BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 08/07 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (28 sierpnia 2007 r. – 17 września 2007 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Zatrudniono 10 osób na roboty publiczne do prac melioracyjnych.
2.Zatrudniono Panią Justynę Górską na stanowisko archiwisty w ramach projektu pt. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.
3.Rozpoczęto przygotowywania wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.W dniu 04 września 2007r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na remont Przedszkola Miejskiego w Piszu. Umowę podpisano z PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16 za łączną cenę brutto - 1 081 989 ,81zł
2.W dniu 17 września 2007r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm Pisz z Pracownią Projektową „PLANIKA” Joanna Śmiarowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mazowieckiej 5 a/10 za łączną cenę brutto - 39 650,00zł.
3.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wycenę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Wybrano ofertę złożoną przez RIW – NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kajki 7/6 za łączną cenę brutto - 33 306,00zł (za wycenę jednej nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej 475,80 zł brutto). Podpisanie umowy nastąpi w dniu 18 września 2007r.
4.Przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie miasta Pisz. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24 września 2007r.
5.Przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisz. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24 września 2007r.
6.Przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 września 2007r.
7.Wpłynął wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Guty.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Prace związane z podziałami nieruchomości:
- wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2.Prace związane z numeracją budynków:
- wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.
3.Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości:
- wysłano 31 przedsądowych wezwań do zapłaty zaległości finansowych.
4.Prace związane ze sprzedażą nieruchomości:
- zgłoszono 3 nieruchomości do sprzedaży na terenie gm. Pisz z możliwością zabudowy zagrodowej (1 działka) i mieszkaniowej (2 działki).

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Rozpoczęto remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu.
2. Rozpoczęto przebudowę drogi we wsi Snopki.
3. Podpisano umowy na budowę przystanków we wsiach: Pietrzyki, Hejdyk, Karwik i Kałęczyn.
4. Zakończono wymianę stolarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu.
5. Przygotowano dokumentację na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego we wsi Borki.
6. Zaktualizowano Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod przyszłą inwestycję „Regulacja Gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”.
7. Kończą się prace nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz na lata 2007-2015.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Miasta i Gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Karwik, Łysonie i Rakowo Piskie.
2.Na terenach wiejskich w miejscowościach: Borki, Wiartel i Szeroki Bór Piski odbyły się festyny wiejskie w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Pisz.
3.Do prowadzenia świetlic wiejskich Urząd Miejski w Piszu skierował pracowników w ramach prac publicznych.
4.Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert:
1) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym,
3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym działań wspomagających organizacje pozarządowe,
4) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej, w tym działań uwzględniających integrację wielopokoleniową, edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, aktywizację osób starszych.
Rozstrzygnięto pierwszy z podanych konkursów.
5.Rozstrzygnięto dwa konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie:
a) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. Wpłynęła 1 oferta – Stowarzyszenia „Miasto Jana”. Przyznano dofinansowanie w kwocie: 4.200,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pod nazwą „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Cafe Art”, na które Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
b) polityki prorodzinnej. Wpłynęła 1 oferta – Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”. Przyznano dofinansowanie w kwocie: 1.740,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pod nazwą: „Integracja międzypokoleniowa-Klub Seniora”, na który Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 18.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
6.Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem koncertu charytatywnego „Pożegnaj lato – darem serca”, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla rodziny Lutkiewiczów z Pilch.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrzono 8 spraw w związku z najmem lokali.
2. Przyjęto i rozpatrzono 7 wniosków o przydział lokali z zasobów Gminy Pisz na rok 2007.
3. Sporządzono 33 wezwania do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali
gminnych.
4. Rozliczono dla 42 Wspólnot Mieszkaniowych zaliczki na pokrycie kosztów z tytułu odczytów liczników zużycia wody za I kwartał 2007r..
5. Sporządzono 1 ugodę na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
6. Wydano 120 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
7. Przeprowadza się kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie zawartych umów na odbiór nieczystości stałych oraz przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
8. Rozpoczęto wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (SZOK) na terenie całej gminy.
9. Rozpoczęto w pięciu przypadkach procedurę udzielenia pomocy socjalnej osobom w trudnej sytuacji materialnej w postaci udzielenia zgody na pozyskanie drewna z lasu komunalnego.
10. Rozpatrzono 28 spraw dotyczących usunięcia drzew.
11. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
12.Wysłano do Powiatowego Zarządu Dróg projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Jeglinie (przystanek autobusowy).
13. Prowadzone są wstępne rozmowy z PZD odnośnie zimowego utrzymania dróg.
14. Zlecono naprawę przepustu w Kotle Dużym.
15. Oznakowano przejazd kolejowy w miejscowości Kolonia Łupki.
16. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
17. Wysłano do Powiatowego Zarządu Dróg projekt stałej organizacji ruchu na ul. Batorego (przystanek autobusowy).

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono w tym okresie 4 ślubów cywilnych:
w dniu 01 września 2007 roku – 3 śluby,
w dniu 08 września 2007 roku – 1 ślub.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 661 wniosków o udzielenie pomocy i 236 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 144 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 547 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 885.509 zł., na świadczenia rodzinne 171.295 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników, przyborów szkolnych a także pomocy finansowej na dożywianie z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie dla 731 uczniów .
Ośrodek realizuje trzy projekty, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90.000 zł.
W projektach :
Pedagog domowy – „ Przyjaciel Rodziny” - udział bierze 20 rodzin , w tym 43 dzieci ;
„Bądźmy Razem „ – Grupa Wsparcia dla Rodzin – 21 rodzin w tym 43 dzieci ;
Środowiskowa Świetlica Rodzinna „Bawiąc się - Uczymy” - 20 rodzin w tym 41 dzieci.
Beneficjentami powyższych projektów są rodziny korzystające z pomocy Ośrodka.
Projekt - Środowiskowa świetlica rodzinna-„Bawiąc się uczymy” jest realizowany w Borkach a dwa pozostałe w Piszu.
Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Pracowników MGOPS „Razem Łatwiej” realizuje Projekt „ Integracja Międzypokoleniowa - Klub Seniora”. W ostatnim okresie zorganizowano spotkanie z Kustoszem Muzeum w Piszu, który zapoznał beneficjentów z historią Pisza oraz Seniorzy mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania naszego Muzeum. Udział wzięło 50 osób.
W Klubie Integracji Społecznej trwa nabór uczestników na trzecią edycję kursu z zakresu programu „Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”.
Mamy 20 chętnych- są to również osoby korzystające z pomocy społecznej.
W ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE’’
wydawana jest żywność naszym podopiecznym.
Systematycznie- 1 raz w tygodniu udzielane są bezpłatne porady prawne dla osób zainteresowanych, a w szczególności dla podopiecznych Ośrodka.


Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 09:12
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 14:44
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2811 razy