśnień w Piszu oraz budowy mini przystani żeglarskiej w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Polana w Wiartlu.
3. Remont Szkoły Filialnej w Snopkach.
4. Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
5. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę garażową na terenie miasta Pisz.
3. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.
4. Zawarto 14 umów dzierżawy nieruchomości, położonych na terenie gminy Pisz.
5. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 37 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Tartaczną a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Dnia 22 grudnia 2009 r. została podpisana umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano uroczystość przywitania Nowego Roku na Placu Daszyńskiego w Piszu.
2. Rozstrzygnięto konkurs na „ Świąteczny wystrój posesji”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 25.12.2009 r. do 19.01.2010 r. wydano 50 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 50 nowych wniosków.
2. Rozpatrywano i prowadzono 22 sprawy dotyczące usunięcia drzew.
3. Wydano 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
4. Sporządzono alfabetyczne wykazy:
- osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2010,
- osób kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2010,
- osób niekwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2010.
5. Przygotowano 4 komplety dokumentów do sporządzenia pozwów do Sądu w sprawach o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
6. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
7. Wydano 1 decyzję na lokalizację ogrodzenia.

PION OCHRONY

1. Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2010 roku, wraz z załącznikami:
- „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2010 roku”;
- „Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Pisz w 2010 roku”;
- „Plan szkolenia obronnego w Gminie Pisz w 2010 roku”.
2. Przystąpiono do czynności w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1991 z terenu Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 631 wniosków o udzielenie pomocy, 49 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 387 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 87.238,79 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 101.099,18 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 16.029,35 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Z dożywiania korzysta 800 uczniów.
Doposażono stołówki i punkty przygotowywania posiłków w 12 szkołach i przedszkolu w sprzęty AGD i gastronomiczne oraz meble. Łączny koszt doposażenia wyniósł 120 tys. zł.


Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 09:41
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2010 14:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2879 razy