BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2005 rok

Zarządzenie Nr 18/06
Burmistrza Pisza
z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Na podstawie art.199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:
§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdanie w zakresie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wierzytelności gminy udzielonych w trybie Uchwały Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 142 poz. 1762 ), stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:
-Radzie Miejskiej w Piszu,
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Burmistrz Pisza
Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 kwi 2006 09:48
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2006 09:57
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 4251 razy