BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 01/2006

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (22 grudnia 2005 r. – 16 stycznia 2006 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę ze spółką jawną Bentra Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora na dostawę paliwa – etylina bezołowiowa 98 za cenę brutto 3,51 zł. za 1 dm3, etylina bezołowiowa 95 za cenę brutto 3,45 zł. za 1 dm3 i olej napędowy za cenę brutto 3,49 zł. za 1 dm3, olej silnikowy Lotos za cenę brutto 15,80 zł. za 1 dm3 , olej silnikowy Mixol S za cenę brutto 5,81 zł. za 1 dm3, olej silnikowy Selektol Specjal za cenę brutto 7,81 zł. za 1 dm3 i olej silnikowy Shell Helix Plus za cenę brutto 25,01 zł. za 1 dm3 .
2. Z dniem 01 stycznia 2006r. zatrudniono 15 osób na roboty publiczne.
3. W dniu 13 stycznia 2006 r. odbyło się kolegium sołtysów.
4. Zakończono prace przy remoncie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
5. Wydano trzeci numer bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz „Panorama Piska”
6 Ogłoszono i rozstrzygnięto nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
7.Ogłoszono nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 25.01.2006
8. Ogłoszono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 25.01.2006r.
9. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 25.01.2006r.
10. Z dniem 16 stycznia 2006r.do Urzędu Miejskiego w Piszu przyjęto dwie osoby na staż absolwencki
11. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie dwóch osób w ramach prac interwencyjnych.
12. Od dnia 10 stycznia 2006r. rozpoczęła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Olsztynie .

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowano 4 projekty decyzji o warunkach zabudowy;
2. Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy;
3. Wszczęto 9 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
5. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 1
6. Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 1
7. Przeniesiono decyzję o warunkach zabudowy szt. 1
8. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego szt. 2
9. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 2

II. Prace związane z decyzjami środowiskowymi.

1. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 2
2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1
3. Przygotowano projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1
4. Umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1

III Prace planistyczne.

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- nowej przeprawy mostowej
- doliny rzeki Pisy
2.Kontynuacja procedury związanej z wykonaniem miejscowych planów :
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 1 wniosek w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 23 wnioski w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
6. Wydano 1 wypis ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz.

IV Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.
- zawarto 12 umów dzierżawy na tereny pod garażami,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren pod hangarami,
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren na cele rekreacyjne,
- zawarto 8 umów dzierżawy na tereny na cele rolne,
- zawarto 12 umów dzierżawy na tereny pod działalność gospodarczą.
- zawarto 1 umowę dzierżawy na teren zabudowany.

V Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 1 lokal użytkowy na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 4 działki zabudowane budynkami garażowymi,
- sprzedano 3 działki niezabudowane z możliwością zabudowy na terenie miasta Pisz.

VI. Prace związane z numeracją budynków.
- Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

VII. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.

VIII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 5 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1.Przygotowano projekt uchwały w sprawie obszarów ochronnych Natura 2000.
2.Rozpatrzono 13 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3.Wydano 7 decyzji dotyczących usunięcia drzew.
4.Wydano 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5.Zaktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.
6.Wydano 162 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
7.Przygotowano umowę i przeprowadzono negocjacje w sprawie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w 100 % własnością Gminy Pisz..
8.Sporządzono 1 aneks do umowy najmu w związku ze zmianą nazwiska głównego najemcy.
9.Zostały zawarte 2 umowy najmu lokali mieszkalnych.
10.Sporządzono 2 umowy najmu lokali wskutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
11.Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12.Przeprowadzono negocjacje z osobami zainteresowanymi adaptacją budynku po szkole podstawowej w Rostkach oraz skierowano wniosek do Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu o przydział tych lokali osobom zainteresowanym w celu adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne.
13.Dokonano rozliczenia środków finansowych przekazanych na podstawie porozumienia Nr 19C/2005 w sprawie powierzenia Gminie Pisz spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
14.Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
15.Przeprowadzono uzgodnienia inwestycji przy realizacji których dochodzi do zajęcia pasa drogowego.
16.Prowadzono nadzór budowlany oraz przygotowania do odbioru budynku położonego w Piszu przy ulicy Mickiewicza 39.
17.Przygotowano przedwstępne umowy najmu lokali przeznaczonych do adaptacji na cele mieszkalne przy ulicy Parkowej 5 w Piszu.
18.Przygotowano dokumentację do przetargu w sprawie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1. Wydano:
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 1 decyzję - wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 27 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 30 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 37 decyzji - wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej;
- 274 dowody osobiste;
2. Przyjęto 283 wnioski o wydanie dowodu osobistego;
3. W trakcie załatwiania jest 40 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
4. Wydano 92 zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na terenie gminy;
5. Wprowadzono do systemu 22 akty urodzeń, 9 aktów zgonów, 15 aktów małżeństw, 314 dowodów osobistych, 87 zmian związanych z przemeldowaniem;
6. W trakcie realizacji są prace remontowe w świetlicach: Zdory, Kwik; Karpa;
7. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia poboru;
8. Rozstrzygnięty został III konkurs na świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych oraz wsi i sołectw na terenie gminy Pisz.WYDZIAŁ FINANSOWY

1.Wydano 88 decyzji w sprawie wymiaru podatków
2.Wydano 3 decyzje dotyczące umorzenia podatków
3.Wydano 5 decyzji dotyczących odroczenia (w tym rozłożenia na raty) podatków

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 21.12.2005r. do 12.01.2006r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 862 wnioski o udzielenie pomocy, 22 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego oraz 11 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Przeprowadzono 494 wywiady środowiskowe do celów pomocy społecznej

Wydano 231 decyzji, w tym :
1) na zasiłki rodzinne - 12,
2) na świadczenia opiekuńcze - 10,
3) na zaliczki alimentacyjne – 11,
4) na zasiłki celowe - 92,
5) na dożywianie dzieci w szkole – 43,
6) na zasiłki stałe- 3,
7) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 56,
8) na zakup gorących posiłków dla osób dorosłych – 4szt.

Wypłacono:
- zasiłki celowe na kwotę – 27.658,38 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę – 20.185,52 zł,
- zasiłki stałe – 1.366,90 zł
- zasiłki rodzinne- 219.606,52 zł,
- świadczenia opiekuńcze- 51.538 zł,
- zaliczki alimentacyjne- 49.311,40 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1.204 uczniów na łączną kwotę – 45.922,22 zł.
Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było łącznie 68 osób.

Wydatkowano:
- ze środków Gminy : 93.766,13 zł
- ze środków zleconych : 333.255,54 zł
na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne – 320.455,92 zł
na zasiłki stałe – 1.366,90 zł
na składki ZUS – 8.354,14 zł
na składki zdrowotne – 3.078,58 zł.
Łącznie wydatkowano: 427.021,67 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzono 35 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 24 akty zgonu,
3. Sporządzono 9 aktów zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Wydano 5 decyzji administracyjnych,
5. Wydano 1 zaświadczenie do zawarcia małżeństwa konkordatowego
6. Przyjęto 2 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński.
7. Sprawdzono 248 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
8. Wysłano i wpisano 74 przypiski do aktu stanu cywilnego.
9. Wysłano 77 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
10. Wpisano 10 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
11. Zarejestrowano 236 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 311 odpisów (skróconych i zupełnych).