BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 05/2006

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (26 kwietnia 2006 r. – 29 czerwca 2006 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Od dnia 22 maja 2006r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono Panią Danutę Piotrowską od 13 czerwca 2006r. Panią Elżbietę Jedynak.
2. Spośród 90 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z uwagi na brak środków z Powiatowego Urzędu Pracy przedłużono umowy tylko 5 osobom o 1 miesiąc oraz 4 osobom na 3 miesiące.
3. W dniu 08 maja 2006 r. w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono Pana Jerzego Stanisławskiego na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu.
4. Ogłoszono nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 12 lipca 2006r.
5. Wydano kolejne numery Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz: „Panorama Piska”.
6. W dniu 12 czerwca 2006r. odbyło się Kolegium Sołtysów
7. Prowadzony jest remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Piszu
8. W dniach 23-25 czerwca 2006r. w Piszu gościła delegacja niemiecka z Schleswig-Flensburg

9. W dniach 29.05.2006r. i 20.06.2006r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2005r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2005r.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku 2005
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2005
-uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
-uchwała w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej

10. W dniu 30 maja 2006r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto następujące uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2005.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2005.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2005.

11. W dniu 05 czerwca 2006r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2005r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2005.
-uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2005
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2005.


12.W dniu 29 czerwca 2006r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2005r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2005.
-uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2005
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005.
-uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków za rok 2005.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy:

1.Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – szt. 12
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy – szt. 32
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 44
4. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 2
5. Zmieniono decyzje o warunkach zabudowy – szt. 2

II. Prace związane z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. Wszczęto 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Przygotowano 4 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


III. Prace związane z decyzjami „środowiskowymi”:

1. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 2
2. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
3. Przygotowano projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 4

IV. Prace planistyczne:

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
o nowej przeprawy mostowej
o części wsi Zdory
o zachodniej części wsi Zdory
o części wsi Wiartel
o części wsi Kwik
o zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik
o zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wiartel
2.Kontynuacja procedury związanej z wykonaniem miejscowego planu śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 28 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz.
6. Wydano 4 wypisy ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia terenów rolnych.

V. Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych:

- zawarto 25 umów dzierżawy na tereny pod garażami,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na tereny pod hangarami,
- zawarto 15 umów dzierżawy na tereny pod ogródki.
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren na cele rolne
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren pod działalność gospodarczą
- zawarto 1 umowę dzierżawy na działkę siedliskową

VI. Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych:

- sprzedano 16 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
- sprzedano 15 działek zabudowanych budynkami garażowymi
- przygotowano do sprzedaży i ogłoszono przetarg na sprzedaż 9 nieruchomości z możliwością zabudowy na terenie miasta Pisz oraz 2 działek na terenie gminy Pisz


VII. Prace związane z numeracją budynków:

- Wydano 12 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VIII. Prace związane z podziałami nieruchomości:

- Wydano 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.
- Wydano 5 postanowień (opinii) o możliwości podziału nieruchomości.

IX. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości:

- wysłano 214 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU
1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów :
a) Nr GKR. 7040 -140/05 na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta Pisz w sezonie 2005/2006”
b) GKR. 71420 – 205/05 w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz.
c) Nr GKR. 341 – 9/52/05 z dnia 18 lipca 2005r. dotyczącej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże.
d) Nr GKR.7080-5/05 zawartą w dniu 31.10.2005 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
e) Nr GKR.7044-47/03/04 zawartą w dniu 29.03.2004 r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
f) Nr GKR.7062-1/06 zawartą w dniu 20.01.2006 r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”.
g) Nr GKR.7070-15/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
h) Nr GKR.7070-16/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
i) Nr GKR.7070-19/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
j) Nr GKR.7070-1/06 zawartą w dniu 27.01.2006 r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
k) Nr GKR.7070-17/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
l) Nr GKR.7070-22/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. n a „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
m) Nr GKR.7070-20/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
n) Nr GKR.7070-18/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę pospółki – żwiru. W dniu 4 maja 2006r. podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Spółka z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz następujące umowy:
• na „Profilowanie dróg miejskich w Piszu oraz dowóz pospółki – żwiru na drogi miejskie w Piszu ” – na łączną kwotę - 28 060,00 zł, w tym: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie miasta Pisza 427,00 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie miasta Pisza 30,50zł (brutto);
• na „Profilowanie dróg na terenie gminy, z wyłączeniem miasta Pisza oraz dowóz pospółki – żwiru na drogi pozamiejskie” – na łączną kwotę - 54 150,90 zł, w tym: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 244,00 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 25,99 zł (brutto).
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 maja 2006r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Spółka z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz na „Wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1” na kwotę 2 507 236,25 zł brutto.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 22 maja 2006r.podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowo - Transportowym SAM – POL s. c. z siedzibą w Grajewie przy ul. Ełckiej 18 na „Wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 135 obręb Pisz 1” na kwotę 365 242,48 zł brutto
5. Trwają procedury przetargowe na:
a) rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 – ocena ofert.
b) Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu – otwarcie ofert 11 lipca 2006r.
c) Przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą – otwarcie ofert 14 lipca 2006r.
d) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I – otwarcie ofert 25 lipca 2006r.
e) Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu – otwarcie ofert 28 lipca 2006r.
6. Wprowadzono nowy regulamin udzielania zamówień publicznychw Urzędzie Miejskim w Piszu
7. Przygotowywano inwestycję polegającą na zagospodarowaniu osiedli: Wojska Polskiego, Gałczyńskiego, Młodzieżowej, Lipowej i Matejki w Piszu.
8. Przygotowano inwestycję „odbudowa świetlicy we wsi Hejdyk”.
9. Nadzorowano rozbiórki budynków przy ulicach 1-go Maja, Kopernika, Rybackiej
10. opracowano dokumentację techniczną na budowę przystanków autobusowych w miejscowościach: Hejdyk, Karwik i Kałęczyn.
11. Prowadzono sprawy związane ze zmianą organizacji ruchu na placu Daszyńskiego w Piszu , al. Piłsudskiego i na osiedlu Mickiewicza
12 prowadzono nadzór nad malowaniem znaków poziomych na gminnych drogach oraz ustawianiem znaków pionowych
13 prowadzono nadzór nad budową chodnika oraz ogrodzenia na ulicy Gałczyńskiego
14 prowadzono nadzór budowlany nad budową ulic: Batorego i Akacjowej
15. przeprowadzono naprawę mostów we wsiach : Pogobie Średnie oraz Łysonie
16. W omawianym okresie:
- rozpatrywano 27 spraw dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 10 decyzji dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 7 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- wydano 3 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami nie-
bezpiecznymi.
17.Aktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.
18. Sporządzono 4 rozwiązania umowy najmu w związku z przekazaniem lokali w dzierżawę.
19.zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego w skutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
20.Sporządzono 1 potwierdzenie umowy najmu w związku z brakiem dokumentów.
21.Rozliczono należny fundusz remontowy 6 wspólnot mieszkaniowych zgodnie z dokumentacją.
22. Przygotowano 20 kompletów dokumentów do wniosków o wykup lokali.
23.Przeprowadzono 2 postępowania w związku z wydaniem lokali.
24.Rozpatrzono 2 wnioski w sprawie zamiany lokalu.
25.Rozpatrzono 22 podania w sprawie przydziału lokalu z zasobów Gminy
26.Przeprowadzono postępowanie w sprawie remontu dachu przy ul. Jagodnej 6
27.Przeprowadzano windykację należności z tytułu najmu lokali .
28. Rozpatrzono 21 spraw w związku z prowadzonym nadzorem nad zasobami mieszkaniowymi Gminy.
29. Wydano 249 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 55 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 45 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 38 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 451 dowodów osobistych;
- 161 informacji adresowych, 53 poświadczenia zameldowania na terenie gminy
- 27 informacji i zaświadczeń na temat przedsiębiorców
2. Przyjęto 514 wniosków o wydanie dowodu osobistego;
3. W trakcie załatwiania jest 20 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji
administracyjnej;
4. Wprowadzono do systemu 54 akty urodzeń, 31 zgonów, 70 małżeństw, 181 dowodów
osobistych, 340 zmian związanych z przemeldowaniem, 769 zmian dowodów osobistych;
5. Na bieżąco prowadzono stały rejestry wyborców /uzgadnianie, poprawianie w bazie danych/;
6 Wprowadzano i weryfikowano poprawności danych na Platformie Wyborczej.
7. W związku z uzyskaniem przez Gminę Pisz dofinansowania z Ministerstwa Sportu w kwocie
35.000 zł na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w szkołach w ramach
programu „Sport - najskuteczniejszy utleniacz” zawarto 13 umów ze szkołami podstawowymi i
innymi podmiotami realizującymi powyższy program;
8. w trakcie przygotowania są konkursy na realizację przez organizacje pozarządowe zadań:
- aktywny wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania w
okresie letnim,
- popularyzacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Piskiej,
- zabezpieczenie wypoczynku na akwenach wodnych.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków ( w tym określające zobowiązania podatkowe ) – 182
- decyzje dotyczące umorzeń podatków -1
- decyzje dotyczące odroczenia podatków ( w tym rozłożenia na raty ) – 3
-decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów -1


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 21.04.2006r. do 24.06.2006r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 969 wniosków o udzielenie pomocy, 104 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego oraz 10 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.
Przeprowadzono 807 wywiadów środowiskowych:
- wywiadów w zakresie uzależnienia od alkoholu – 29

Wydano 951 decyzji, w tym :
1. na zasiłki rodzinne- 32
2. na świadczenia opiekuńcze – 19
3. na zaliczki alimentacyjne – 10
4. na zasiłki celowe – 385
5. na zasiłki stałe – 2
6. zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 53
7. zasiłki okresowe – 304
8. usługi opiekuńcze – 4
9. na zasiłki celowe z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 142

Wypłacono :
- zasiłki celowe na kwotę- 108.978,92 zł
-zasiłki okresowe na kwotę- 234.996,16 zł
-zasiłki stałe na kwotę 47.438,30 zł
-zasiłki rodzinne na kwotę – 805.886,50 zł
-świadczenia opiekuńcze na kwotę 182.968 zł
-zaliczki alimentacyjne dla 162 rodzin na kwotę- 162.470 zł
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę- 68.000 zł

Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1113 uczniów na łączną kwotę- 193.716,08 zł
Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było łącznie 77 osób

Wydatkowano:
- ze środków Gminy: 537.691,16 zł
- ze środków zleconych: 1.289.314,58 zł
na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 1.219.324,50 zł
na zasiłki stałe- 47.438,30 zł
składki ZUS- 16.662,79 zł
składki zdrowotne- 5.888,99 zł

Łącznie wydatkowano : 1.827.005,74 zł


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 99 aktów urodzeń.
2. Sporządzono 52 akty zgonu.
3. Sporządzono 28 aktów zawarcia małżeństw konkordatowych.
4. Sporządzono 15 aktów małżeństw cywilnych.
5. Wydano 27 decyzje administracyjne dotyczące: wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego, skrócenia terminu niezbędnego do zawarcia związku małżeńskiego.
6. Wydano 30 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
7. Przyjęto 37 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Sprawdzono 254 wnioski o wydanie dowodów tożsamości.
10. Wysłano 2 wnioski o nadanie medali.
11. Wysłano i wpisano 58 przypisków do aktu stanu cywilnego.
12. Wysłano 199 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
13. Wpisano 21 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14. Zarejestrowano 450 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 620 odpisów (skróconych i zupełnych).