BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 04/2006

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (31 marca 2006 r. – 25 kwietnia 2006 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienie 10 osób w ramach prac interwencyjnych.
2. W dniu 24 kwietnia 2006r. dokonano przeglądu gwarancyjnego wykonanego parkingu przy Urzędzie Miejskim w Piszu.
3. Wydano kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz: „Panorama Piska”.
4. W dniu 07.04.2006 r. zatrudniono Panią Anetę Zimak jako maszynistkę w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.
5. W dniach od 27.03.2006 r. do 12.04.2006 r. przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wymogi formalne spełnia 5 kandydatów.
6. W dniach od 04.04.2006 r. do 19.04.2006 r. przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
7. W dniach od 04.04.2006 r. do 21.04.2006 r. przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
8. W dniach od 04.04.2006 r. do 21.04.2006 r. przeprowadzono nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
9. W dniach od 06.03.2006 r. do 22.03.2006 r. przeprowadzono nabór na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. W naborze uczestniczył 1 kandydat. W wyniku przeprowadzonego naboru z dniem 19.04.2006 r. zatrudniono Panią Elwirę Świetlicką.
10. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu . Termin składania ofert do 05.05.2006 r.
11. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 12.05.2006 r.
12. Ogłoszono nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 12.05.2006 r.
13. Organizacja spotkań burmistrza z mieszkańcami , na których omawiane były sprawy związane z zagospodarowaniem osiedli Lipowa, Matejki , Wojska Polskiego
14. Prowadzony jest remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Piszu

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy:

1.Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – szt. 20
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy – szt. 4
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – szt. 5

II. Prace związane z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

III. Prace związane z decyzjami środowiskowymi:

1. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 2
2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 1
3. Przygotowano projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – szt. 2

IV. Prace planistyczne:

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
o nowej przeprawy mostowej
o części wsi Zdory
o zachodniej części wsi Zdory
o części wsi Wiartel
o części wsi Kwik
o zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik
o zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wiartel
2.Kontynuacja procedury związanej z wykonaniem miejscowych planów :
- śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 15 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz.
6. Wydano 4 wypisy ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia terenów rolnych.

V. Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych:

- zawarto 5 umów dzierżawy na tereny pod garażami,
- zawarto 5 umów dzierżawy na tereny pod hangarami,
- zawarto 4 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki.

VI. Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych:

- sprzedano 10 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.

VII. Prace związane z numeracją budynków:

- Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

VIII. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych:

- Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.

IX. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości:

- wysłano 12 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów :
a) Nr GKR. 7040-140/05 na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta Pisz w sezonie 2005/2006”
b) Nr GKR. 71420–205/05 w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
c) Nr GKR. 7040-5/06 na „świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz w sezonie 2005/2006”
d) Nr GKR. 341–9/52/05 z dnia 18 lipca 2005r. dotyczącej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże. W dniu 20 kwietnia 2006r. wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową zamawiającemu.
e) Nr GKR.7080-5/05 zawartą w dniu 31.10.2005 r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
f) Nr GKR.7044-47/03/04 zawartą w dniu 29.03.2004 r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
g) Nr GKR.7062-1/06 zawartą w dniu 20.01.2006 r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”.
h) Nr GKR.7070-15/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
i) Nr GKR.7070-16/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
j) Nr GKR.7070-19/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
k) Nr GKR.7070-1/06 zawartą w dniu 27.01.2006 r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
l) Nr GKR.7070-17/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
m) Nr GKR.7070-22/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. n a „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
n) Nr GKR.7070-20/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
o) Nr GKR.7070-18/04 zawartą w dniu 31.12.2004 r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
2. Wydano 164 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20 kwietnia 2006r. podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp z o.o. w Piszu na „Świadczenie usług sadzenia i pielęgnacji roślin jednorocznych w misach, skrzynkach i kwietnikach betonowych”.
4. Trwają procedury przetargowe na:
a) wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 135m obręb Pisz 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2006r;
b) wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2006r;
c) rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2006r.
5. Rozwiązano 4 umowy najmu w związku z przekazaniem lokali w dzierżawę.
6. Zawarto 3 umowy najmu lokali mieszkalnych wskutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
7. Sporządzono 3 aneksy do umów najmu w związku ze zmianą powierzchni użytkowej przedmiotu umowy.
8. Rozliczono należny fundusz remontowy 6 wspólnot mieszkaniowych zgodnie z dokumentacją.
9. Przeprowadzono 15 wizytacji lokali w celu sprawdzenia czy lokale gminne nie są podnajmowane.
10. Przygotowano 15 kompletów dokumentów do wniosków o wykup lokali.
11. Przeprowadzono 2 postępowania w związku z wydaniem lokali.
12. Rozpatrzono 3 wnioski w sprawie zamiany lokalu.
13. Zreferowano sprawy i skierowano do Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu w celu zaopiniowania:
a) 1 wniosek o przydział lokalu z zasobów Gminy na zasadach ogólnych;
b) 1 wniosek o przydział lokalu zamiennego w związku z rozbiórką budynku;
c) pismo w sprawie odwołania od alfabetycznego wykazu osób nie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów gminnych;
d) pismo w sprawie zamiany mieszkań pomiędzy najemcami lokali gminnych..
14. Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
15. W omawianym okresie:
a) rozpatrzono 10 spraw dotyczących usunięcia drzew;
b) wydano 9 decyzji dotyczących usunięcia drzew;
c) wydano 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolniczego;
d) wydano 2 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
16. Aktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.
17. Przygotowywano inwestycję: „Odbudowa świetlicy we wsi Hejdyk”.
18. Nadzorowano rozbiórkę budynków przy ul. 1 Maja w Piszu.
19. Opracowywano dokumentację techniczną na budowę przystanków autobusowych w miejscowościach: Hejdyk, Karwik i Kałęczyn.
20. Opracowywano dokumentację na rozbudowę kotłowni przy ul. Wojska Polskiego, Młodzieżowej i Warszawskiej w Piszu.
21. Przygotowano dokumentację projektową do celów przetargowych na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu.
22. Nadzorowano budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu.
23. Prowadzono procedurę związaną z remontem chodnika przy ul. Gałczyńskiego.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1.Wydano:
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 29 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 45 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 18 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 181 dowodów osobistych;
2. Przyjęto 40 wniosków o wydanie dowodu osobistego;
3. W trakcie załatwiania jest 18 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej;
4. Wydano 69 informacji adresowych, 57 poświadczeń zameldowania na terenie gminy;
5. Wprowadzono do systemu 29 aktów urodzeń, 21 zgonów, 11 małżeństw, 181 dowodów osobistych, 118 zmian związanych z przemeldowaniem;
6. Wprowadzono i weryfikowano poprawność danych na Platformie Wyborczej.
7. Rozpatrzono 16 ofert na ogłoszone otwarte konkursy na realizację zadań w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybrano 13 ofert, na łączną kwotę 91.150 zł.
8. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 35.000 zł na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w szkołach w ramach programu „Sport – najskuteczniejszy utleniacz”.
9. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę samochodu gaśniczego dla OSP.
10. Przypominam, że Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs pt. „Moja Świetlica II”. W ramach konkursu można uzyskać kwotę od 5.000 zł do 20.000 zł na utworzenie i działanie świetlicy wiejskiej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Zachęcam sołtysów oraz radnych do pisania wniosków do powyższego konkursu. Wszelką pomocą w tym zakresie służy Pani Grażyna Leszczyńska, pok. 37. Termin składania wniosków upływa 31.05.2006 r.
11. Zakupione zostały przez Gminę akcesoria do instrumentów muzycznych celem wyposażenia młodzieżowej orkiestry strażackiej. Pierwszy występ przewidywany jest podczas Święta Niepodległości – 11 listopada.

12. Trzy sołectwa zgłosiły się do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” ogłoszonego przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie. Są to Pogobie Średnie, Szeroki Bór Piski i Karwik. I lustracja komisji odbędzie się 26 kwietnia.
13. W trakcie przygotowania jest wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący spotkania integracyjnego mieszkańców gminy Pisz z mieszkańcami niemieckiego powiatu Schleswig-Flensburg.

WYDZIAŁ FINANSOWY
Wydano:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków ( w tym określające zobowiązania podatkowe ) – 116
- decyzje dotyczące odroczenia podatków ( w tym rozłożenia na raty ) – 1
- postanowienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia – 2
-decyzje uchylające inne decyzje -3MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 29.03.2006r. do 21.04.2006r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 318 wniosków o udzielenie pomocy, 76 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego.

Przeprowadzono 275 wywiadów środowiskowych:
- wywiadów w zakresie uzależnienia od alkoholu – 11
- wywiadów do celów mieszkaniowych - 21

Wydano 417 decyzji, w tym :
1. na zasiłki rodzinne- 29
2. na świadczenia opiekuńcze – 8
3. na zaliczki alimentacyjne – 7
4. na zasiłki celowe – 268
5. na zasiłki stałe – 3
6. na zakup gorących posiłków dla osób dorosłych – 1
7. zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 32
8. zasiłki okresowe – 68
9. usługi opiekuńcze – 1

Wypłacono :
- zasiłki celowe na kwotę- 31.507 zł
-zasiłki okresowe na kwotę-19.528,24 zł
-zasiłki stałe na kwotę 22140,50 zł
-zasiłki rodzinne na kwotę - 321.714,50 zł
-świadczenia opiekuńcze na kwotę 75.360 zł
-zaliczki alimentacyjne dla 154 rodzin na kwotę- 62.678,80 zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę- 13.000 zł

Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1110 uczniów na łączną kwotę- 37.825,31 zł
Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było łącznie 78 osób

Wydatkowano:
- ze środków Gminy: 140.923,55 zł
- ze środków zleconych: 506.391,97 zł
na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne- 472.753,30 zł
na zasiłki stałe- 22.140,50 zł
składki ZUS- 8.331,39 zł
składki zdrowotne- 3.166,78 zł

Łącznie wydatkowano : 655.315,52 zł


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 33 akty urodzeń.
2. Sporządzono 26 aktów zgonu.
3. Sporządzono 3 akty zawarcia małżeństw konkordatowych.
4. Sporządzono 6 aktów małżeństw cywilnych.
5. Wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące: wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego, skrócenia terminu niezbędnego do zawarcia związku małżeńskiego.
6. Wydano 9 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
7. Przyjęto 1 zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Sprawdzono 63 wnioski o wydanie dowodów tożsamości.
10. Wysłano i wpisano 21 przypisków do aktu stanu cywilnego.
11. Wysłano 74 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
12. Wpisano 4 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
13. Zarejestrowano 386 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 456 odpisów (skróconych i zupełnych).