BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 03/2006

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (10 marca 2006 r. – 30 marca 2006 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Przedłużono do 30.04.2006r. umowy z dwoma pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych
2. Od 28 marca 2006r. zatrudniono 90 osób w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy.
3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 27.02.2006r., w przedmiocie zamówienia: dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. W wyznaczonym terminie zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu. Wybrano ofertę złożoną przez „ART-BIUR” Centrum Hurtu Szkolno-Biurowego sp. z o.o., ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn za cenę 59.809,87 zł (brutto).
4. W dniach od 23.02.2006 r. do 10.03.2006 r. przeprowadzono nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5. W naborze uczestniczyło 2 kandydatów. Jeden z kandydatów nie spełniał wymogów zawartych w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono Panią Tamarę Małgorzatę Jesionowską
5. W dniach od 24.02.2006 r. do 10.03.2006 r. przeprowadzono nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5. W naborze uczestniczył 1 kandydat. W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono Pana Grzegorza Matyka
6. W dniach od 06.03.2006 r. do 22.03.2006 r. przeprowadzono nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu Plac Daszyńskiego 7. Nie wpłynęły żadne oferty.
7. W dniach od 06.03.2006 r. do 22.03.2006 r. przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty
8. W dniach od 06.03.2006 r. do 22.03.2006 r. przeprowadzono nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5. Nie wpłynęły żadne oferty
9. Ogłoszono nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu. Termin składania ofert do 12.04.2006 roku
10. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu Termin składania ofert do 12.04.2006 roku


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano 10 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
2. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy;
3. Wszczęto 15 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
4. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5. Przygotowano 2 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II. Prace związane z decyzjami środowiskowymi.

1. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1
3. Przygotowano projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1

III Prace planistyczne.

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- nowej przeprawy mostowej
- części wsi Zdory
2.Kontynuacja procedury związanej z wykonaniem miejscowych planów :
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 15 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
6. Wydano 4 wypisy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące zalesienia terenów rolnych
8.Przygotowano uchwały w sprawie
- zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik
- przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik

IV Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.
- zawarto 6 umów dzierżawy na tereny na cele rolne,
- zawarto 3 umowy dzierżawy na tereny pod działalność gospodarczą.


V Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 7 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 2 działki zabudowane budynkami garażowymi

VI. Prace związane z numeracją budynków.
- Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

VII. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Wydano 63 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
2. Rozwiązano 4 umowy najmu lokali
3.Zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego wskutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
4.Rozpatrzono 15 spraw w związku z najmem lokali.
5.Uczestniczono w 15 rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych
6.Uczestniczono w postępowaniu przetargowym na dostawę samochodu gaśniczego dla OSP.
7.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na sadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych w misach, skrzynkach i kwietnikach betonowych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2006r.
8.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ulicy Akacjowej w Piszu o długości 262 m . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2006r.
9.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2006r.
10.Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2006r.
11.Rozpatrzono 16 spraw dotyczących usunięcia drzew, 6 zakończono wydaniem decyzji pozytywnych.
12.Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
13.Wydano 2 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi .
14.Aktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.
15.Przeprowadzono postępowanie w sprawie zajęcia pasa drogowego na osiedlu Łupki oraz we wsi Snopki.
16.Przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
17.Opiniowano i uzgadniano inwestycje przy realizacji których dochodzi do zajęcia pasa drogowego.
18.Zabezpieczano cząstkowe ubytki na drogach gminnych oraz miejsca niebezpieczne.
19.Trwa postępowanie w sprawie zmiany regulacji ruchu we wsi Kociołek Szlachecki oraz w sprawie uporządkowania stanu prawnego niektórych gminnych dróg i mostów.
20.Prowadzono nadzór na realizacją umów:
-Nr GKR. 7080-5/05 zawartej w dniu 31.10.2005r. na „ Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie.”
-Nr GKR. 7044 – 47/03/04 zawartej w dniu 29.03.2004r. na „ Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Pisz”
-Nr GKR. 7062-1/06 zawartej w dniu 20.01.2006r. na „ Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Pisz”.
-Nr GKR. 7070-16/04 zawartej w dniu 31`.12.2004r. na „ Świadczenie usług utrzymania parków miejskich.”
-Nr GKR. 7070-1/06 zawartej w dniu 27.01.2006r. na „ Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”.
-Nr GKR. 7070-19/04 zawartej w dniu 31.12.2004r. na „ Utrzymanie cmentarzy wojennych”.
-Nr GKR. 7070-17/04 zawartej w dniu 31.12.2004r. na „ Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”.
-Nr GKR. 7070-22/04 zawartej w dniu 31.12.2004r. na „ Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”.
-Nr GKR. 7070-18/04 zawartej w dniu 31.12.2004r. na „ Utrzymanie cmentarzy komunalnych.”
-Nr GKR.7040 – 140/05 w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie Miasta Pisza.
-Nr GKR 7040 – 5/06 dotyczącej świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pisz
-Nr GKR. 341 – 9/52/05 dotyczącej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od miejscowości Borki do miejscowości Jeże
- Nr GKR. 71420 – 205/05 w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 3 decyzje - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 39 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 35 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 25 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 213 dowodów osobistych;
- wydano 80 informacji adresowych, 27 poświadczeń zameldowania na terenie gminy;
2. Przyjęto 77 wniosków o wydanie dowodu osobistego;
3. W trakcie załatwiania jest 12 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej;
4. Wprowadzono do systemu 18 aktów urodzeń, 23 zgony, 9 małżeństw, 513 dowodów osobistych, 95 zmian związanych z przemeldowaniem;
5. Na bieżąco prowadzony jest rejestr wyborców;
6. Zakończyły się prace związane z poborem do wojska
7. Przygotowywany jest wniosek do programu „e-Vita wieś aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego”. Program polega na przygotowaniu i pilotażowej realizacji modelowych projektów wykorzystania technologii informatycznych w kilku społecznościach na różnym poziomie rozwoju. Do programu wybranych zostanie sześć gmin.
8. Wpłynęło 16 ofert na ogłoszone otwarte konkursy na realizację zadań w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych - w trakcie rozpatrywania.
9. Ogłoszony został przetarg na dostawę samochodu gaśniczego dla OSP. Termin składania ofert 31.03.2006 r.
10. Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs pt. „Moja Świetlica II”. W ramach konkursu można uzyskać kwotę od 5.000 zł do 20.000 zł na utworzenie i działanie świetlicy wiejskiej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Zachęcam sołtysów oraz radnych do pisania wniosków do powyższego konkursu. Wszelką pomocą w tym zakresie służy Pani Grażyna Leszczyńska, pok. 37. Termin składania wniosków upływa 31.05.2006 r.
11.W dniu 9 kwietnia 2006r. o godz. 13.00 zapraszam na Pływalnię Miejską w Piszu na III Piskie Pływanie Rodzinne. Zapisy w budynku M-GOSiR (ul. Mickiewicza 2) lub telefonicznie 087 423 28 23.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 09.03.2006r. do 28.03.2006r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 319 wniosków o udzielenie pomocy, 62 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 238 wywiadów środowiskowych

Wydano 198 decyzji, w tym :

1. na zasiłki rodzinne - 24
2. na świadczenia opiekuńcze - 7,
3. na zaliczki alimentacyjne – 21,
4. na zasiłki celowe - 124,
5. na dożywianie dzieci w szkole – 5,
6. na zasiłki stałe- 3,
7. na zakup gorących posiłków dla osób dorosłych – 4.
8. zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka - 10

Wypłacono:

1. zasiłki celowe na kwotę – 47.410 zł,
2. zasiłki okresowe na kwotę – 108.069.20 zł,
3. zasiłki stałe – 23.477.90 zł
4. zasiłki rodzinne- 395.466 zł,
5. świadczenia opiekuńcze- 87.132 zł,
6. zaliczki alimentacyjne dla 146 rodzin na kwotę 70.293.80 zł
7. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 28.000 zł
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1.110 uczniów na łączną kwotę – 32.973.66 zł. Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było łącznie 69 osób.

Wydatkowano:

1. ze środków Gminy : 188.452.86zł
2. ze środków zleconych : 604.369.70 zł
3. na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne – 580.891,80 zł
4. na zasiłki stałe – 23.477,90 zł
Łącznie wydatkowano: 792.822,56 zł.URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzono 33 akty urodzeń,
2. Sporządzono 23 akty zgonu,
3. Sporządzono 3 akty zawarcia małżeństw cywilnych
4. Wydano 9 decyzji administracyjnych dotyczących: wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego, skrócenia terminu niezbędnego do zawarcia związku małżeńskiego
5. Wydano 5 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6. Przyjęto 11 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
7. Wysłano 1 wniosek o nadanie medalu
8. Sprawdzono 48 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9. Wysłano i wpisano 26 przypisków do aktu stanu cywilnego.
10. Wysłano 67 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
11. Wpisano 8 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12. Zarejestrowano 159 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 207 odpisów (skróconych i zupełnych).