BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 07/07 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (20 lipca 2007 r. – 27 sierpnia 2007 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Przygotowywano ponowne wybory Burmistrza Pisza, które odbyły się w dniu 19 sierpnia 2007r.
2.Zatrudniono 2 osoby na prace interwencyjne.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.W dniu 07 sierpnia 2007r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Snopki gm. Pisz. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę brutto - 418 279,01 zł
2.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16 za łączną cenę brutto - 1 081 989,81zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 04 września 2007r.
3.Wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie
- sprzedano 1 działkę pod zabudowę na terenie miasta Pisz.
2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy i miasta Pisz.
4. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu opłat należnych za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.
- wysłano 8 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.Zakończono budowę ulic Chabrowej i Łabędziej w Piszu.
2.Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szerokiej w Piszu.
3.Przygotowano dokumentację przetargową na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach.
4.Zawarto 4 umowy na dobudowę oświetlenia we wsiach Babrosty, Stare Guty, Zdory i Karwik.
5.Wykonano monitoring budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dnia 24 sierpnia 2007r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych na podstawie:
1.Uchwały Nr XVI/160/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
2.Uchwały Nr XXIII/254/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz /pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/ obejmującego działki o numerach geodezyjnych 36, 35, 37, 34, 15, 14, 13, 12, 411, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9/3, 23, 24, 25, 26/1, 26/5, 26/6, 27/1, 27/3, 27/4, 32, 33, 28, 29, 10.
3.Uchwały Nr XXIII/255/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz /pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/ obejmującego działki o numerach geodezyjnych 6, 7, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1443/1, 1443/2, 1444, 1468, 1476/1, 1475/2, 1475/3, 1475/1, 29, 1476/2, 1469,1451.
4.Uchwały Nr XXIII/257/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz – strona zachodnia nad rzeką Pisą obejmującego działki o numerach geodezyjnych 122, 123, 121/3, 124/2, 124/1, 125, 126, 127/8, 130, 132/1, 131, 132/2, 127/9, 127/3, 127/1, 128, 127/4, 1168, 565, 127/6, 127/5, 133/3.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Karwik i Rakowo Piskie.
2.W świetlicy w Borkach zorganizowano wakacyjne zajęcia dla dzieci pod nadzorem pracownika skierowanego z Urzędu Miejskiego w Piszu.
3.Na terenach wiejskich w miejscowościach: Pogobie Średnie, Szeroki Bór Piski, Hejdyk, Imionek, Szczechy Wielkie, Jagodne odbywały się festyny wiejskie w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Pisz oraz przebywający na wczasach turyści.
4.Przygotowywana jest dokumentacja do remontu świetlicy wiejskiej w Rostkach.
5.Do prowadzenia świetlic wiejskich Urząd Miejski w Piszu skierował pracowników w ramach prac publicznych.
6.Trwają prace przy oznakowaniu tras rowerowych.
7.Ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert:
1)na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;
2)na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej, w tym działań uwzględniających integrację wielopokoleniową, edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, aktywizację osób starszych;
3)na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym działania wspomagające organizacje pozarządowe.
Rozstrzygnięto pierwszy z ogłoszonych konkursów.
8.Trwają prace nad przygotowaniem koncertu charytatywnego „Pożegnaj lato – darem serca”, którego Gmina Pisz jest współorganizatorem.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.Przeprowadzono przetarg na wynajem lokalu użytkowego nr 18 położonego w Piszu przy Placu Daszyńskiego 11, który wygrał Pan Wojciech Sołowiński zam. w Piszu.
2.Została zawarta umowa z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami: mieszkalnymi, użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych” na okres od 01 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
3.Wydano 188 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
4.Rozpatrzono 15 spraw dotyczących usunięcia drzew.
5.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
6.Rozstrzygnięto piątą edycję Konkursu „Na najładniejszą posesję na terenie Gminy Pisz w roku 2007”.
7.Zamówiono wyposażenie placów zabaw, które zostanie zamontowane na osiedlach mieszkaniowych: przy ul. 1-go Maja – Matejki, Lipowej, Wojska Polskiego oraz w Przedszkolu przy ul. Matejki 4, a także we wsiach: Pogobie Średnie, Szeroki Bór Piski, Rostki, Wielki Las, Turowo, Babrosty.
8.Wysłano pismo do Starosty Piskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych celem zawarcia stosownego porozumienia.
9.Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
10.Wydano zlecenie na likwidację dzikich wysypisk śmieci w Pilchach oraz Snopkach.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono w tym okresie 9 ślubów cywilnych:
- w dniu 20 lipca 2007 roku – 1 ślub
- w dniu 11 sierpnia 2007 roku – 5 ślubów
- w dniu 17 sierpnia 2007 roku – 1 ślub
- w dniu 20 sierpnia 2007 roku – 1 ślub
- w dniu 24 sierpnia 2007 roku – 1 ślub

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 567 wniosków o udzielenie pomocy i 220 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na 2006/2007r. oraz 1567 wniosków na nowy okres zasiłkowy.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 487 wywiadów środowiskowych. Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 193.948 zł, na świadczenia rodzinne 721.165 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników, przyborów szkolnych, a także pomocy finansowej na dożywianie z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek wystąpił z trzema projektami do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i pozyskano środki w łącznej kwocie 90.000 zł. Na projekt:
Pedagog domowy – „Przyjaciel Rodziny” – 25.000 zł.
Bądźmy Razem – „Grupa wsparcia dla Rodzin” – 20.000 zł
Środowiskowa świetlica rodzinna – „Bawiąc się – uczymy” – 25.000 zł
Projekt Pedagog domowy – „Przyjaciel Rodziny” został uznany za nowatorski i dodatkowo otrzymano nagrodę w wysokości 20.000 zł. Był to jedyny projekt nagrodzony w województwie i jeden z sześciu w skali kraju.
Beneficjentami powyższych projektów będą rodziny korzystające z pomocy ośrodka.
Projekt – Środowiskowa świetlica rodzinna – „Bawiąc się - uczymy” będzie realizowany w Borkach a dwa pozostałe w Piszu.
MGOPS skierował 35 dzieci na kolonie i obozy letnie.
Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Pracowników MGOPS „Razem Łatwiej” realizuje Projekt „Integracja Międzypokoleniowa – Klub Seniora”, na który pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 18.000 zł. Zorganizowano spotkanie integracyjne z beneficjentami i partnerami oraz wycieczkę pieszą Seniorów do Jabłoni zakończoną ogniskiem integracyjnym.
W Klubie Integracji Społecznej zakończono drugą edycję kursu z zakresu programu „Reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” – uczestniczyło 21 osób.
Dotychczas przeszkolono 111 osób. Byli to uczestnicy kursów jak i osoby skierowane przez Urząd Miejski, kwalifikujące się do podjęcia prac społecznie użytecznych i robót publicznych.
Obecnie trwa nabór uczestników na nowy kurs.
W ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” pozyskano 18216 kg żywności o wartości 27.801 zł, w tym mleka 14 616 kg o wartości 22.801 zł oraz makaronu 3600 kg o wartości 5000 zł.
Żywność otrzymali podopieczni ośrodka.
Systematycznie – 1 raz w tygodniu udzielane są bezpłatne porady prawne dla zainteresowanych, a w szczególności dla podopiecznych ośrodka.

Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 09:09
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 14:43
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2911 razy