BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 02/2006

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (17 stycznia 2006 r. – 09 marca 2006 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Z dniem 16 stycznia 2006r.do Urzędu Miejskiego w Piszu przyjęto dwie osoby na staż absolwencki na okres do 31.07.2006r., z dniem 08.02.2006r. przyjęto kolejne 6 osób na staż absolwencki na okres do 31.07.2006r.
2. Przedłużono do 31.03.2006r. umowy z dwoma pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych
3. Pracownik wydziału w dniu 08 marca 2006r. uczestniczył w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, na której zapadła decyzja skierowania do Urzędu Miejskiego w Piszu 90 osób na roboty publiczne. Nabór pracowników rozpocznie się od 10 marca 2006r.
4. Zatrudniono na pół etatu Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
5. Wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz w szczególności zaś doradztwa oraz sporządzania opinii prawnych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Do negocjacji zaproszono Pana Marka Adama Komorowskiego prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego. Umowa została podpisana 16 stycznia 2006r.
6. W dniach 09.01.2006r. do 25.01.2006r. przeprowadzono nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Nie wybrano żadnego kandydata .
7. W dniach 09.01.2006r. do 25.01.2006r. przeprowadzono nabór na Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Wpłynęła jedna oferta, kandydat nie spełniał wymogów formalnych.
8. w dniach 09.01.2006r. do 25.01.2006r. przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Nie wpłynęła żadna oferta.
9. W dniach 07.02.2006r. do 25.02.2006r. przeprowadzono nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju . Nie wpłynęła żadna oferta.
10. W dniach 07.02.2006r. do 25.02.2006r. przeprowadzono nabór na Inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju . Nie wpłynęła żadna oferta.
11. Ogłoszono nabór na kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Termin składania ofert do 22.03.2006r.
12. Ogłoszono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 22.03.2006r.
13. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 22.03.2006r.
14. Ogłoszono nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Termin składania ofert do 22.03.2006r.
15. Ogłoszono nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron przez dotychczasowego Zastępcę Kierownika USC. Termin składania ofert do 22.03.206r.
16. Ogłoszono nabór na Inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Termin składania ofert do 10.03.2006r.
17. Ogłoszono nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 10.03.2006r.
18. W dniach 02.02.2006r. do 17.02.2006r. przeprowadzono nabór na Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia. W naborze uczestniczyło dwóch kandydatów. W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono Pana Sylwestra Giszczaka.
19. W dniach od 10 stycznia 2006r. do 28 lutego 2006r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Piszu w zakresie powiązania budżetu Gminy z budżetem państwa za rok 2005 oraz wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w 2005r.
20. W dniu 07.03.2006r. Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Olsztynie przeprowadziła kontrolę rejestru wyborców.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano 7 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
2. Wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy;
3. Wszczęto 30 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
4. Uzupełniono 1 decyzję o warunkach zabudowy
5. Umorzono 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
6. Zawieszono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
7. Przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy
8. Wszczęto 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
9. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10. Przygotowano 2 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II. Prace związane z decyzjami środowiskowymi.

1. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 2
2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1
3. Przygotowano projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia szt. 1

III Prace planistyczne.

1. Kontynuowanie prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- nowej przeprawy mostowej
- doliny rzeki Pisy
2.Kontynuacja procedury związanej z wykonaniem miejscowych planów :
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
- śródmieścia miasta Pisz
3. Odpowiedziano na 8 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 30 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 8 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz
6. Wydano 3 wypisy ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pisz.
7. Przygotowano uchwałę w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz

IV Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.
- zawarto 25 umów dzierżawy na tereny pod garażami,
- zawarto 21 umów dzierżawy na teren pod hangarami,
- zawarto 15 umów dzierżawy na teren pod ogródki
- zawarto 53 umowy dzierżawy na tereny na cele rolne,
- zawarto 12 umów dzierżawy na tereny pod działalność gospodarczą.
- zawarto 6 umów dzierżawy na teren rekreacyjne.

V Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- ogłoszono przetarg na sprzedaż działek położonych w Piszu przy ul. Batorego , ul. Zatorowej , ul. Miodowej , ul. Misińskiego , ul. PCK

VI. Prace związane z numeracją budynków.
- Wydano 14 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

VII. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.
- Wydano 3 postanowienia w sprawie możliwości podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta.WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Wydano 402 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
2. Sporządzono 6 aneksów do umów najmu w związku ze zmianą metrażu lokali gminnych po przeprowadzonej inwentaryzacji.
3. Opracowano i sporządzono sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego o zasobach mieszkaniowych Gminy i Miasta Pisz .
4. Zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego wskutek sukcesji po śmierci głównego najemcy.
5. Przeanalizowano i przedstawiono Komisji Porządku Publicznego , Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu 11 wniosków o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Pisz.
6. Przekazano najemcom 15 lokali położonych w budynku przy ulicy Mickiewicza 39 w Piszu.
7. 28 lutego 2006r. podpisano umowę na „ budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu“ z Przedsiębiorstwem – Produkcyjno – Handlowo – Usługowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2 F, za cenę – 164 954,11 zł brutto.
8. Przygotowano i wysłano roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych.
9. Wszczęto postępowanie przetargowe z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego do miejscowości Wielki Las, Trzonki, Turośl, Jagodne, Pogobie Tylne wraz ze zmianą taryfy z C11 na C12b.
10. Uczestniczono w przygotowaniu postępowań przetargowych na:
- opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego "Pisa - Narew"
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/ oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy
- dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
- inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
11. Rozpatrzono 20 spraw dotyczących usunięcia drzew, 18 zakończono wydaniem decyzji o usunięciu drzew.
12. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
13. Wydano 3 postanowienia dotyczące zaopiniowania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi .
14. Przygotowano projekt uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz
15. Aktualizowano ewidencję osób posiadających pojemniki na odpady stałe oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych.
16. Uczestniczono w 66 rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych
17. Prowadzono nadzór nad wykonaniem:
- umowy GKR 7040 – 5/06 dotyczącej świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pisz
- umowy GKR. 341 – 9/52/05 dotyczącej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od miejscowości Borki do miejscowości Jeże
- umowy GKR.7040 – 140/05 w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie Miasta Pisza.
- umowy GKR. 71420 – 205/05 w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
18. Przygotowywano dokumentację techniczną na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
19. Przeprowadzono postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku położonego w Piszu przy ulicy Gizewiusza, w którym mieści się Przedszkole Miejskie oraz budynku mieszkalnego położonego w Piszu przy ulicy Mickiewicza 39
20. Przeprowadzono przegląd techniczny budynków i dachów w związku z zaleganiem śniegu
21. Wydano 3 decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego
22. Zaopiniowano i uzgodniono 10 inwestycji na drogach gminnych

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

1.Wydano:
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 18 decyzji - wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 40 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 59 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 47 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 274 dowody osobiste;
2.Przyjęto 283 wnioski o wydanie dowodu osobistego;
3.W trakcie załatwiania jest 13 spraw dotyczących wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
4. Wydano 180 informacji adresowych, 72 poświadczenia zameldowania na terenie gminy;
5. Wprowadzono do systemu 39 aktów urodzeń, 40 aktów zgonów, 31 aktów małżeństw, 558 dowodów osobistych, 216 zmian związanych z przemeldowaniem;
6. Na bieżąco prowadzono rejestr wyborców;
7. Ogłoszono konkursy otwarte:
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na zorganizowaniu rozgrywek podwórkowych drużyn piłki nożnej;
- na dofinansowanie działań w zakresie aktywizacji ruchowej osób starszych – mieszkańców Gminy Pisz;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki sportów walki, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej – w kategorii wiekowej do lat 13;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki gry w piłkę koszykową, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu turniejów lekkoatletycznych;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu nauki pływania oraz zabaw i turniejów pływackich;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu gry w piłkę siatkową, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki gry w tenisa stołowego, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć w Uczniowskich Klubach Sportowych (działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Pisz) w dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych na terenach wiejskich Gminy Pisz;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki sportów walki, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej – w kategorii wiekowej powyżej lat 13;
- na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży polegającego na organizowaniu zajęć z żeglarstwa oraz regat żeglarskich.
8. W trakcie realizacji są prace remontowe w świetlicach: Bogumiły, Kwik, Karwik, Karpa;
9. Rozliczono realizację projektu „Piski styl – zdrowo żyj”. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu. Oczekujemy obecnie na rozstrzygnięcie konkursu na 2006 rok, do którego gmina złożyła wniosek o dotację w wys. 142.000 zł.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie od 12.01.2006r. do 08.03.2006r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 2485 wniosków o udzielenie pomocy, 230 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 2455 wywiadów środowiskowych w tym : 2437 do celów pomocy społecznej , 16 alimentacyjnych i 2 w zakresie uzależnienia od alkoholu

Wydano 2474 decyzji, w tym:
1) na zasiłki rodzinne 97,
2) ma świadczenia opiekuńcze 36,
3) na zaliczki alimentacyjne30,
4) na zasiłki celowe 987,
5) na zasiłki okresowe 714,
6) na zasiłki stałe 3,
7) na usługi opiekuńcze 70,
8) na dożywianie dzieci w szkole 556,
9) na zasiłki na zakup żywności z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 4,
10) zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka 67,


Wypłacono :
1) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 34.000 zł,
2) zasiłki rodzinne dla 2185 rodzin na kwotę 727.251,32 zł,
3) świadczenia opiekuńcze dla 480 osób na kwotę 176.916 zł,
4) zaliczki alimentacyjne dla 141 rodzin na kwotę 146.545,20 zł,
5) zasiłki celowe na kwotę 185.736,29 zł,
6) zasiłki okresowe na kwotę 88.853,62 zł
7) zasiłki stałe na kwotę 47.074,60 zł
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1112 uczniów, na łączną kwotę z zasiłkami celowymi 115.183,82 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 70 osób.


Wydatkowano:
1) ze środków Gminy 389.773,73 zł,
2) na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla Potrzebujących”
3) ze środków zleconych : 1.166.755,70 zł,
-na zasiłki stałe 47.074,60 zł
-składki emerytalno-rentowe 25.699,80 zł
-składki zdrowotne 9.268,78 zł
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 1.084.712,52 zł

Łącznie wydatkowano:1.556.529,43 zł,

URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzono 66 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 51 aktów zgonu,
3. Sporządzono 8 aktów zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 7 aktów zawarcia małżeństw cywilnych
5. Wydano 22 decyzje administracyjne dotyczące: wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego, skrócenia terminu niezbędnego do zawarcia związku małżeńskiego
6. Wydano 12 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 19 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
9. Wysłano 1 wniosek o nadanie medali
10. Sprawdzono 198 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
11. Wysłano i wpisano 88 przypisków do aktu stanu cywilnego.
12. Wysłano 152 kopie aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
13. Wpisano 32 wzmianki na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
14. Zarejestrowano 367 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 417 odpisów (skróconych i zupełnych).