BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 07/10 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (1 września 2010 r.– 27 września 2010 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 10 osób w ramach prac publicznych.
2. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Monikę Prusinowską.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 1 września 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Budowę kablowej linii oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu”. Umowę podpisano z Mirosławem Jasewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Jasewicz z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 53 411,43 zł. Termin realizacji– 15 października 2010 roku.
2. 2 września 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 357/28 przy ul. Gizewiusza w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. W dniu 24 września 2010 roku została zawarta umowa z Januszem Robertem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 108 580,00 zł. Termin realizacji– 29 października 2010 roku.
3. 7 września 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58”. Umowę podpisano z Konsorcjum firm: PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 265 472,00 zł. Termin realizacji – 30 listopada 2010 roku.
4. 9 września 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach, realizowanego na podstawie rządowego programu ,,Radosna szkoła’’. Umowę podpisano ze Sławomirem Chmielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Gromie 36, za łączną cenę brutto 123 751,15 zł. Termin realizacji – 29 października 2010 roku.
5. 10 września 2010 roku została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na ,, Remont nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu”. Umowę podpisano z Andrzejem Płoszczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe ,,DIGGER” z siedzibą w Piszu , za łączną cenę brutto 114 680,00 zł. Termin realizacji – 15 października 2010 roku.
6. 13 września 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont nawierzchni drogi do ogródków działkowych w Piszu na działkach o numerach ewidencyjnych 535, 540 i 541/3” w okolicy ulicy Gdańskiej. Wpłynęła jedna oferta. Obecnie Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.
7. 16 września 2010 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na ,,Budowę kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Turowo Duże, Szczechy Małe, Trzonki i Jeże”. Umowę podpisano z Robertem Barmą i Iwoną Barmą prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę brutto 75 954,78 zł. Termin realizacji – 28 października 2010 roku.
8. W dniu 22 września 2010 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na ,,Remont nawierzchni drogi na działkach o numerach geodezyjnych 26/17, 26/106 i 26/107 w miejscowości Wiartel”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 października 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono przebudowę drogi gminnej do piekarni „ZAKO” w Piszu
2. Zakończono remont kładki dla pieszych przy ul. Młodzieżowej w Piszu
3. Zakończono modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu

Inwestycje w trakcie realizacji

1) Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
2) Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I.
3) Budowa ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
4) Budowa świetlicy wiejskiej w Pilchach.
5) Budowa świetlicy wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
6) Remont chodników i nawierzchni ul. 1 Maja w Piszu.
7) Remont drogi przy ul. Grunwaldzkiej w Piszu obok Polo Marketu.
8) Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnych Maldanin- Zdory.
9) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jagodnem.
10) Budowa przejścia przez tory i drogę krajową nr 58.
11) Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w miejscowości Łupki.
12) Zagospodarowanie terenów na osiedlu przy ul. Konopnickiej- Czerniewskiego w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 7 lokali, wraz z udziałem w gruncie,
2. Ogłoszono przetargi na sprzedaż 4 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową na terenie miasta Pisz,
3. Sprzedano 2 nieruchomości niezabudowane położone na terenie miasta Pisz,
4. Ogłoszono 20 przetargów na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
5. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, z przeznaczeniem na cumowanie łodzi,
6. Zawarto 6 umów dzierżawy na nieruchomości położone na terenie gminy Pisz.
7. Wydano 16 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
8. Wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Jaśkowo,
6) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
7) części wsi Karwik,
8) części wsi Snopki,
9) części wsi Wąglik
10) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
11) północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Jaśkowo, części wsi Karwik, części wsi Snopki, części wsi Wąglik, północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz części wsi Jeglin.

W dniach od 9 września 2010 r. do 30 września 2010 r. można składać wnioski do następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- śródmieścia miasta Pisz,
-części wsi Jeglin,
oraz do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jeglin.
Ponadto na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowane zostały festyny wiejskie w następujących sołectwach : Rakowo, Rakowo Piskie i Turowo Duże.
Festyn w Turowie Dużym został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z LGD „Mazurskie Morze”.
2. Zakończono budowę instalacji C.O. w świetlicy w Turowie Dużym.
3. Gmina Pisz była współorganizatorem Festiwalu Runa Leśnego w dniu 11.09.2010 r.
4. W dniach od 15 do 18 września 2010 r. Gmina Pisz gościła uczestników Europejskiej Olimpiady Specjalnej. Gościliśmy ekipy ze Szwajcarii i Liechtensteinu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 31.08.2010 r. do 27.09.2010 r. wydano 48 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto do rozpatrzenia 72 wnioski.
2. Przygotowano umowę na wykonanie opracowania „ Koncepcji zagospodarowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 349/43, 349/44, 352/3 i 352/4 przy ul. Dworcowej w Piszu”.
3. Zakończono inwestycję związaną z „Remontem nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ul. Dworcowej w Piszu” na kwotę 158 600, 00 zł brutto.
4. Przeprowadzono jesienną akcję „Sprzątanie Świata”.
5. Przeprowadzono akcję „Kasztanowiec” to jest sprzątanie liści kasztanowca.

PION OCHRONY

1. Wydano jedną decyzję administracyjną w zakresie świadczeń osobistych na rzecz obrony.
2. Opracowano zestawienie wydatków budżetowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w latach 2007-2010.
3. Dokonano aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 531 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 1388 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 127 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i 56 decyzji przyznających świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 400 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 257.357,73 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS oraz prace społeczno-użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 759.199,34 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 107.206,97 zł.
Kontynuowana jest realizacja prac społecznie użytecznych. Obecnie wykonuje je 30 podopiecznych Ośrodka.
Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie bierze 109 niepracujących klientów pomocy społecznej.
W okresie objętym informacją pozyskano 14.632 kg żywności o wartości 51.232,51 zł.
Data powstania: czwartek, 14 paź 2010 12:25
Data opublikowania: czwartek, 14 paź 2010 15:46
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2672 razy