BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 09/07 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (18 września – 25 października 2007 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY
Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się w dniu 21 października 2007r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. W dniu 18 września 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Umowę podpisano z RIW – Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Kajki 7/6 za łączną cenę brutto 33 306,00 zł.
2. W dniu 03 października 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki. Umowę podpisano z Zakładem Energetycznym Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko, ul. Przemysłowa 3.
3. W dniu 12 października 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie miasta Pisz. Umowa została zawarta z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą HENRYK LESZCZYŃSKI z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, za łączną kwotę brutto 40.748,00 zł.
4. W dniu 12 października 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisz. Umowa została zawarta z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą HENRYK LESZCZYŃSKI z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, za łączną kwotę brutto 85.339,00 zł.
5. W dniu 12 października 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach. Umowa została podpisana ze Stanisławem Gajdą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługową EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda z siedzibą w Piszu przy ul. Ratuszowej 16, za łączną kwotę brutto 264.995,26 zł.
6. Wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Guty.
7. Wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do zasilania urządzeń oświetlenia drogowego na ul. Pionierów w Piszu.
8. Wszczęto postępowania przetargowe na dostawę energii elektrycznej do zasilania urządzeń oświetlenia drogowego na ul. Długiej w Piszu (do dwóch stacji transformatorowych - 2 odrębne postępowania)
9. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od miejscowości Borki do miejscowości Jeże. Etap. II. W dniu 22 października 2007 roku postępowanie zostało unieważnione. Ponowne wszczęcie postępowania na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od miejscowości Borki do miejscowości Jeże. Etap II, planowane jest na dzień 30 października 2007 r.
10. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę wodociągu wiejskiego polegającą na wykonaniu zewnętrznej sieci wodociągowej oraz przyłączy domowych w osiedlu mieszkaniowym Nadleśnictwa Pisz w obrębie wsi Stare Guty, gm. Pisz. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 07 listopada 2007 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.Prowadzono nadzór nad realizacją remontu Przedszkola Miejskiego,
2.Rozpoczęto termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach,
3.Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Urzędu Miejskiego w Piszu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu,
4.Zakończono modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Snopki i rozliczono dofinansowanie w wysokości 80 tys. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
5.Dokonano przeglądów gwarancyjnych (osiedla w Piszu),
6.Przygotowano wniosek o rozpoczęcie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu inwestycyjnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu,
7.Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
8.Wysłano zapytania o oferty cenowe na wykonanie dokumentacji technicznych:
- budowy plaży miejskiej w Kociołku Szlacheckim wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowego,
- budowy świetlicy wiejskiej oraz plaży miejskiej w Pilchach,
- adaptacji świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym,
9. Zakończono przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dnia 25 września 2007r. ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo,
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik.

Ponadto Wydział kontynuuje prace związane z rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 10 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
- sprzedano 3 działki pod garażami na terenie miasta Pisz,
- sprzedano 1 działkę z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
położonej na terenie miasta Pisz
- rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Jagodne i Bogumiły,
- ogłoszono przetargi na sprzedaż 2 działek w Piszu,
- ogłoszono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piszu, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną
- ogłoszono przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Maldaninie na powiększenie nieruchomości przyległej

2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 9 decyzji w spr. zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.

4 Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 41 wezwań do zapłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Karwik, Rakowo Piskie, Kwik, Rostki i Jeże. Gmina zleciła wykonanie kominków grzewczych w świetlicach wiejskich w Trzonkach i Jeżach.
Świetlice wiejskie zostały doposażone w nowe meble tj. 180 szt. krzeseł oraz 30 szt. stołów.
2.Na terenach wiejskich w miejscowościach: Rakowo Piskie i Karwik odbyły się festyny wiejskie, w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Pisz.
3.Ogrodzono boisko sportowe w Ciesinie.
4.Rozstrzygnięto trzy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie:
a)upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. Wpłynęła 1 oferta - Stowarzyszenia „ Piszanie” na realizację projektu „Pamiętaj wnuczku, … że tylko dziadek i babcia z dawną tradycją zapozna cię.”
Przyznano dofinansowanie w kwocie: 4.170,- zł
b)polityki prorodzinnej. Wpłynęły 2 oferty:
1)Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”na realizację projektu „Nauka przez zabawę”. Zadanie będzie realizowane w Środowiskowej Świetlicy Rodzinnej w Borkach oraz Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu.
Przyznano dofinansowanie w kwocie: 2970,- zł.
2) Stowarzyszenia „Piszanie” na realizację projektu „Chcesz zdrowo żyć – pływaj i ćwicz.” Zadanie będzie realizowane w Piskim Domu Kultury oraz na pływalni.
Przyznano dofinansowanie w kwocie: 3.495,- zł.
c)kultury fizycznej i sportu. Wpłynęły 2 oferty:
1) Mazurskiego Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej i Rozwoju „Młode Wilki” na realizację zadania :”Wychowujemy Kadrę Narodową na Euro 2012”
Przyznano dotację w kwocie: 4.758,- zł.
2) Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego WIKINGOWIE” na realizację zadania „Zawody Sportowe Taekwondo-Pisz o puchar Burmistrza Pisza.”
Oferta została odrzucona ze względów merytorycznych.
d)na wsparcie działań wspomagających organizacje pozarządowe nie wpłynęła żadna oferta.
5.Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na Akademię zostali zaproszeni nauczyciele (aktualnie pracujący oraz emerytowani) z Gminy Pisz oraz pracownicy oświaty. Spotkanie odbyło się w Piskim Domu Kultury w dniu 12.10.2007 r.
6.Burmistrz Pisza przyznał nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców reprezentujących naszą Gminę na zawodach wojewódzkich, krajowych i zagranicznych. Nagrody otrzymało 14 zawodników indywidualnych oraz 1 zespół.
Wyróżnienia przyznano 8 sportowcom.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Piskim Domu Kultury.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrzono 17 spraw w związku z najmem lokali
2. Prowadzono nadzór nad wykonaniem umowy GKR. 71420 – 91/07 w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz
3. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zamiany lokali
4. Przyjęto i rozpatrzono 20 wniosków o przydział lokali z zasobów Gminy Pisz na rok 2007
5. Sporządzono 91 wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali gminnych
6. Rozliczono dla 80 Wspólnot Mieszkaniowych zaliczki związane z kosztami z tytułu odczytów liczników wody (zakres rozliczeniowy IV-V 2007 r. oraz po podwyżce ceny wody za czerwiec 2007r.)
7. Sporządzono 7 ugód dotyczących spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
8.Wydano 152 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
9.Sporządzono 2 umowy o wykonanie ulepszenia w postaci wykonania wymiany stolarki okiennej
10.Sporządzono 2 przydziały lokalu mieszkalnego.
11.Sporządzono 1 przydział pomieszczenia do adaptacji
12.Przygotowano 28 kompletów dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu w sprawie o zapłatę.
13. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
14. Rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie całej Gminy.
15. Rozpoczęto montaż wyposażenia placów zabaw przy ul. 1-go Maja – Matejki, Lipowej, Wojska Polskiego i w Przedszkolu przy ul. Matejki 4, a także w sołectwach: Pogobie Średnie, Szeroki Bór Piski, Rostki, Wielki Las, Turowo, Babrosty.
16. Rozpatrzono 20 spraw dotyczących usunięcia drzew.
17. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Z-ca Kierownika USC udzielił w tym okresie 3 ślubów cywilnych:
- w dniu 22 września 2007 roku – 1 ślub,
- w dniu 28 września 2007 roku – 3 śluby.
Burmistrz udzielił w tym okresie 1 ślubu cywilnego w dniu 20 października 2007 roku


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 643 wniosków o udzielenie pomocy i 838 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 151 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Pracownicy socjalni przeprowadzili 535 wywiadów środowiskowych. Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 235.265 zł, na świadczenia rodzinne – 1.202.548 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników, przyborów szkolnych, opału na zimę a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie dla 913 uczniów. Obecnie Ośrodek jest w trakcie doposażania 7 punktów żywieniowych, 4 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej.
Na powyższy cel przeznaczono 20 tys. zł.
Ośrodek jest w trakcie realizacji 3 projektów, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90.000 zł.
W projektach:
„Pedagog domowy – Przyjaciel rodziny” udział bierze 20 rodzin w tym 43 dzieci,
„Bądźmy razem – Grupa wsparcia dla rodzin – podopiecznych MGOPS w Piszu” 21 rodzin, w tym 43 dzieci,
„Bawiąc się – uczymy” - Środowiskowa Świetlica Rodzinna w Borkach – 20 rodzin, w tym 41 dzieci.
Beneficjentami powyższych projektów są rodziny korzystające z pomocy Ośrodka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, psychologa, lekarza. Celem działań jest kształtowanie pozytywnych postaw w relacji dzieci – rodzice, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje działalność Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie jest prowadzona trzecia edycja zajęć. Udział w niej bierze 20 osób. Są to osoby korzystające z pomocy społecznej.

Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Pracowników MGOPS „RAZEM ŁATWIEJ” realizuje projekt „Integracja międzypokoleniowa-Klub Seniora”, na który pozyskano środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest wdrażanie seniorów oraz dzieci do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego i kształtowanie wzorców prawidłowych relacji międzypokoleniowych. W projekcie udział bierze 40 seniorów i 20 dzieci. Ośrodek był współorganizatorem festynu - „Święto kapusty i ziemniaka” oraz wycieczki do Skansenu w Olsztynku. Beneficjenci projektu biorą udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i umysłową np. Aquaaerobiku – zajęciach na pływalni, aerobiku i zajęciach z zakresu nauki obsługi komputera.

Działaniem ciągłym Ośrodka jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych naszym podopiecznym, którzy z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie samodzielnie opłacić takiej usługi.
Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 10:22
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 14:44
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 3132 razy