BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 09/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (29 października 2010 r.– 05 listopada 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 9 osób w ramach robót publicznych.
2. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 01 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu”. Wpłynęło sześć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Bud-Max Jarosław Barankiewicz z siedzibą w Grajewie, za łączną cenę brutto 321 226,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi 09 listopada 2010 roku.

2. 14 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont i rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu”. Wpłynęło osiem ofert. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

3. 02 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu”(wjazd na targowisko). Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 134 481,16 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2010 roku.

4. 05 listopada 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1”. Umowę podpisano z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 180 743,85 zł. Termin realizacji – 15 grudnia 2010 roku.

5. 18 października 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Wpłynęły cztery oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

6. 29 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Waldemarem Janem Bodusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie „K.M.” w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 65 256,00 zł. Termin realizacji – od dnia 01 listopada 2010 r. do dnia 31 października 2011 r.

7. 29 października 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 333 840,00 zł. Termin realizacji – 15 maja 2011 r.

8. 03 listopada 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Otwarcie ofert – 15 listopada 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach realizowanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Koszt realizacji – 124 000,00 zł (dofinansowanie 50 %).
2. Zakończono budowę ulic Klonowej, Świerkowej, Jaśminowej i Agrestowej w Piszu. Koszt realizacji – 509 000,00 zł.
3. Zakończono budowę kablowej linii oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu. Koszt realizacji – 53 411,43 zł.
4. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim. Koszt realizacji – 260 285,72 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

1) Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
2) Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.
3) Remont chodników i nawierzchni ul. 1 Maja w Piszu
4) Budowa przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe wraz z oświetleniem przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.
5) Przebudowa drogi do ogródków działkowych.
6) Trwają prace projektowe nad dokumentacją bloku wielorodzinnego przy ul. Zagłoby w Piszu.
7) Budowa ciągu jezdnego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu.
8) Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Trwają prace związane z realizacją zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie wsi Łupki”.


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie.
2. Zawarto 5 umów dzierżawy.
3. Wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
4. Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i śródmieścia miasta Pisz,
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Piskorzewo, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

Do dnia 22 listopada 2010 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, a projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo do publicznego wglądu wyłożony będzie do dnia 10 grudnia 2010 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

Organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz odsłonięcia pomnika poświęconego Pokoleniom Polaków, które w XX wieku walczyły o wolną Polskę.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Zakończono prace związane z wykonaniem montażu 160 szt. tabliczek oraz 2 gablot oszklonych na potrzeby Gminy Pisz jako oznakowania sektorów zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Piszu. Wartość prac – 20 680,00 zł brutto.
2. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
3. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na „Koncepcję zagospodarowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 298/20; 298/37; 297/4 i 296/2 przy ul. Gdańskiej w Piszu” na kwotę 6 100,00 zł brutto z Biurem Obsługi Inwestycji mgr inż. Michał Andrzejczyk z Pisza.
4. Zakończono prace związane z „Zagospodarowaniem działki oznaczonej numerem geodezyjnym 357/28 przy ul. Gizewiusza w Piszu” na kwotę 108 580,00 zł brutto.
5. Wydano 11 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 30 wniosków.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 135 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 77 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 314 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 126 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 93 775,99 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 33 476,03 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 129 432,02 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 30 podopiecznych.
Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2010 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2010 13:00
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2669 razy